11. Høring: Regulativer for affald (2018-0108626)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Høring om Regulativer for affald udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Affaldsbekendtgørelsen indeholder de vigtigste regler om kommuners og privates indsamling og håndtering af affald. Kommunerne skal sørge for, at der er affaldsordninger, og sikre, at ordningerne lever op til de krav, der er i affaldsbekendtgørelsen. Efter affaldsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald fra husholdninger og virksomheder i kommunen. Regulativerne skal være opdelt i en generel del og en særlig del efter de skabeloner, som er fastsat i affaldsbekendtgørelsen.

I kommunens husholdningsaffaldsregulativ er detailregulering af affaldsordningerne fastsat administrativt i retningslinjer, som er bilag til regulativet. Forvaltningen har i nogle tilfælde oplevet, at borgere har været i tvivl om, hvorvidt krav i retningslinjer skal følges, når ikke også kravene fremgår af regulativet. Der er derfor behov for at indsætte dele af retningslinjerne i selve regulativet for husholdningsaffald.

I erhvervsaffaldsregulativet skal der ændres i ordningen for Klinisk Risikoaffald, jf. bilag 6. Klinisk Risikoaffald er bl.a. biologisk og smitteførende affald fra sygehuse, læger, tandlæger mv. Endvidere foreslås der ændring i regulativet vedrørende affald fra kommunale institutioner og anvisning af forbrændingsegnet affald.

Husholdningsaffaldsregulativet

Alle de forslåede ændringer i regulativet er, efter Teknik- og miljøforvaltningens vurdering, af redaktionel karakter. Regulativet og retningslinjerne er gennemgået for at sikre stringens og korrekt hjemmel. I de tilfælde, hvor retningslinjerne indeholder specifikke krav eller vilkår for borgerne og grundejernes benyttelse af affaldsordningerne, er bestemmelserne flyttet til regulativet for at sikre, at der ikke er tvivl om kommunens hjemmel til at stille kravene til borgerne mv. Det drejer sig fx om indretning af adgangsveje og dispensation for afstandskrav mellem standplads og tømningssted. I det eksisterende regulativ er alle bestemmelser om gebyrer placeret spredt under de enkelte ordninger eller i takstbilaget. Det er hensigtsmæssigt at gebyrbestemmelserne er samlet. Da regulativets opbygning skal følge regulativskabelonen i affaldsbekendtgørelsen, kan gebyrbestemmelserne ikke samles i et afsnit i selve regulativteksten, hvorfor de er samlet i et særligt bilag til regulativet. Taksterne for benyttelse af affaldsordningerne fastsættes årligt af Borgerrepræsentationen i kommunens budget.

Erhvervsaffaldsregulativet

Den kommunale indsamlingsordning for Klinisk Risikoaffald har et stort underskud og er ikke længere rentabel. Ordningen ændres derfor til en anvisningsordning, hvor erhvervet selv skal finde en godkendt transportør og modtager. Risikoaffald vil fortsat blive indsamlet på en forsvarlig måde, så affaldet ikke giver anledning til miljøproblemer. Den nye ordning træder i kraft 1. januar 2019. Alle kunderne informeres om ordningens nedlæggelse, og de henvises til at indgå aftale med en privat transportør, som kan indsamle virksomhedens kliniske risikoaffald. Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme og Indkøb (KEjd)) administrerer affaldet fra de kommunale institutioner. Denne praksis skal fremgå af erhvervsaffaldsregulativet, da affald fra kommunale institutioner og virksomheder efter affaldsbekendtgørelsen er erhvervsaffald. De regler, der er skrevet ind i regulativet, er aftalt med KEjd. Efter vedtægterne for Amager Ressource Center (ARC) og Vestforbrænding (VF) er kommunen forpligtet til at anvise forbrændingsegnet affald til ARC og VF. Dette har hidtil fremgået af erhvervsaffaldsregulativet, men ved en fejl kom bestemmelsen ikke med ved sidste revision af regulativet. Det er nu sat ind i erhvervsaffaldsregulativet igen. Endvidere har erhvervsaffaldsregulativet manglet en bestemmelse om anvisning af den type af stort forbrændingsegnet affald, som skal forbehandles inden forbrænding. Stort forbrændingsegnet affald er fx brædder og bjælker, som på grund af størrelsen ikke kan brændes i forbrændingsanlæggenes ovne. Tidligere forbehandlede forbrændingsanlæggene selv det stort forbrændingsegnede affald, men det gør de ikke længere. Stort forbrændingsegnet affald skal fremover forbehandles på et miljøgodkendt neddelings-/sorteringsanlæg, før det kan forbrændes. For at sikre, at det forbrændingsegnede affald stadig forbrændes på ARC eller VF, fastsætter regulativet, at forbehandlingen skal ske på et miljøgodkendt anlæg beliggende i Københavns Kommune. I en anvisningsordning må kommunen enten anvise affaldet til en særlig behandlingsform eller til et eller flere konkrete anlæg, jf. affaldsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 10. Ved at fastsætte, at affaldet skal forbehandles på et anlæg i Københavns Kommune, sikres det, at den forbrændingsegnede del af affaldet efterfølgende anvises til ARC eller VF.

Delegationsforhold

Erhvervsaffaldsregulativet har i dag en bestemmelse om, at Borgerrepræsentationen har delegeret kompetencen til at sende regulativet i lovpligtig høring til Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen anbefaler, at delegationsreglerne fremover ikke står beskrevet i regulativet, da delegationen allerede følger af Borgerrepræsentationens generelle delegation af beslutningskompetence til Teknik- og Miljøudvalget.

Deadline for høringssvar er d. 25. april.

Udkast til høringssvar:

Vi ønsker at fremme nedgravede beholdere/containere med tømning på stedet og udfase usorteret affald i store containere, hvor materiellet tømmes til forbrænding og herefter køres retur til afhentningsstedet med øget støj, forurening og co2-forbrug til følge.

9. Ved beregning af volumengebyr for nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation anvendes litersatsen for beholdere, hvis materiellet tømmes på stedet og containersatsen, hvis materiellet tømmes centralt og herefter returneres til afhentningsstedet.

Foreslås derfor ændret til:

9. Ved beregning af volumengebyr for nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation anvendes litersatsen for containere, hvis materiellet tømmes på stedet.

Ved beregning af volumengebyr for containere til dagrenovation anvendes litersatsen for containere hvis materiellet tømmes centralt og herefter returneres til afhentningsstedet. Volumen ganges med en faktor 1,5.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Høring om Regulativer for affald udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte det indsendte høringssvar vedr. Høring om Regulativer for affald udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.