9. Belægning på Den Røde Plads (2016-0300325)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget diskuterer og bakker op om en jævn belægning og mindre faste installationer på Den Røde Plads.

Problemstilling

Teknik og Miljøudvalget har på deres møde d. 20.6.16 besluttet, at belægningen på Den Røde Plads skal udskiftes med klinker, da den nuværende dels er miljøfarlig (indeholder isocyanater) og dels bliver glat, når den bliver våd. Klinker er ikke glatte, forholdsvis nemme at vedligeholde og vil blive lagt i fire nuancer af rød.

Denne beslutning fik en række repræsentanter for brugere af pladsen til at henvende sig til Lokaludvalget med undren og kritik af klinkebelægningen. Klinkebelægningen er nemlig ikke det bedste for rulleskøjtefolk, løbehjul og skatere. På et efterfølgende møde mellem brugerne, forvaltningen og arkitekterne bag pladsen, blev det af brugerne foreslået, at man anlægger et område med en mere jævn belægning, f.eks. indfarvet beton.

Det foreslås derfor, at Lokaludvalget bakker op om, at der anlægges et mindre område med indfarvet beton eller andet holdbart materiale. Arealet skal placeres mellem reklameskiltene og den runde røde plint ved cykelruten/indgang til Nørrebrohallen.

Arealet anlægges, så der både er adgangsveje til cafeen på begge sider af den runde røde plint-ved Cykelruten og til det kommende bibliotek i gavlen mod Nørrebrogade, samt at der holdes en passage fri langs cykelparkeringen ved Teatergrad/Lokaludvalgets lokaler.

Endvidere skal der på den nye glatte belægning anlægges nogle faste installationer - så vidt muligt i yderområderne. Disse installationer skal være multifunktionelle, så de også kan bruges som siddepladser, til leg, parkour, sport mm. Dette kunne f.eks. være lave mure, en bro, en forhøjning og lign. Disse installationers udformning og placering aftales med brugerne af pladsen. Endvidere foreslås det at opsætte en basketkurv i enden ved reklameskiltene.

De faste installationer skal afhjælpe det problem der er i dag, hvor der efterlades tilfældige materialer (europaller, rør og afspærringer) på pladsen til stor gene for andre gæster samt for vedligholdelsesafdelingen. Kommunen har derudover problemer med støj på pladsen på alle tider af døgnet.

Der er både fordele og ulemper ved at lave et område med fast belægning af indfarvet beton. Det vil skabe en uens plads og det var ikke det, der oprindeligt var tiltænkt med pladsen - samt, at det er en dyrere løsning. På den anden side, så skaber et aktivitetsområde liv og med det følger der tryghed, så pladsen ikke står tom og kun bliver brugt til kriminelle aktiviteter.

Området med indfarvet beton vil alt andet lige medføre et glattere areal på en del af pladsen og arealet vil heller ikke visuelt passe til resten af belægningen.

Ændring af pladsen skal vedtages i Teknik- og Miljøudvalget. Et område med jævn belægning af indfarvet beton på en del af pladsen vil desuden også kræve en merbevilling. 

Løsning

Lokaludvalget diskuterer og bakker op om en jævn belægning og mindre faste installationer på Den Røde Plads.

Beslutning

Der blev stillet forslag om at tilføje følgende til godkendelse af den nye belægning: ønsket om en basketkurv på pladsen fjernes og et ønske om, at det store træ på pladsen genetableres i en ordentlig størrelse tilføjes. Der var afstemning om forslaget.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Lars Christiansen, Mette Jokumsen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Martin Maric.
Imod stemte: Gitte Kristensen, Jannich Kofoed og Kim Christensen.
Undlod at stemme: Joachim Vincentz.
Forslaget blev godkendt og Lokaludvalget bakkede op om en jævn belægning og mindre faste installationer på Den Røde Plads. Dog uden en basketkurv på pladsen og med et ønske om, at det store træ på pladsen genetableres i en ordentlig størrelse.