11. Høring: Revision af forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i København (2018-0157308)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Høring om revision af forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i København udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Formålet med revisionen er, at opdatere forskriften og stramme op på de forhold, der i relation til Restaurations- og Nattelivsplanens indsats kan hjælpe til at nedbringe støj- eller lugtgener.

Der er særligt fire opmærksomhedspunkter:

  • Alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik, skal være forsynet med lydsluse.

  • Alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik skal udarbejde en støjmålerapport samt indregulere, blokere og plombere musikanlæg og lign.

  • Restaurationer må ikke spille musik udendørs på offentligt areal undtagen ved en særlig anledning, og da kun efter tilladelse.

  • Vinduer og døre skal være lukkede, i perioder hvor driften kan medføre støj- og lugtgener.

Der er deadline d. 19. august.

Udkast til høringssvar:

Nørrebro er en levende bydel med mange aktiviteter i vores byrum. Det er vi i Nørrebro Lokaludvalg meget glade for. Vi ser dog også med bekymring på at aktiviteterne fra nattelivet kan tage overhånd så balancen mellem at have en levende bydel, og at vi er en beboelsesbydel, tipper. Derfor ser lokaludvalget også frem til en opstramning af Forskriften. Vi har ikke egentlige kommentarer til de aktuelle forslag men skal påpege disse forhold;

Desværre er den støj, der genereres af gæster udenfor på gaden ikke reguleret og beboere henvises til politiet, som generelt ikke har tid. Forhåbentlig vil de nye tiltag være med til at reducere problemet. Men lokaludvalget ønsker, at den eksisterende støjvagt styrkes og får udvidet sin vagt til efter kl. 03.

Støjvagten kunne også være et bindeled mellem restauratører og beboere og skabe dialog mellem disse til at finde holdbare løsninger.

Lokaludvalget kunne også pege på at der kunne etableres et Samarbejdsforum for Nørrebro i stil med det der eksisterer for Indre By. (https://www.kk.dk/artikel/samarbejdsforum-nattelivet-i-indre)

Endelig ønsker Lokaludvalget, at administrationen af bevillinger strammes op og at der ikke gives flere 5-bevillinger i bydelen.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Høring om revision af forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i København udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Det blev stillet et ændringsforslag til udkastet. Der var afstemning om ændringsforslaget.
For stemte: Jette Nielsen, Alexander van Deurs, Brian Lauesen, Bjarne Kværnø, Brita Farbicius, Ea Landerholm, Flemming Jensen, Ida Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Karen Møller, Katharina Richter, Kim Christensen, Mie Brandstrup, Nikolaj Friis-Farsøe og Rasmus Riley.
Imod stemte: Erik Brandt.
Lokaludvalget godkendte ændringsforslaget til høringssvar vedr. Høring om revision af forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i København udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen