11. Høring: Høring af forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer (2019-0044202)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningens har lavet et forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer, som nu er i offentlig høring. Høringen skal bidrage til at kvalitetssikre arbejdet med minimering af affald og engangsplast fra arrangementer samt sikre dialog med arrangører og borgere.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker høringssvar på følgende:

Høringssvar til forvaltningens forslag om ikke at benytte engangsplastbægre til arrangementer,
Input til yderligere indsatser og muligheder for at minimere mængden af affald og engangsplast fra arrangementer i Københavns Kommune.

Alle høringssvarene vil blive kategoriseret og samlet i en hvidbog med forvaltningens egne kommentarer og inddraget i udarbejdelsen af en opdateret indstilling om minimering af engangsplast.

Forslaget vil omfatte arrangementer, som Københavns Kommune giver tilladelse til på offentlige veje og kommunens parkarealer. Private fællesveje, samt private arealer og parker er ikke omfattet af forslaget.

Forslaget omfatter desuden arrangementer, som Københavns Kommune er medarrangør af.

Høringsfrist: 1. marts.

Udkast til høringssvar:

Erstatninger for engangsemballage er en stor global udfordring for det moderne forbrugersamfund. Alligevel er vi i Danmark netop omkring returkopper kommet bagefter mange fine initiativer i udlandet. Kommunen skal derfor have ros for sit initiativ. Til gengæld har vi så en ekstra styrke bag returkopper i Danmark som bygger på vores tidligere indsats for vedvarende energi. Det største energiforbrug for returkopper ligger i vask. Da vi i Danmark har en ret lav co2 udledning pr Kwh, får vi også en ekstra klimagevinst på at anvende returkopper.

Kommunen bør i øvrigt, udover det foreliggende forslag, regulere alle aspekter af offentlige arrangementer efter miljøhensyn.

Vi mener det er et indlysende offentligt gode at have en fungerende infrastruktur der sikrer at forbuddet kan sættes i værk. Hvis Dansk Retur System ikke kan stå for denne opgave, bør kommunen stærkt fremme udviklingen og implementeringen af et system til vask og transport af genbrugsbægre.

Herunder tænker vi, at karakteren af det arbejde gør det til en oplagt mulighed for, at understøtte socialøkonomiske virksomheder med socialt marginaliserede medarbejdere.

Afskaffelse af engangsemballage har en sideeffekt som ikke er eksplicit beskrevet i beslutningsforslaget. Oprydning og renholdelse vil blive fremmet af en ordning hvor plastkrus i mere eller mindre medtaget tilstand ikke er efterladt overalt på arrangementspladsen. Alt afhængig af hvor effektiv en returordning bliver, er der et potentiale for økonomisk gevinst til borgerne som skal sørge for oprydningen efter deres arrangementer.

Det er vigtigt, at genbruget bliver understøttet af en ordentlig pantordning – eventuelt i form af rabatter hvis det er mere trygt for sælgerne af drikkevarer. Arrangørerne bør kræve f. eks 10 kr. eller mere i pant for alle bægre. F. eks renovationen efter Distortion kunne få gavn af en god pantordning i stedet for det normale salg i six packs dåser man har nu.

Tivoliordningen er fremhævet som et forbillede. Men man skal være opmærksom på, at Tivoli i pressede situationer har kødannelse og overfyldte afleveringsstationer. Erfaringsmæssigt smider mange Tivoligæster så deres pantbægre i restaffald hvilket givetvis også er fordi panten på 5 kr. er for lav. Det vil være fristende med et smukt fælleskrus med københavnermotiver og/eller logo. Men der er også det fænomen som Tivoli kalder; ”souvenireffekten” som er når gæsterne tager bægret med hjem. De relativt få gange som Tivoli bægre genanvendes sammenlignet med Haven festivalens bægre kunne, sammen med pantprisen, have sammenhæng med dette.

Små arrangementer bør også indgå i ordningen for at undgå en tvetydighed og en usikker praksis hvor engangsemballage alligevel bliver anvendt og kommer til at flyde rundt i gaderne.

Med først et system sat til at servicere offentlige arrangementer anbefaler vi, at kommunen hurtigt går videre med en udvidelse som sikrer et retursystem for byens kaffebarer der erstatter det stadigt voksende forbrug af coffee to go – papbægre som må være en direkte økonomisk belastning for Byens Renhold. Eftersom det - i lige så høj grad som det er for udendørs arrangementer – vil være utopisk for mange kaffebarer vaske kopperne på stedet, er det her man virkelig kan skubbe sig godt stykke ned af vejen mod en cirkulær økonomi i København.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Brita Fabricius, Claus Aarestrup, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen Jens Villadsen, Jette Nielsen, Jonathan Ries, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Nikolai Friis-Farsøe.
Imod stemte: Bjarke Kværnø.
Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.