6. Henvendelse vedr. De Gamles By (2018-0159010)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender henvendelse vedr. De Gamles By til Overborgmester Frank Jensen.

Problemstilling

Miljøpunkt Nørrebro har henvendt sig til Lokaludvalget angående behandlingen af træerne på "Nordpolen" i De Gamles By og anlæggelsen af et diabetes center på  "Nordpolen". Arbejdsgruppen Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen og arbejdsgruppen mener, at Lokaludvalget bør sende en henvendelse til Overborgmesteren for at klage over behandlingen af træerne på "Nordpolen" og for at modsætte sig anlæggelsen af et diabetes center på  "Nordpolen".

Udkast til henvendelse:

Vi vil henlede opmærksomheden på et akut behov for en ny helhedsplan for De Gamles By.

Den tidligere helhedsplans enkelte projekter fremstår i flere tilfælde ufærdige og efterladte uden en bæredygtig løsning. Den tidligere følgegruppes finansiering blev frataget følgegruppen før planen var udført og området fremstår nedslidt eller halvt færdigt. Planen om at ’åbne op’ for De Gamles By er faldet sådan ud, at de grønne læhegn er blevet fjernet, så parken flere steder er helt åben ud til trafikken og derfor ikke bruges.

Der foregår omfattende byggeri og der er planlagt yderligere på flere byggefelter. Disse omfatter planerne for en skole på ’fårefolden’ og et diabetescenter på Nordpolen. Nordpolen er den sidste rest af fælleden på Nørrebro og der står træer her, som er ældre end selve Nørrebro. Vi ønsker ikke, at der bliver bygget på Nordpolen. Samtidig er der en plan for en overflade-skybrudsløsning, som bl.a. skal blive til et vådområde/opmagasinering og noget interessant bynatur. Dette ligger i fårefolden.

Vi kan konstatere, at dele af forvaltningen tilsyneladende ikke overholder Københavns kommunes træpolitik og at flere værdifulde og gamle træer er fældet eller er i fare (tildækning af rodudløb, asfaltering i dryzone og/eller strangulering). Mange af de tilbageværende værdifulde træer ligger i byggefelterne eller tæt ved på Nordpolen.

Det er forståeligt, at der skal være aktiviteter og kommunale ydelser ifm. De Gamles By, men for de lokale beboere er De Gamles By også en af vores få parker. Hvis de planer og den udvikling, vi ser i De Gamles By, gennemføres og fortsættes uden central styring, så vil de få park- og naturkvaliteter, der er tilbage, forsvinde.

Løsning

Lokaludvalget godkender henvendelse vedr. De Gamles By til Overborgmester Frank Jensen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte henvendelse vedr. De Gamles By til Overborgmester Frank Jensen med en tilføjelse angående skole i området.