6. Høring af forslag til kvalitetsstandarder for udvalgte indsatser i Borgercenter Voksne (2019-0153832)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Social-, Sundheds- og Integrationsarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar vedr. høring om forslag til kvalitetsstandarder for udvalgte indsatser i Borgercenter Voksne.

Problemstilling

Det drejer sig om forslag til kvalitetsstandarder for:

• Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85

• Midlertidigt ophold i botilbud efter servicelovens § 107

• Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108

• Længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105

Ifølge servicelovens § 138 kan kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven i form af en kvalitetsstandard. 

Kvalitetstandarderne beskriver dermed det serviceniveau, man kan forvente at få, hvis man som borger visiteres til en ydelse efter servicelovens §§ 85, 107 eller 108 samt almenboliglovens § 105 i Borgercenter Voksne. 

Høringsfrist d. 25. juni 2019.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Social-, Sundheds- og Integrationsarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar vedr. høring om forslag til kvalitetsstandarder for udvalgte indsatser i Borgercenter Voksne.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Social-, Sundheds- og Integrationsarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar vedr. høring om forslag til kvalitetsstandarder for udvalgte indsatser i Borgercenter Voksne.