7. Intern høring: Lokalplanforslag Nørrebrogade 154-156 og Uffesgade 1-3 (2019-0133651)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. intern høring af lokalplanforslag Nørrebrogade 154-156 og Uffesgade 1-3, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget et ønske fra en bygherre om at opføre ca. 1036 m² nye boliger på grunden Uffesgade 1-3. Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 24, Fix-karreen og lokalplan nr. 165 Nørrebrogade. Projektet kræver dog en ny lokalplan, da den nuværende lokalplan nr. 24, Fix-karreen ikke muliggør den, af bygherren, ønskede udvikling af området.

Lokalplansområdet er afgrænset af vejene Nørrebrogade, Uffesgade og Thorsgade. Den præcise afgrænsning af området vil blive afklaret i lokalplanprocessen. I det videre arbejde med lokalplanen vil forvaltningen blandt andet være opmærksomme på, at der skabes sammenhængende rekreative friarealer og trygge byrum, samt at bevaringsværdige bygninger og træer sikres.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om Randbebyggelse. Ifølge udkast til Kommuneplan 2019 kan man i karreer præget af randbebyggelse og langs gader med overvejende randbebyggelse fravige den maksimale bebyggelsesprocent og den fastsatte friarealprocent ved opførelse af yderligere randbebyggelse, hvis karreens/gadens helhedspræg og bebyggelsens opholdsarealer vurderes at blive tilfredsstillende. Lokalplanforslaget vurderes at være i overensstemmelse med den eksisterende og forventede kommende kommuneplanramme for området. Såfremt den kommende kommuneplan 2019 ændrer rammerne for området, vil lokalplanen skulle ændres i overensstemmelse hermed.

Arbejdsgruppens udkast til et svar på henvendelsen vil blive eftersendt.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. intern høring af lokalplanforslag Nørrebrogade 154-156 og Uffesgade 1-3, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Brita Fabricius, Erik Brandt, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Kim Christensen, Majbritt, Svensson, Nikolaj Friis-Farsøe Mogens Petersen.
Imod stemte: Bjarke Kværnø.
Undlod at stemme: Charlotte Mejlshede.
Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. intern høring af lokalplansforslag Nørrebrogade 154-156 og Uffesgade 1-3, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Protokolbemærkning fra Bjarke Kværnø: ”Venstre ønsker at også Nørrebro løbende udvikles og tilpasses det stigende boligpres, bl.a. ved at bygge moderne boliger, til en bredt varieret målgruppe. Både gennem større projekter og tilføjelser og udbygning af den eksisterende bygningsmasse. Venstre ser derfor intet problem i at friarealer placeres på taget af bebyggelse, og ser derfor ikke de store problemer i det specifikke byggeri, men deler udvalgets bekymring for om de nødvendige faciliteter såsom skoler, børnehaver, idrætsfaciliteter, parkeringspladser og lign. i bydelen følger med befolkningstallet.”