14. Høring: Rådmandsgade 53A (2018-0110621)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller at Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar, vedr. Høring om Rådmandsgade 53A, udarbejdet af Byrum-, Trafik- og Miljøarbejdsgruppen.

Problemstilling

Høringen drejer sig om en dispensation fra lokalplan nr. 76 ”Titangade”. Ejeren af grunden vil gerne have tilladelse til delvis nedrivning af lagerhal samt indretning af i alt 21 boliger i eksisterende pakhus samt lagerhal.

Lokalplanens bestemmelser

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 76 ”Titangade”, bekendtgjort den 13. marts 1985, og beliggende i lokalplanens område BIII.

Afvigelser fra lokalplanens bestemmelser

Ombygning, ændret anvendelse og forhøjelse af eksisterende bebyggelse kræver dispensation fra lokalplanens § 5, stk. 4, punkt c), første afsnit, om bebyggelsens omfang og placering, som fastlægger at bebyggelsen efter Magistratens nærmere godkendelse skal udformes under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse, den i punk b) fastlagte bebyggelse, og omgivelserne i øvrigt, således at der opnås en tilfredsstillende arkitektonisk fremtræden i bybilledet.

Forhøjelse af det eksisterende pakhus til i alt 5 etager kræver dispensation fra lokalplanens § 5, stk. 4, punkt c), andet afsnit, om bebyggelsens omfang og placering som fastlægger at bebyggelsen højst må opføres i 4 etager med udnyttet tagetage.

Ombygningen af den eksisterende bebyggelse kræver desuden dispensation fra lokalplanens § 6, stk. 1, første afsnit, om bebyggelsens ydre fremtræden, som fastlægger at bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige fremtræden efter Magistratens skøn skal være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og at eksisterende bebyggelse i nævnte henseender ikke må ændres uden Magistratens tilladelse.

Udformning af flade tage på pakhus samt lagerhal, herunder taghusene herpå kræver dispensation fra lokalplanens § 6, stk. 1, andet afsnit, om bebyggelsens ydre fremtræden, som fastlægger at tage i boligområderne skal udformes som sadeltage eller med en anden tagform med skrå tagflader og at udformningen skal godkendes af Magistraten.

Da dele af friarealet etableres som hævet opholdsareal kræver dette dispensation fra lokalplanens § 9, stk. 3, punkt a), om ubebyggede arealer, som fastlægger at friarealet skal være af størrelsesorden 60 pct. af boligarealet plus 15 pct. af erhvervsetagearealet.

Da parkeringsdækningen for de nyindrettede boliger bliver 1 pr. 134 m² kræver dette dispensation fra lokalplanens § 9, stk. 3, punkt b), om ubebyggede arealer, som fastlægger at parkeringsdækningen skal være af størrelsesorden 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af planlovens § 19, stk. 1.

Hvorfor er kommunen indstillet på at tillade projektet?

Teknik- og Miljøforvaltningen kan godkende det ansøgte, da der i vurderingen er lagt vægt på, at bebyggelsen er hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse, svarer til områdets karakter, har tilfredsstillende lysforhold, at der er sikret mod indbliksgener, at der er tilfredsstillende opholdsarealer og at der er tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold.

Deadline for indsendelse af høringssvar var d. 20. april. Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har derfor afsendt sit høringssvar. Såfremt Lokaludvalget ikke kan godkende det fremsendte høringssvar kan der fremsendes et revideret høringssvar. Det er dog ikke sikkert at dette reviderede høringssvar vil blive medtaget i den videre proces.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar, vedr. Høring om Rådmandsgade 53A, udarbejdet af Byrum-, Trafik- og Miljøarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte det indsendte høringssvar, vedr. Høring om Rådmandsgade 53A, udarbejdet af Byrum-, Trafik- og Miljøarbejdsgruppen.