Trafikale ændringer

Mod vest påvirker byggeriet trafikken på Lyngbyvej lokalgade i indadgående retning, som er lukket for personbilskørsel. Lukningen fortsætter frem til indvielsen af vejen i slutningen af 2017.

Mod øst er trafikken påvirket på Strandvænget og Strandpromenaden. Efter otte ugers afspærring bliver Strandvænget genåbnet for biltrafik fredag aften d. 17. november 2017. Genåbningen var oprindeligt sat til først at ske søndag d. 19. november, men arbejdet med tilslutningsanlægget til Nordhavnsvej er forløbet så fint, at vejen kan åbnes lidt tidligere. Samtidig ophæver Teknik- og Miljøforvaltningen afspærringen af Strandpromenaden, som ellers skulle have været lukket et par uger endnu, mens Århusgade lukkes igen, efter at have fungeret som midlertidig sluse for biltrafikken, mens Strandvænget har været spærret. 

Solvænget, Svanevænget og Østerled er fortsat lukket mod Strandpromenaden for at undgå smutvejstrafik på de små veje i myldretiden.

Hvordan bliver Nordhavnsvej?

Det er et meget stort og komplekst byggeri, der foregår tæt på naboer, og det sætter derfor sit præg på området, mens vi bygger.

Nordhavnsvej er en kombineret vej og tunnel.

Trafikanter nordfra på Helsingørmotorvejen vil, lige efter Emdrupvejbroen, blive ført via en fly-over over motorvejen, ind på selve Nordhavnsvej. Her løber vejen under Ringbanen og langs med Farumbanen, hvorefter den fortsætter i tunnel under Svanemølle Kaserne, Ryvangs Allé, Strandvejen og Strandvænget, med afkørsel i Strandvænget. For at lede trafikanterne fra Nordhavnsvej og ud på Helsingørmotorvejen, har vi omlagt Lyngbyvej således, at den føres op på en bro over tilkørselsrampen.

Nordhavnsvej bliver en tosporet vej og en del af Ring 02 med en hastighedsbegrænsning på 60km/t.

Vil der komme mere støj i området ved Nordhavnsvej?

Nordhavnsvej vil generelt ikke forværre støjen i området. Nogle få boliger vil få lidt mere støj, men de fleste steder vil støjforholdene blive forbedret. Der bliver sat støjskærme op og lagt støjreducerende asfalt på vejen.

Hvor lang tid varer byggeriet i Strandvænget?

Byggeriet var i første omgang planlagt til at vare til udgangen af 2015, men projektet blev i foråret 2014 ændret på baggrund af en politisk beslutning om at fremtidssikre tunnelen ud til Svanemøllebugten. Som konsekvens af denne beslutning er indvielsen af vejen udskudt til slutningen af 2017. Strandvænget vil frem til indvielsen være stærkt præget af anlægsarbejdet. Oprindeligt var der en tunnel op- og nedkørsel i Strandvænget. Det vil nu blive ændret således, at der i stedet bliver en til- og frakørsel i Strandvænget, og tunnelen fortsætter ud til kysten. Her vil den ligge ”blindt” frem til forbindelsen under Svanemølle Havn er klar til at blive ”knappet på”. Løsningen giver mere plads på overfladen, da til- og afkørselsramper fylder mindre end en tunnelafslutning, og det har betydning for en bedre trafikal løsning omkring Strandvænget og den lille lokalgade langs husene på nordsiden af Strandvænget.

Hvordan vil byggeriet påvirke nærmiljøet i Strandvænget?

På grund af beslutningen om tilkoblingsanlægget i Strandvænget, er tunnelen forlænget med i alt 300 meter, helt ned til kysten. Vi ændrer også tunnelafslutningen til hhv. til- og frakørselsramper. Strækningen fra Strandvænget 5 og helt ned til kysten, vil derfor være præget af byggeriet helt frem til indvielsen af vejen. Det betyder, at beboerne, og de der færdes på Strandvænget, vil være påvirket af byggepladsen. Der vil være støj fra anlægsarbejdet, men det mest støjende – såsom sekantpæleboring og –støbning, og nedbrydningsarbejdet – er overstået.

