5. Bydelsplansarbejdet (2016-0352702)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1. at Lokaludvalget tager den præsenterede oversigt over bydelsplansarbejdet til orientering.
 2. at Lokaludvalget tilbagefører 46.000 kr. fra Bydelsplansarbejdet til puljemidler.

Problemstilling

1. Bydelsplanstema: ”Børn, unge og fritidsliv på Nørrebro” 

Aktiviteter:

Fyraftensmøde om det gode børne-fritidsliv på Nørrebro

Fokus på betydningen af foreningsliv, gode fritidstilbud og stærke fællesskaber for børns trivsel og udvikling. Status på forenings- og fritidstilbud på Nørrebro (antal foreninger og faciliteter).

Fokus på eksempler på nytænkende samarbejder om fritids-/forenings-/idrætstilbud på Nørrebro 

Målgruppe: Vi inviterer målrettet forældre fra bydelens institutioner, skoler og fagpersonale fra bydelen m.fl. via skolernes intranet.

Dato/sted: LiteraturHaus (forespørgsel ude). D. 24. nov. kl. 19-21 (eller kl. 17-19)

Budget:
Leje af lokale (LiteraturHaus?)                                       3.000 kr.
Transportudgifter til oplægsholdere (togbilletter)           1.000 kr.
3x34 til transport af PA-anlæg t/retur                                500 kr.
Grafik                                                                             3.000 kr.
Forplejning                                                                     1.000 kr.
Gaver til oplægsholdere                                                    500 kr.
Diverse                                                                           1.000 kr.
I alt                                                                               10.000 kr.

Arrangement på én af de bemandede legepladser

Opsøgende dialog med forældre på De Bemandede Legepladser. Bestille pandekagevogn / låne pandekagebod af Støberiet? Evt. invitere FRAK til at lave pandekager? / eller bare noget varmt af drikke? Kakao/varm saft? (Det er et ressourcespørgsmål med pandekagerne). Legepladsen i Nørrebroparken v. Stefansgade vil gerne være med, f.eks. med bål og varm kakao.

Målgruppe: Forældre på Nørrebro (vuggestue/børnehaveforældre). Hvad er deres forestillinger og forventninger til at aktivt fritidsliv i bydelen for deres børn? Hvilke ønsker har de og idéer til at udvikling af fritidstilbud/foreningsidræt mm. på Nørrebro? Konceptet er 2-timers børneunderholdning (gøglere/cirkusworkshop), så vi kan tale med forældrene.

Lokaludvalgets har en bod (evt. en af de grønne cykler og et A-skilt). Vi tager et spørgeskema med og derudover åben dialog med folk over en kop kakao eller varm saft.

Dato/sted: Vi afprøver konceptet på Flyverlegepladsen i Nørrebroparken, og ser hvordan det virker. Der er meget forskel på legepladser, så vi kan afprøve endnu en efter årsskiftet. kl. 15-17 d. 28. eller kl. 13-15 d. 29. okt.

Budget:
Saft/kakao                                                                         1.000 kr.
Honorar til gøglere (cirkus workshop x 2)                         5.000 kr.
Plakat til opreklamering?                                                  3.000 kr.
Diverse                                                                             1.000 kr.
I alt                                                                                 10.000 kr.


2. Bydelsplanstema: ”Gentrificering / nørrebroere i forandring”

Aktiviteter:

To debatmøder om Gentrificering

Debatmøde 1: Er gentrificering et problem? Skal Ydre Nørrebro udvikle sig ligesom Indre Nørrebro

Skal Ydre Nørrebro udvikle sig ligesom Indre Nørrebro? Der er sket en stor udvikling på Indre Nørrebro i løbet af de sidste 10 år. Det har betydet rigtig meget for beboersammensætningen, hvordan man bruge byrummet og meget mere. Men er det en dårlig udvikling og skal man gøre noget for at stoppe at det samme sker på Ydre Nørrebro eller er det i virkeligheden en god udvikling, som man skal presse på også sker på Ydre Nørrebro?

Debatmøde 2: Kampen om byens rum! Hvem har ret til byen?

