6. Høring: Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024 (2018-0255406)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring af Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024, udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har med udkastet tilstræbt, at københavnerne oplever affaldssystemet som genkendeligt, tilgængeligt, samt at det er let og naturligt at kildesortere. Med udkastet vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at København er med til at igangsætte omstillingen til den cirkulære økonomi for både borgere, virksomheder og affaldsområdet. Derigennem skal planen bidrage til grønvækst og innovation.

Udkastet indeholder tre mål: 

 • 70 % af husholdningsaffald indsamles til genanvendelse i 2024 med fokus på kvalitet i genanvendelsen. 

 • Opfylde KBH2025 Klimaplanen med fokus på, at bioaffald og plast skal ud af affaldsforbrændingen.

 • Tredoble genbruget i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter, samt fokus på at øge genbrug af byggematerialer.

  Udkastet indeholder 29 indsatser fordelt på syv temaer, der samlet set sikrer, at planen opfylder de tre mål.

  Hovedspørgsmål 

  I processen ser Teknik- og Miljøforvaltningen følgende overordnede hovedspørgsmål, som de ønskes kommentar til:

 • For Københavnere: Hvordan kan udkastet understøtte at affaldssortering bliver en let og naturlig del af hverdagen? 

 • For virksomheder, vidensinstitutioner, interesseorganisationer mv.: Hvordan ser I, at udkastet kan skabe værdi for jeres organisation? Vil I være interesseret i at samarbejde? 

Udkast til høringssvar:

Vi har taget udkastet til Ressource- og affaldsplan 2024 til efterretning og har 11 kommentarer/forslag der summeres i nedenstående punkter.

Vores vurdering og kommentarer til RAP24 er følgende:

1. Målsætning

Vi kan se os selv støtte op omkring de 70% (80%) genanvendelse som er foreslået i RAP.

2. Flere nærgenbrugsstationer

Vi mener at man kan øge hastigheden på udbygningen af nærgenbrugsstationer. Vi ønsker i forbindelse med dette en udviklingsplan hvor der etableres 20-30 Nærgenbrugsstationer i planperioden.

3. Opgradering af nærgenbrugsstationer

Vi foreslår at opdatere nærgenbrugsstationerne til Ressourcepladser med aktiv lokal genanvendelse. Her kan der være byttehjørner, både fysisk og virtuelt (facebook), samt værkstedsfaciliteter til både børn og voksne. Det skal være indrettet som sociale samlingspunkter med adgang døgnet rundt.
                             Med Ressourcepladsen støtter vi også målet om mere direkte genbrug af storskrald. Genbrug er i det hele taget blevet stadigt mere populært de senere år og den sociale dimension forstærker det. Vi foreslår derfor at indtil nærgenbrugstationen/ressourcepladsen kan etableres på arealet, skal der etableres bytteskure, grønne borde og bænke. Således bliver stedet allerede etableret som et socialt samlingspunkt omkring genbrug. Nærgenbrugsstationen som Ressourceplads skal også inkludere nedgravede beholdere til Pap, Papir, Glas, Plastik, Metal, Bio affald og restaffald som de nærlokale beboere kan benytte til deres kildesortering.

4. Affaldsambassadører i alle byens ejendomme

I Scenarie 2 under RAP24 visionen forslås støtte til grønne gårdmænd etc. Vi mener at man kan gå niveauet videre med en fast officiel ordning der placerer en affaldsambassadør i hver ejendom, og flere i større ejendomme. Affaldsambassadøren besvarer både spørgsmål og tager initiativ til infokampagner omkring affaldssortering og genanvendelse.
                             Kommunen skal finansiere dette arbejde og i løbet af planperioden udbrede ordningen til minimum 40% af byens ejendomme. Derudover mangler man et særligt fokus på socialt udsatte boligområder. Man skal afsætte midler til en vedvarende og ekstra indsats med personlig kontakt og dialog med de svageste grupper i byen.

5. Udbredelse af nedgravede affaldsløsninger i det offentlige rum

Vi støtter udbredelsen af nedgravede affaldsløsninger i det offentlige rum. Men Kommunen skal selv finansiere anlæggelsen. Man bør lægge samlede planer for hele bykvarterer for at lave optimale løsninger. Borgerne tilbagebetaler omkostningerne til anlæggelsen over affaldsgebyret. En finansieringsmodel som også bør anvendes selv hvis de nedgravede løsninger fortsat skal anlægges på privat initiativ.

Der er mange fordele ved nedgravede beholdere i det offentlige rum. Det er betydeligt mere effektivt for indsamlingen af affaldet fordi det er komprimeret på mindre plads og kræver færre arbejdstimer. Og sorteringen bliver bedre. Formodentlig både fordi at systemet er mere klart for brugerne og fordi at det foregår i det offentlige rum. Effektiviseringen af indsamlingen betyder færre transporter. Ifølge vores beregninger er faldet i nogle tilfælde helt op til 80% i forhold til den traditionelle løsning. Altså et bidrag til lettelsen af den tætte bytrafik og medfølgende mindre CO2 udslip. De én mands betjente kranvogne er samtidig en stor gevinst for arbejdsmiljøet i dagrenovation med færre arbejdsskader til følge.

Den mere effektive indsamling vil på sigt føre til et sænket affaldsgebyr for borgerne. Det er i første omgang en betydelig investering. Vi vurderer at de samlede omkostninger – i det tilfælde at man rent praktisk kan tilbyde denne løsning til alle borgere – vil ligge på omkring 2 milliarder kr. Men det skal ses på baggrund af et årligt budget på 650 millioner kr. Efter vores opfattelse vil det derfor være overkommeligt at tilbagebetale udgifterne til anlæggelsen. Århus Kommune har sænket sit affaldsgebyr væsentligt siden de indførte nedgravede beholdere for mere end 10 år siden.

6. Afvisning af centralsug

Vi er uforstående overfor en udbygning af centralsugsløsninger. Efter vores opfattelse vil det hæmme affaldssorteringen og sabotere målsætningen om en højere genanvendelsesprocent.

7. Aktiv støtte til byttehjørner/skurer

Vi foreslår kommunal støtte til byttehjørner/skure. Kommunen skal støtte anlæggelsen med bytteskurer og værksteder i gårdene med 50% af omkostningerne. Ejendommene skal som betingelse for modtagelsen af tilskuddet have tilknyttet en affaldsambassadør.

8. Jordbeholder til nærgenbrugsstationer

Vi mener at man med fordel kan etablere en jordbeholder ved Nærgenbrugsstationen ved Møllegade samt andre med plads. Ved stationen skal det være muligt at afhente jord til at plante med. På denne måde kan man også være med til at sænke forbruget af spagnum, som når det indvindes udleder en del CO2.

9. Affaldskommunikation via beholdere (se også bilag 1 – Grafiske forslag til containerudsmykning)

For at skabe opbakning til 70% sortering i hele byen skal der tages nogle nye redskaber i brug. Vi foreslår at opgradere affaldskommunikationen med illustrative tegninger og løbende budskaber om affaldssortering på selve beholderne (se illustration, s. 2-4 i bilag 1).

Beholdere med denne meget tydelige kommunikation kan i første omgang anvendes i særlige kampagner til udvalgte gårde. Her tænker vi på ejendomme og gårdlaug som allerede har besluttet sig for en særlig indsats for affaldssortering og som samtidig inkorporerer en affaldsambassadørfunktion i deres dagligdag. Initiativet skal være en del af forankringen af ressourcedagsordenen i lokale fællesskaber.

De løbende budskaber udskiftelige under låget kan f.eks. være data om, hvordan det går med affaldssorteringen blandt borgerne som bruger beholderne. Når man i et antal gårde på et givet tidspunkt har gjort sig erfaringer med disse særlige beholdere kan man overveje at udbrede systemet til hele byen.

Parallelt kunne kommunen køre forsøg med beholderne i sine egne institutioner og kontorer når man går i gang med at indføre affaldssortering her.

Vi tænker at man i første omgang kunne lave 3 – 5 sæt af beholdere som svarer til ca. 100 – 200 husstande med erhverv.

Med dette forslag mener vi at kunne lave en stærk forbedring af affaldskommunikationen og borgernes opmærksomhed på affaldssortering. Budskaber bliver mere nærværende når de får en konkret fysisk manifestation. Med en gennemgående tegneserieform fanges både børn og voksne fordi leg og historiefortælling er en naturlig og meget effektfuld måde at påvirke folks følelser og tanker.

Den løbende udskiftning af budskaber inklusive orientering om borgernes egen sortering understøtter en større fortælling om borgernes eget medansvar.

Forslaget understøtter disse følgende RAP24 initiativer

 1. Udvikling af koncept for sortering i byens affaldskurve

   

 2. Børn og unges læring samt deltagelse i affaldsforebyggelse og affaldshåndtering

   

 3. Affaldssortering i alle Københavns Kommunes institutioner og kontorer

   

 4. Forankring af ressourcedagsordnen, herunder styrkelse af lokale fællesskaber

10. Social økonomisk virksomhed (beholdervask)

Hjemtagning af affaldsindsamlingen i København Kommune giver nye muligheder for at indpasse marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet.

Vi foreslår, at Miljøpunkt Nørrebro, Glad Fonden og Amager Ressourcecenter tager initiativ til en socialøkonomisk virksomhed, der påtager sig vask af affaldsbeholdere. Virksomheden skal rumme mennesker med både fysiske og psykiske handicap.

Potentialet er stort, idet man i hvert fald i kommunen har over 300.000 beholdere. Virksomheden skal påtage sig både stationær og mobil vask af beholderne.

Glad Fonden

Glad Fonden har 20 års erfaringer med at skabe uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for mennesker med handicap. Gennem årene er der opnået banebrydende resultater for nogle af de grupper, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, hvilket har bidraget til at ændre på det generelle samfundsbillede af, hvad mennesker kan. Glad Fonden har ligeledes stor erfaring med samarbejde med andre virksomheder om at skabe jobs.

Glad Fonden er en af Danmarks største registrerede, socialøkonomiske virksomheder (SØV). Glad Fonden driver virksomheder inden for bl.a. køkken og Facility service, medier, kultur, design og uddannelse og har i dag 285 ansatte, heraf ca. halvdelen på særlige vilkår, samt 90 elever. Alle virksomheder er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap.

11. Forbedring af affaldssortering i private virksomheder

I private virksomheder er affald mange gange et lavt prioriteret område. For at sikre en højere prioritering af affaldsområdet i de private virksomheder, kunne man tilknytte en socialøkonomisk medarbejder fra Gladfonden, som bliver udstationeret nogle få timer pr. dag. Således kan man løfte affaldssorteringen fra et sekundært indsatsområde til et primært indsatsområde, viser andre erfaringer.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring af Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024, udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring af Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024, udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro.