7. Intern høring: Kampsportens Hus (2018-0247470)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. intern høring om Kampsportens Hus udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget anmodning om et nyt plangrundlag, da der ønskes opført et nyt samlet hus for kampsportsudøverne på Nørrebro og i Nordvest-kvarteret, kendt som Kampsportens Hus. Byggeriet ønskes opført på hjørnet af Frederikssundsvej og Lygten.

Det nye kampsportshus ønskes placeret i Nord-vest/Bispebjerg kvarter, tæt på Nørrebro Station. I området findes i dag en enkelt bygning, der anvendes til tekniske anlæg i form af transformerstation. Området ønskes udviklet til et nyt samlingssted for foreninger i nærområdet, der har med kampsport at gøre, placeret i en ny bygning mod Frederikssundsvej og Lygten. På den indre del af grunden etableres offentligt tilgængelige friarealer. Vejadgang etableres i den nordlige del af området, nord for den eksisterende transformerstation, til Lygten. Parkering placeres i kælder og der etableres afsætningspladser på terræn.

Anvendelsen af de nye bygninger er til offentlige formål i form af sportsfaciliteter. Byggeriet opføres i 3 etager, med en maksimal højde på ca. 15 m. Det planlægges at opføre ca. 3.000 m² bruttoetageareal på en grund der er ca. 3.150 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 95 %. Inklusiv grunden med den eksisterende transformatorstation, er lokalplanområdet i alt 4.057 m².

Grundejer og bygherre er Københavns Kommune, bortset fra matrikel hvor den eksisterende transformatorstation er beliggende, denne ejes af Radius Elnet/Ørsted.

Projektet har et omfang, som betyder, at der skal udarbejdes et planforslag.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. Området er udlagt som rammeområde S3 – Områder til serviceerhverv. Der kan i områder udlagt til serviceerhverv indrettes sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv. Den ønskede anvendelse vurderes, at være forenelig med anvendelsen til serviceerhverv.

Udkast til høringssvar:

Det er meget svært at komme med kvalificerede input til forhøringen om kampsportens Hus på et stadie, hvor selve huset ikke er tegnet ind og volumenerne kan vurderes.

I skriver at adgangsvejen til huset skal ske nord for transformatorstationen og rundt om bygningen. Der står to større træer nord for transformatorstationen. Indebærer det at de eksisterende træer skal fældes? Og er der sket en vurdering af disse træers værdi?

Naboerne, FSB Rebslagershus og xx vil få en ny nabo. Dels skal der tages hensyn til at deres udearealer ikke bliver forringet – men også at de ikke kommer til at se på en ’bagside’ af det kommende Kampsportens Hus. Og ellers skal huset ’spille sammen med’ resten af stationsområdet – det håber vi at få et godt bud på  når tegningerne kommer.

I Nørrebro Lokaludvalg glæder vi os til at få bygget Kampsportens Hus.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. intern høring om Kampsportens Hus udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. intern høring om Kampsportens Hus udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.