Skal der være plads til alle og har alle lige meget ret til byen og byens rum? Skal man gøre noget for at der stadig er plads til udsatte borgere i byen. Når vi f.eks. begrænser trafikken eller skaber mere grønt i byen, så er vi også med til at så er vi også med til at skubbe udsatte borgere ud af byen. Der er også uenigheder om hvordan byens rum bliver brugt, særligt er der store diskussioner om støjgener fra restaurationer og barer.

Målgruppe: Er alle interesserede Nørrebroere/Københavnere.  

Dato/sted: D. 15, d. 21 eller d. 22. november kl. 17.00-18.30. Et sted på Indre Nørrebro og et sted på Ydre Nørrebro. Lige pt. arbejdes der på Teater Grob og Café Castro.

Budget:
Grafik                                                                               4.000 kr.
Lokaler                                                                           10.000 kr.
Ordstyrer                                                                        15.000 kr.
Forplejning                                                                       6.000 kr.
Debattører                                                                        2.000 kr.
Diverse                                                                             5.000 kr.                              
I alt                                                                                 42.000 kr.

3. Bydelsplanstema: Sociale indsatser

 • Hjemløse – udsathed på Nørrebro 
 • Job – Mulighed for en bedre fremtid
 • Inklusion – en bydel med plads til alle
 • Ulighed i sundheden

Aktiviteter:

Et eller to arrangementer rettet mod hjemløse

Arrangement 1:
At vi finder et arrangement – i december, som vi kobler os på med f.eks. suppevogn, sandwichuddeling, varm mad eller bare hjælper til med varmt tøj uddeling - evt. sammen med Hus Forbi.  

Arrangement 2:
Et arr. med mad i Folkets Hus

Målgruppe: Hjemløse og udsatte på Nørrebro.

Dato/sted: I starten af december.

Budget:
2x Forplejning                                                                 10.000 kr.           
I alt                                                                                 10.000 kr.

Job – Mulighed for en bedre fremtid

Arrangement 3:
Lyttemøder eller mindre arrangementer med let forplejning

Målgruppe: Erhvervsfolk, jobcentre, Fritidsjobfolk, social boligforeningmedarbejdere.  

Dato/sted: Ikke fastlagt.

Budget:
Let forplejning                                                                 1.000 kr.   
I alt                                                                                  1.000 kr.

Inklusion – en bydel med plads til alle

Arrangement 4:
Lyttemøder eller mindre arrangementer med let forplejning

Målgruppe: Møde med SSP-folk og klubber/gadeplansfolk/frontmedarbejdere, Brug Folkeskolen .  

Dato/sted: Ikke fastlagt.

Budget:
Let forplejning                                                                 1.000 kr.   
I alt                                                                                  1.000 kr.

4. Bydelsplanstema: Nørrebros fysiske udvikling

 • Gode cykelforhold

 • Larm og støj

 • Begrønning

 • Ladcykelording

Gode cykelforhold

Der ønskes ikke at lave arrangementer. I stedet ønsker man at sende en spørgeskemaundersøgelse ud til borgerpanelet.

Larm og støj
Der ønskes ikke at lave arrangementer. I stedet vil man arbejde videre med en definition af stillezoner og spørge på facebook om det er noget, nørrebroerne synes er en god ide på Nørrebro. Man vil også i kontakt med bevillingsnævnet for at snakke med dem om stillezoner på Nørrebro.

Derudover vil man via borgerpanelet kortlægge om støj er et problem på Nørrebro, hvor det er et problem og hvilken type af støj, der er et problem.

Begrønning

Der ønskes ikke at lave arrangementer. Man vil kun beskrive temaet i bydelsplanen som et fokusområde for Nørrebro Lokaludvalg.

Ladcykelording

Der ønskes ikke at lave arrangementer. Man vil kun beskrive temaet i bydelsplanen som et fokusområde for Nørrebro Lokaludvalg. Man vil også prøve at indgå et samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro om arbejdet med temaet fremadrettet.

Løsning

 1. Lokaludvalget tager den præsenterede oversigt over bydelsplansarbejdet til orientering.
 2. Lokaludvalget tilbagefører 46.000 kr. fra Bydelsplansarbejdet til puljemidlerne.

Beslutning

1. Lokaludvalget tog den præsenterede oversigt over bydelsplansarbejdet til efterretning.
2. Lokaludvalget bemyndigede formandskabet til at tilbageføre evt. overskydende midler fra Bydelsplansarbejdet til puljerne løbende.