Støbningen af selve tunnelen foregår i etaper og de dage, hvor der støbes, vil naboerne tæt på byggeriet kunne opleve en øget aktivitet med betonpumper og tilkørsel af betonbiler.

Boring af jordankre sker løbende, og vil kunne registreres både som støj og lette vibrationer.

Skal grundvandsænkningen i området ved Strandvænget fortsætte?

Ja, det er nødvendigt midlertidigt at sænke grundvandet, der hvor vi graver ud til tunnelen. Det sker for at holde byggegruben tør under byggeriet. Det oppumpede grundvand bliver reinfiltreret (ført tilbage i jorden) via et rørsystem udenfor byggepladsen, så grundvandsspejlet ikke ændrer sig udenfor byggeområdet. Det oppumpede grundvand løber i de blå rør vi har rundt om byggeriet. I forbindelse med, at tunnelen skal forlænges, har vi udvidet grundvandssænkningen øst for Strandvejen.

Kommer der vibrationer og rystelser?

Der kan i perioder forekomme vibrationer ved de nærmeste ejendomme til tunnelbyggeriet. Der er sat vibrationsmåleudstyr på udvalgte husfacader, og et alarmsystem sikrer, at vibrationerne ikke overstiger det, de må.

Vil der være adgang til alle huse i Strandvænget?

Ja, i nogle perioder vil enkelte boliger ikke kunne parkere udenfor deres bolig, men vi vil altid sørge for, at der er sikret rednings- og brandvej.

Hvor kommer til- og afkørslerne op i Strandvænget?

Rampernes udmunding kommer til at ligge ud for nr. 17, og når op i gadeniveau ca. ud for nr. 23.

Vil luftforureningen stige?

Luftforureningen stiger svagt ved Ryparken og Strandvænget, men holder sig under grænseværdierne. Den samlede luftforurening er uændret.

Hvordan anmelder jeg en skade som følge af anlæggelsen af Nordhavnsvej?

Anmeldelse af eventuelle revner eller lignende på jeres ejendom skal ske til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Projekt Nordhavnsvej, der fremadrettet varetager sagsbehandlingen og afgør, om kommunen kan gøres ansvarlig for skaderne.

Anmeldelse af eventuelle skader skal ske på én af følgende måder:

ved at sende en mail til Projekt Nordhavnsvej til mailadressen jura-nordhavnsvej@tmf.kk.dk 
ved at sende et brev til Projekt Nordhavnsvej, Ryvangs Allé 1, bygning 110, Postboks 339, 2100 København Ø

Ved anmeldelse af skader skal I oplyse, hvilke skader der er tale om, og hvornår de er opstået. Der skal indsendes billeder af alle skader og gerne så det fremgår af billedet, hvor skaden er placeret. På baggrund af disse oplysninger vurderes det, om der skal ske en besigtigelse af skaderne. Eventuelle fotos fra fotoregistreringen vil indgå i behandlingen af sagen.

Hvis I har spørgsmål vedrørende anmeldelse af skader, skal de rettes til Projekt Nordhavnsvej på mail jura-nordhavnsvej@tmf.kk.dk 

Hvad afgjorde Taksationskommissionen?

Metrolovgivningens bestemmelser om erstatning for støj finder ikke anvendelse på Nordhavnsvej

 Teknik- og Miljøforvaltningen har anmodet Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet om at vurdere, hvorvidt metrolovgivningens bestemmelser om erstatning for støjgener finder anvendelse i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvej, da Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget erstatningskrav baseret på metrolovgivningen fra naboer til byggeriet.

Taksationskommission har afsagt kendelse om, at metrolovgivnings bestemmelser om erstatning for støjgener ikke finder anvendelse ved fastsættelse af erstatning for støjgener i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvej. Krav om erstatning for støj skal således behandles efter de naboretlige regler.