14. Høring: Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å (2018-0327058)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro.

Problemstilling

Harrestrup Å -systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser langs åen ved skybrud.

Kommunerne og deres forsyningsselskaber har i fællesskab udarbejdet en fælles Kapacitetsplan, der rummer en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse.

Dette gøres ved at gennemføre en kombination af anlægsprojekter, der ved større regnhændelser dels forsinker regnvandet i grønne områder, og dels lader det løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne. Anlægsprojekterne gennemføres i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end fx underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bearbejdes for at kunne håndtere regnvandet, forventes der at kunne opnås miljømæssige og rekreative synergieffekter.

Deadline d. 24. januar.

Udkast til høringssvar:

Vi har læst det spændende materiale og det bagvedliggende dokument Projektbeskrivelse 2018. Vi noterer os med tilfredshed, at skybrudsprojektet i Grøndalsparken skifter navn fra Grøndals Å til Grøndalsparken, og at der ikke længere er en plan om at vende retningen på å-vandet ud ad byen. Vi mener, at tørkeperioden i sommeren 2018, hvor der var en overdødelighed på 250 mennesker (ifølge Seruminstituttet) og at Søerne stadig er uden tilstrækkeligt vand 5 måneder senere, bekræfter vores tidligere opfattelse af, at åvand er en klimaressource, som vi ikke skal sende ud af byen. Vi ser gerne, at hele styringen af vandsystemet (som dette kapacitetsprojekt er et lag på og en del af) i højere grad indrettes efter at sikre en stabil vandtilførsel til byen. Dette kan ske ved afkobling af regnvand, lukning af kloakoverløb, oprensning af historisk forurening og tilslutning af kilder og dræn af tilstrækkelig ren kvalitet. Det er nødvendigt at have en stabil tilførsel af vand til nedkøling ved afdampning under hedebølger og evt. vanding af vædifulde træer under lange tørkeperioder.

Vi noterer os, af Grøndalsparken oversvømmelsesanlæg skal have plads til en større volumen på 116.000 m3, hvilket vil ændre parken. Vi vil gøre opmærksom på planerne om at lave en å-park i Bispeengen, hvor der ift. hydraulik og grøn mobilitet kan være væsentlig synergi til Grøndalsparken med Fuglebakken St. som centrum. Vi mener også derfor, det er fornuftigt, at projektet forsinkes til 2024, så det samtænkes med de tilstødende områder. 

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å udarbejdet af Miljøpunkt Nørrebro.