16. Høring: Trafikplan Indre Nørrebro (2018-0326790)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om trafikplan Indre Nørrebro udarbejdet af Byrum-, Trafik- og Miljøarbejdsgruppen.

Problemstilling

Trafikplanen for Indre Nørrebro skal sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken internt i kvarteret og i forhold til tilstødende kvarterer. Inden projektudviklingen af flere trafik- og byrumsprojekter, vedtaget i kvarterplanen for Indre Nørrebro, har forvaltningen udarbejdet en trafikplan, der skal sikre en samlet plan for trafikafvikling. 

Målet er at styrke Indre Nørrebro som et trygt boligkvarter, hvor trafikflow fungerer i sammenhæng med de tilstødende områder. Særligt i Rantzausgade og Stengade, er der behov for trafikale løsninger, idet gaderne lokalt opfattes som stærkt problematiske med ulovlig gennemkørsel, hensynsløs biltrafik i høj fart og trafikal usikkerhed for cyklister. Trafikplanens samlede tiltag vil skabe større sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister og fodgængere i kvarteret. Den gennemkørende trafik i Blågårdsgadekvarteret skal minimeres, ulovlig gennemkørsel i Stengade skal stoppes og hastigheden skal i hele området reduceres, så der skabes bedre forhold for bløde trafikanter, 

Baggrunden for udarbejdelsen af Trafikplan Indre Nørrebro er Kvarterplan 2014-2019 for Områdefornyelsen Indre Nørrebro og omfatter Blågårds- og Rantzausgadekvarteret, som afgrænses af Jagtvej mod vest, Nørrebrogade mod nord, Peblinge Sø mod øst og Åboulevarden mod syd. Trafikplanen er opdelt i to dele. I den første del er der fokus på – trafikstruktur, sikre skoleveje, bløde forbindelser, parkering og klimatilpasning. Anden del omfatter en række forskellige reguleringer og ombygninger, herunder to svære steder i kvarteret – Rantzausgade og Stengade – hvor der er behov for forbedring af trafiksikkerheden. Trafikplanen vil efterfølgende blive detailudviklet i den enkelte anlægsprojekter. Trafikplanen Indre Nørrebro er omfattet af Miljøvurderingslovens regler.

Trafikplanen blev oprindelig politisk behandlet og vedtaget i Borgerrepræsentationen 11.februar 2016. Miljø- og Fødevareklagenævnet traf 26.juli 2018 afgørelse om, at Trafikplanen for Indre Nørrebro er omfattet af Miljøvurderingslovens regler og der er derfor gennemført en miljøscreening og miljøvurdering af trafikplanen.

Deadline for høringssvar d. 17. december.

Udkast til høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg har taget Trafikplan Indre Nørrebro til efterretning. Derudover så er Nørrebro Lokaludvalg glade for at trafikplanen endelig bliver gennemført.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om trafikplan Indre Nørrebro udarbejdet af Byrum-, Trafik- og Miljøarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om trafikplan Indre Nørrebro udarbejdet af Byrum-, Trafik- og Miljøarbejdsgruppen.