13. Naboorientering: Dispensation fra lokalplan Nørrebrogade 239 (2017-0356443)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. naboorientering om dispensation fra lokalplan Nørrebrogade 239.

Problemstilling

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere 4 altaner på adressen Nørrebrogade 239.

Afvigelser fra bestemmelserne

Etablering af 4 altaner, med nye døre i gavl, kræver dispensation fra lokalplanens § 6, stk. 1, som fastlægger, at bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden efter magistratens (nu Teknik- og Miljøforvaltningens) skøn skal være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i nævnte henseender ikke ændres uden magistratens tilladelse.

Dispensation

Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af planlovens § 19, stk. 1.

Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet, da døre med proportionering som eksisterende altandøre er samstemmende med den eksisterende bebyggelse.

Herved fremstår altanerne som en integreret del af gavlen og med samspil med gårdfacaden.

Værnene er med lodrette balustre tilpasset bygningens eksisterende franske altaner og bebyggelsens eksisterende altaner.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. naboorientering om dispensation fra lokalplan Nørrebrogade 239.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. naboorientering om dispensation fra lokalplan Nørrebrogade 239.