7. Ønsker til Overførelsessagen 2019 (2019-0047747)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til Ønsker til Overførelsessagen 2019.

Problemstilling

Overførelessagen - dvs. resten af de penge der ikke blev brugt i 2018 - skal snarest fordeles. Meldingerne fra centralt hold er, at overførselssagen er meget vanskelig i år, både ift. Anlægsmåltal (loft), men også på servicemåltal.

Til eksempel er rammen for anlæg ca. 3 mia. kr. årligt, mens der er anlægsprojekter for ca. 21-22 mia. kr. der afventer. 

Der pågår desuden en prioritering af de opgaver kommunen er forpligtiget til at løfte og det efterlader et begrænset rum til nye ønsker om såvel anlæg og service, der kan findes midler til på overførselssagen – særligt hvis disse ligger uden for kommunens bundne opgaver.

Vi kan naturligvis stadig udarbejde en ”ønskeliste”, men det er værd at være opmærksom på, at sandsynligheden for at komme igennem med sådanne ønsker i år er ekstraordinær lille.

Endvidere er der gjort opmærksom på, at de sager, hvor der allerede er bevilliget midler, ikke behøves at blive taget op igen.

Udkast til ønsker:

Hermed fremsendes Nørrebro Lokaludvalgs udvalgte input til Overførelsessagen 2019. Vores input er blevet til i et bredt samarbejde med bydelen. De er alle tiltag, der imødekommer længerevarende lokale ønsker, løser udfordringer og indfrier potentialer på Nørrebro. Vi håber derfor, at I ser velvilligt på disse projekter og bruger indspillet i den fremadrettede planlægning.

 

Prioriteringer:

Vi har valgt ikke at melde mere end de nedenstående projekter ind og skævet meget til økonomien i denne omgang, da vores holdning er, at de projekter, der allerede er bevilget og efterfølgende sat i bero pga. anlægsloftet, skal prioriteres.

Det er vores håb, at hvis der bliver restmidlerne indenfor anlægsloftet i år, at I så vil sikre, at Rantzausgade samt krydset ved buslusen/den grønne cykelrute gennemføres allerede i år. Det er et projekt, der har ventet i en årrække og som er meget vigtigt i bydelen og for mange borgere. Og ellers er vores prioriteringer Stefansgade, Lundtoftegade og trafikplanen for indre Nørrebro, der allerede er bevilget. Til gengæld kan Nordvestpassagen med god fornuft anlægges, så den er færdig samtidig med renoveringen af Mjølnerparken.  

Forslag til overførselssagen:

  • Udvikling af Nørrebro Stationsområde: 3 mio. kr.

  • Basargrunden – Tilladelse til at lave noget midlertidigt: 1 kr. Øvrige midler søges rejst fra private fonde.

  • Bispeengbuen og åbning af Ladegårds Å etape 1 (bevilling til dybdegående forundersøgelser): 2 mio. kr.

  • Forsøgsbydel Nørrebro: 1 mio. kr.

  • Guldbergsgade/Møllegade: 5 mio. kr.

Udvikling af Nørrebro Stationsområde

Nørrebro Station bliver ét af de største trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet, når Metro Cityringen åbner i sommeren 2019. Byrummene omkring stationen er imidlertid nedslidte og kaotiske, og der er ikke taget hånd om dem. Det skaber en utryghed i området, som der skal gøres noget ved hurtigt. I 2015 udarbejdede COBE arkitekter et idéoplæg for området i tæt samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg, borgere og lokale interessenter samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Det idéoplæg ønsker vi opdateret og realiseret. Vi ser store potentialer i, at Nørrebro Stationsområde omdannes fra et transitområde, hvor højbanen udgør en barriere imellem Nørrebro og Nordvest – til et område, som åbnes op og kan blive et attraktivt byrum for hele byen.

Med idéoplægget vil der blive skabt bedre forbindelser mellem Nørrebro og Bispebjerg samt bedre tilgængelighed og fremkommelighed. Der vil også skabes nye varierede opholdsmuligheder og et markant grønnere område, som kan være med til at styrke trygheden i området. Et område, der i dag er præget af en vis utryghedsskabende adfærd. Ideoplægget trænger dog til en opdatering, så man bl.a. får indtænkt Kampsportens Hus.

Økonomi: 3 mio. kr. til opdatering af ideoplægget.

Bag dette budgetønske står både Nørrebro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg. 

Basargrunden – tilladelse til at lave noget midlertidigt i samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg, de omkringliggende ejere og Medborgerne.

Indtil varige anlæg kan gennemføres på Basargrunden og Nørrebro Stationsområde, så ønsker Lokaludvalget, at man får lov til – sammen med Bispebjerg Lokaludvalg, naboer rundt om pladsen, andre interesserede samt Medborgerne at lave en borgerinddragelse og få noget midlertidigt byrumsudstyr op at stå på pladsen.

Det midlertidige skal give tryghed og sørge for at pladsen ikke bliver besat af sælgere eller bliver brugt som cykelsti og give borgere mulighed for at tage ophold på pladsen.

Økonomi: 1 kr. Øvrige midler søges rejst fra private fonde.

Bag dette budgetønske står både Nørrebro Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg og Medborgerne. 

Bispeengbuen og åbning af Ladegårds Å etape 1 (2 mio. kr. til forundersøgelser)

Frederiksberg har afsat 2 mio. kr. (oven i de 200.000 kr. som både København og Frederiksberg kommune har afsat til forundersøgelser). Ideen med de 2 mio. kr. er at komme med dybere forundersøgelse af at nedrive Bispeengbuen og genetablere et stykke af Ladegårds Å, som skybrudsafledning og klimatilpasning, samt hvordan dette kan finansieres. 

København bør afsætte sin andel til forundersøgelserne, så kommunerne står sammen inden de endelige forhandlinger med staten, som bl.a. også bør afklare hvordan projektet finansieres uden, at det belaster kommunernes anlægsloft. Hvis der ikke findes en løsning med staten, levetidsforlænger Vejdirektoratet Bispeengbuen i årene efter 2020, så den skal stå mindst 55 år mere. Det er derfor afgørende, at der findes en løsning snarest.

Økonomi: 2 mio. kr. 

Forsøgsbydel Nørrebro

Vi arbejder ihærdigt på at være et moderne lokaludvalg og bruger meget tid på at forny os og tænke nye metoder til dialog med borgerne. Vi vil gerne sende en opfordring til at bruge os og Nørrebro til at prøve ting af. Vi opfordrer med andre ord til, at I gør Nørrebro til forsøgsbydel. Det kunne være til at afprøve borgerbudgetter, sæt gaden fri, midlertidige installationer, nye måder at kommunikere med borgerne på i byrummet, mere lokal styring af diverse – Eller hvad I nu overvejer, at man kunne lægge ud lokalt. Så send det vores vej. Vi stiller os til rådighed.

Økonomi: 1 mio. kr. 

Krydset Guldbergsgade/Møllegade

Nørrebro Lokaludvalg har noteret sig, at man desværre har valgt at permanentgøre det trafikforsøg man har lavet i krydset. Desværre er det en løsning, der ikke overholdes, hvilket Nørrebro Lokaludvalg og de lokale beboere gjorde forvaltningen opmærksom på allerede inden man igangsatte trafikforsøget. Nørrebro Lokaludvalg skal derfor på det kraftigste anbefale, at der laves en mere velfungerende løsning på trafikproblemerne i krydset Guldbergsgade/Møllegade.

Baggrunden for ønsket er, at ombygningen af Nørrebrogade har medført øget biltrafik i sidegaderne til Nørrebrogade. Lokale beboere oplever en del gennemkørende biltrafik og mange svingende biler, i særlig grad i det nævnte kryds. Nørrebro Lokaludvalg har tidligere fremsendt et forslag til en trafikal løsning – og vi ønsker nu en bevilling til at gennemføre de ændringer, vi har foreslået, så vi kan få løst problemerne og sikret en stor skolevej i området.

Økonomi: 5 mio. kr.

Bag dette ønske står både Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro.  

Anlægsloft:

Da vi jo har erfaret, at anlægsloftet skaber en helt ny situation, så foreslår vi, at ubrugte midler i kommunen ellers bruges til at undgå nedskæringer og tvungne lukninger i vores vuggestuer, børnehaver og folkeskoler. Disse midler skal efter vores overbevisning prioriteres lokalt i institutionerne i samarbejde med forældrebestyrelserne.

Er der ingen af disse ønsker der kan opfyldes, vil vi mene at midlerne skal bruges til at opkøbe endnu flere af de ledige grunde rundt på Nørrebro, så der ikke igen opstår en situation, hvor der ikke er grunde til at bygge nødvendige kommunale institutioner.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til Ønsker til Overførelsessagen 2019.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til Ønsker til Overførelsessagen 2019 med en tilføjelse om et midlertidigt trafiksikkerhedsprojekt i Rantzausgade.