6. Høring: cykelparkering ved kommende metrostationer (2017-0397862)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om cykelparkering ved kommende metrostationer udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i Budget 2017 midler til at anlægge i alt 600 nye cykelparkeringspladser ved de kommende metrostationer på Metro Cityringen. De 600 pladser bliver et supplement til de cykel-parkeringspladser, der anlægges af Metroselskabet og som er fastsat i lokalplanerne for metrostationerne.

Forvaltning har udpeget de nye cykelparkeringspladser på baggrund af en række stedsspecifikke hensyn og betingelser som feks. nærhed til metronedgang, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsmæssige hensyn og vurderinger i forhold til byrumskvalitet mv.

Hensigten er, at alle 600 cykelparkeringspladser er etableret, inden Metro Cityringen åbner i juli 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen påbegynder arbejdet, så snart de har de nødvendige tilladelser i hus, og som det i øvrigt kan lade sig gøre i samspillet med Metroselskabets anlæggelsesproces for de enkelte forpladser.

Teknik- og Miljøforvaltningen gør opmærksom på at der ikke medfølger oversigtskort over Nørrebros Runddel, da det her ikke har været muligt for forvaltningen at finde plads til flere stativpladser end dem, Metroselskabet anlægger.

Deadline d. 21. december.

Udkast til Høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg er helt enig i, at det er vigtigt at få mere cykelparkering på centrale knudepunkter som metrostationerne. Vi mener også, at man skal være mere ambitiøs og nytænkende i forhold til cykelparkeringen i København. Man kunne f.eks. tænke i cykelparkering med overvågning eller cykelparkering, der er overdækket.

På tegningerne er bycyklens placeringer ikke indtegnet. Vi går ud fra, at ladestationer og dropzoner til bycyklen er indtænkt i stationsområderne.

Nørrebro station:
Nørrebro Lokaludvalg har ønsket, at der lå en helhedsplan for hele stationsområdet inden metrostation åbner i 2019. Det gør der desværre ikke, og ændringerne i området, som følge af stationsåbningen, sker derfor kaotisk. Det er et kæmpe svigt af kommunen.

Forvaltningen foreslår, at der placeres 40 p-pladser i Hyltebro. Lokaludvalget  anbefaler, at antallet fordobles til 80. Byggepladsen på den tidligere Bazargrund (foran Føtex) er ikke inddraget i forvaltningens overvejelser. Også her foreslår vi, at der placeres cykelparkering (i forbindelse med udformningen af den nye byplads).

Skjolds Plads:
Her fremgår det af tegningerne, at man stadig planlægger at føre to busbaner gennem stationsområdet. Nørrebro Lokaludvalg har tidligere anbefalet at biler og busser fjernes fra stationsområdet. Lokaludvalget finder det uheldigt, at metrostationens forplads designes før lokalbusnettet er fastlagt.

Nuuks Plads:
Vi kan forstå, at der kommer en lokalplan for Landsarkivet snart og et byggeri der. Det giver derfor ikke mening at forholde sig til en permanent cykelparkering der.

Nørrebros Runddel (Assistens Kirkegård):
Forvaltningen har ikke kunnet finde plads til yderligere cykelparkering. Lokaludvalget kan frygte, at der vil være et totalt kaos i og omkring stationen, som også vil brede sig ud på selve kirkegården. Her ville en mere ambitiøs plan for underjordisk cykelparkering have været på sin plads. Lokaludvalget kunne godt lide at vide, hvordan forvaltningen vil forhindre at passagerer stiller deres cykel på kirkegården og f.eks. låser dem fast til hegnet omkring stationsområdet.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om cykelparkering ved kommende metrostationer udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

at Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om cykelparkering ved kommende metrostationer udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen, med de faldende bemærkninger.