7. Intern høring - Almene boliger i serviceerhvervsområder (2016-0360776)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at udarbejde høringssvar.

Problemstilling

Kommuneplan 2015 giver i områder udlagt til boliger (B) og blandet boliger og serviceerhverv (C) mulighed for, at der i lokalplaner kan stilles krav om, at op til 25 % af boligetagearealet skal være almene boliger, i de tilfælde hvor lovgivningens vilkår herfor er opfyldt.

Samme bestemmelse er ikke gældende områder udlagt til serviceerhverv (S) i Kommuneplan 2015, hvorfor det heller ikke er muligt at optage bestemmelser herom i lokalplan. Kommunen har et ønske om at sikre en alsidig sammensætning af boligudbuddet. Ved også at skabe mulighed for at stille krav om almene boliger i serviceerhvervsområder, hvor der i lokalplan udlægges et større etageareal med boliger, vil dette mål bedre kunne følges.

Hvis der ifølge Planloven således skal kunne stilles krav om almene boliger i service-erhvervsområder, skal Kommuneplan 2015’s retningslinjer ændres, så serviceerhvervsområder indgår som områder til boliger og der skal indføres bestemmelse under rammerne og Service-erhvervsområder (S) om, at der i lokalplaner kan stilles krav om, at op til 25 % af boligetagearealet skal være almene boliger, i de tilfælde hvor lovgivningens vilkår herfor er opfyldt.

For at ønsket skal kunne opfyldes, er det vurderet, at der ved et kommuneplantillæg skal ske en ændring af Kommuneplan 2015’s retningslinjer, samt en generel ændring for serviceerhvervs-rammer i kommunen. Kort over serviceområder vedhæftet som bilag.

Høringsfrist: 13. november 2016.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at udarbejde høringssvar.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at udarbejde høringssvar.