12. Høring: Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 (2018-0110497)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Dette tillæg til Spildevandsplan 2008 for Københavns Kommune, sikrer at det spildevandsplanmæssige grundlag for en række kloakeringsprojekter.

Projekterne omfattet af tillægget er alle planlagt etableret i 2018 og evt. efterfølgende år. Den offentlige del finansieres af HOFOR.

Processen for behandlingen af anlægsprojekterne er som følger:

  • Behandling i Teknik- og Miljøudvalget og vedtagelse heraf til videre behandling i Borgerrepræsentationen med henblik på vedtagelse som kommunens forslag til tillæg til spildevandsplanen

  • Vedtagelse i Borgerrepræsentationen som forslag til tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2008

  • Offentlighedsperiode på 8 uger. I denne periode kan borgere, interesseorganisationer m.fl. kommenterer indholdet af forslaget til tillægget til spildevandsplanen

  • Behandling af indkomne kommentarer mv. i Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende endelig vedtagelse af tillægget i Teknik- og Miljøudvalget

På Nørrebro drejer det sig om følgende projekt: VEL21 Rensning i Peblinge Sø.

Deadline for indsendelse af høringssvar d. 22. maj.

Udkast til høringssvar:

”En ejendom kan vælge at håndtere regnvandet, helt eller delvist, på egen grund, hvis der kan opnås tilladelse til det. En sådan ejendom vil udtræde, helt eller delvist, af kloakforsyningen med hensyn til regnvand, og må ikke tilslutte regnvand til kloakken i fremtiden.”

Dette er positivt. Men der findes ikke nogen offentlig og gennemsigtig ordning for dette, så i dag administreres det per sag og uden ordentlig beskyttelse under forvaltningsloven og reglerne. Der bør laves gennemsigtige og klare regler for ordningen og en informationskampagne, så borgerne opdager ordningen og selv tager initiativ.

I denne plan vil man i stedet gøre det top-down med påbud (dog uden for Nørrebro i første omgang). Som det er nu regner man med at give påbud til gårdene om afkobling på Nørrebro inden for en årrække, hvilket vil komme som et chok for mange. Det vil koste dem 5.000 – 10.000 kr. per lejlighed og vil give folkelig modstand mod grønne skybrudsløsninger.

Forslag til budget 2019: Se vedhæftede budgetforslag, som Nørrebro Lokaludvalg tidligere har bedt om at få penge til, som sagtens kan skaleres op til at være bydækkende. Det er langt bedre at have borgerne med sig, end mod sig.

6.1.7 Store Torv & 6.1.8 Lille Torv

Det er positivt at der laves separatkloak i de nye byudviklingsprojekter.

Spørgsmål: Hvornår kan det resterende Tingbjerg overgå til separatkloak/LAR, så der ikke skal være kloakoverløb til Utterslev Mose/Fæstningskanalen?

Er det korrekt at de to projekters kloak afleder til to forskellige rensningsanlæg? Lynetten og Åmarken?

KV53 Grøndalsparken

Det er positivt, at vending af Grøndalsåen ud af byen mod Rødovre ikke længere umiddelbart er med i projektet, for vi ønsker vandet inde i byen i fremtiden.

Vi ønsker ikke, at Grøndalsåen skal vendes ud af byen. Vi ønsker at vandsystemet oprenses og at vandet bruges rekreativt og som klimaressource i byen.

6.4.13 VEL21 Rensning i Peblinge Sø

Spørgsmål: Hvad vil det betyde, hvis Nordic Built Challenge (Hans Tavsens Park-Korsgade) ikke laves? Hvordan kan pengene nå at bruges i 2018?

6.5.3 Arealreservation, Valby Skybrudstunnel

Kommentar: Der er fejlagtigt kort indsat. Der mangler muligvis økonomi.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

at Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.