15. Høring: Udviklingsplan for Amorparken og Fredens Park (2018-0325068)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om udviklingsplan for Amorparken og Fredens Park.

Problemstilling

Amorparken og Fredens Park er fredede i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Fredningens formål er at sikre parkerne som grønne områder, samt at opretholde og muliggøre en forbedring af deres rekreative, landskabelige og biologiske værdier. Desuden skal fredningen medvirke til at almenhedens ret til færdsel fastholdes, og at parkernes anvendelse til fritidsformål sikres.

Det er et krav i fredningen, at der udarbejdes plejeplaner for de fredede parker. Plejeplaner i fredningsforstand kaldes i Københavns Kommune for udviklingsplaner, da de ligeledes sætter rammerne for parkernes mulige, fremtidige udvikling. Denne udviklingsplan for Amorparken og Fredens Park er udarbejdet i 2019 og skal gælde i 10 år.

Udviklingsplanens formål er at sikre, at det fredede område plejes, drives og udvikles på en måde, der er i overensstemmelse med fredningen. Planen beskriver hvilke tiltag, der påtænkes udført i planperioden, men der er ingen garanti for, at alle tiltag bliver udført, da der ikke følger finansiering med udviklingsplanen. Realiseringen af udviklingstiltagene i planen afhænger af ressourcer, økonomi og i visse tilfælde dispensationer fra fredningen.

Høringsfrist tirsdag d. 15. januar 2019.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om udviklingsplan for Amorparken og Fredens Park.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om udviklingsplan for Amorparken og Fredens Park.