15. Høring: Ombygning af Blegdamsvej 28 (2018-0119027)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar vedr. høring om Ombygning af Blegdamsvej 28.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om et byggeprojekt på Blegdamsvej 28. Ansøger ønsker at opføre et etageboligbyggeri mod Blegdamsvej, samt at ombygge og konvertere henholdsvis etagebebyggelse mod Blegdamsvej og baghus-bebyggelse til boliger.

Det ansøgte projekt kræver følgende dispensationer fra lokalplanen:

  • Det ansøgte medfører en samlet bebyggelsesprocent på i alt 190, hvilket kræver dispensation fra lokalplanens § 5, stk. 1, som fastlægger, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 150.

  • Opførelse af etagebebyggelse samt ombygning af eksisterende bebyggelse, kræver dispensation fra lokalplanens § 6, stk. 1, som fastlægger følgende: Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal efter Magistratens [nu: Teknik- og Miljøforvaltningen] skøn være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i nævnte henseende ikke ændres uden Magistratens tilladelse.

  • Udformning af bebyggelsens tage kræver dispensation fra lokalplanens § 6, stk. 3, som fastlægger følgende: Tage skal udformes som sadeltage eller med anden form for tagopbygning, der efter Magistratens skøn harmonerer med tagformerne på den nærmeste, omgivende bebyggelse.

  • At lade ca. 776 m2 hævede opholdsarealer, fordelt på 3 tagterrasser med henholdsvis 315, 412 og 49 m2, indgå i beregningen af i alt ca. 2336 m2 friarealer, samt indretningen af friarealerne, kræver dispensation fra lokalplanens § 9, stk. 1, som fastlægger følgende: Friarealet (eksklusive parkerings- og til-kørselsarealer samt friareal til eventuelle børneinstitutioner) skal være af størrelsesordenen 40 pct. af boligetagearealet plus 10 pct. af erhvervsetagearealet og skal efter Magistratens nærmere godkendelse indrettes med opholdsarealer for beboere og brugere.

  • Etablering af 1 parkeringsplads pr. 188 m2 etageareal kræver dispensation fra lokalplanens § 9, stk. 3, som bl.a. fastlægger, at parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal.

  • Fremtidigt at lade ejendommen indgå i fællesgård og undlade at lade parkeringskælderen indgå i fællesanlæg med andre ejendomme kræver dispensation fra lokalplanens § 9, stk. 4, som fastlægger følgende: Ubebyggede arealer og parkerings-anlæg skal efter Magistratens nærmere bestemmelse indgå i fællesanlæg.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar vedr. høring om Ombygning af Blegdamsvej 28.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar vedr. høring om Ombygning af Blegdamsvej 28.