10. Høring: Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 (2018-0108696)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Støj fra vejtrafik er et miljøproblem og udgør en helbredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for støjen. Ifølge en undersøgelse fra WHO (World Health Organisation) påvirker vejstøj den enkelte persons livskvalitet negativt og kan give gener, som søvnproblemer og træthed. Der er ligeledes forøget risiko for stress, forhøjet blodtryk, hjertesygdomme og slagtilfælde.

’Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023’ er Københavns Kommunes tredje lovpligtige støjhandlingsplan og afløser den nuværende plan for perioden 2013-2018. Handlingsplanen sætter rammen for, hvordan der i den kommende planperiode vil blive arbejdet med at reducere støj fra vejtrafikken i København.

Der er ikke krav om handlepligt, hvorfor planens indsatser implementeres i det omfang, der tildeles midler i kommende budgetaftaler eller tilvejebringes midler via andre budgetmæssige beslutninger.

Handlingsplanen for vejstøj fokuserer på syv indsatser:

  • Støjreducerende vejbelægning

  • Støjsvage dæk til kommunale køretøjer

  • Nedsættelse af hastighed på større veje

  • Lokalplanlægning i støjbelastede og støjfrie miljøer

  • Støjreduktion i byfornyelsesprojekter

  • Innovative vinduesløsninger

  • Vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner

Deadline for indsendelse af høringssvar d. 18. maj.

Udkast til høringssvar:

Det er yderst positivt, at kommunen tager initiativ til at udlægge 100 km støjreducerende asfalt i 2018-23. Økonomien i permeabel og støjreducerende asfalt skal ikke ses isoleret, men ses i sammenhæng med behovet for effektive skybrudsløsninger i den nære fremtid.

jf. planens indsats om at “Igangsætte forsøg med nye typer vejbelægning herunder veje, der indgår i kommunens skybrudsprojekter med fokus på støj og at aflede vand ved skybrud”, så mener vi dette er meget positivt, og vi ser gerne, at støjreducerende asfalt allerede nu i højere grad integreres med skybrudsindsatsen, som pågår i disse år.

Normalt, når der lægges støjreducerende asfalt i København, bliver den nye asfalt lagt ovenpå den eksisterende, og man laver ikke vejkassen om, så man kan ikke opbygge løsningen til at være særligt vandafledende eller magasinerende.

I skybrudsindsatsen skal hele vejkasser, fx på Blegdamsvej, graves op og omlægges til skybrudsvej. Hvis man her opbygger vejkassen som magasin/afledning og lægger permeabel og støjreducerende asfalt, så får man en løsning der skybrudssikrer, støjreducerer og opsamler forurening fra vejen.

Ift. miljøhensyn, så peger nedenstående opsamlingsnotat på, at der i København sandsynligvis ikke skal bruges mere salt end ved normal asfalt. Hvis der alligevel skal anvendes mere salt, bør man være ekstra påpasselig med at indrette vejen og tilstødende områder med vejtræer/grønne områder, så afsmeltning med salt ikke løber hen til træerne (saltning bidrager i dag væsentligt til, at Københavns træer kun bliver i gennemsnit 6 år gamle). Dette vil passende kunne ske i de tilfælde, hvor vejkassen skal lægges om i forbindelse med indretning til skybrudsvej.

Nørrebro Lokaludvalg mener, at hvis myndighederne vil gøre alvor af planerne om hurtigkørende motorcykel lignende køretøjer på cykelstierne, skal man begynde at overveje støjdæmpende asfalt på cykelstierne.

Der er vedhæftet et opsamlingsnotat fra Miljøpunkt Nørrebro, hvor der også er linket til to centrale rapporter om støjreducerende og permeabel asfalt, hvor der refereres til internationale erfaringer.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.