10. Høring: Lundtoftegade Syd (2017-0349321)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Lundtoftegade Syd udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en anmodning om, at udarbejde en lokalplan for området på hjørnet af Lundtoftegade og Borups alle.  

Grundejeren ønsker at udvikle området specifikt til foreningen Urbania i regi af et alment boligselskab. Urbania vil gerne skabe et bæredygtigt by-bofællesskab med ca. 100 boliger. Den eksisterende dagligvarebutik ønskes fjernet og genopført med boligerne ovenpå. Herudover ønskes etableret mindre enheder med café, butik, fællesarealer mv. I alt er der ønske om nybebyggelse på 10-12.000 m2 etageareal i 6-8 etager. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en egenartsanalyse for området, som viser, at fortætning med boliger og udadvendte funktioner på hjørnet overfor radiobygningen kan medvirke til at skabe en bedre afslutning af bebyggelsen langs Lundtoftegade, styrke de udadvendte aktiviteter i kantzonerne og definere byrummet bedre. Det er desuden vigtigt i udviklingen af projektet, at der er opmærksomhed på gode lysforhold i friarealer og for de omkringliggende bebyggelser samt at områdets grønne kvaliteter sikres i planen.

Området er i kommuneplanen fastlagt til boligformål (B4-ramme) med en maksimal mulig bebyggelsesprocent på 150 og en bygningshøjde på maks. 24 meter. Parkering skal være mindst 1 pr. 200 m2 og højst 1 pr. 100 m2. Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

Udkastet er indsendt som midlertidig høringssvar d. 17. oktober, men der er mulighed for at sende et endeligt høringssvar senest d. 26. oktober.

Udkast til høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg er betænkelig ved at den sydlige trekant i Lundtoftegade skal bebygges med en byggeprocent på op til 150.

Det er en svær grund at bygge på. Grunden ligger i skyggen af TDC-bygningen, omgivet af to veje, hvor der er betydelig trafikstøj, som der skal tages højde for, og så er området også i betydelig fare ved et skybrud.

Ved et evt. byggeri skal der tages højde for at der kan skabes de nødvendige (grønne) udearealer for beboerne, at boligerne er støjisolerede og at de er velventilerede (fordi det vil være vanskeligt at åbne vinduerne pga. støjen) og byggeriet må ikke skabe unødig skygge for naboerne. Samtidig skal der skabes et byggeri, som ikke øger men mindsker evt. skybrudsrisiko i området.

I papiret omtales bilparkering - vi skal gøre opmærksom på at det også er væsentligt at få planlagt tilstrækkelig med cykelparkering ind i projektet.

Det bliver spændende at se, hvordan et evt. projekt kan tage højde for disse udfordringer.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Lundtoftegade Syd udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om Lundtoftegade Syd udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.