Eksisterende ejendom

I skal tidligt i forløbet tager kontakt til Affald og Genbrug for at lave en aftale med en af vores kundekonsulenter. Kundekonsulenten hjælper jer med at vurdere, om en nedgravet affaldsløsning kan lade sig gøre hos jer, og hvad der skal til for at komme i gang med projektet. I tager kontakt til Affald og Genbrug via Nem Affaldsservice.

Placering i offentligt vejareal

Da de offentlige veje er udlagt til vejformål, er det i første omgang vejmyndigheden, der skal give tilladelse til ændringer i vejareal. Derudover er der i København truffet en politisk beslutning om, at alle ønsker om nedgravede affaldsløsninger i offentligt vejareal kræver en særskilt politisk behandling.  For at få den  rette vejledning skal I tage kontakt til Tilladelse til Vejændring på mail: vejaendring@tmf.kk.dk.

I mailen skal I vedhæfte en målfast skitse af vejen med placering af affaldsløsningen. I skal også vedhæfte en beskrivelse af pladsbehovet, som I har beregnet sammen med en kundekonsulent fra Affald og Genbrug. En medarbejder fra Tilladelse til Vejændringer, vil derefter kontakte jer til en dialog om mulighederne og det videre forløb.

Kontakt en kundekonsulent i Affald og Genbrug via Nem Affaldsservice

Læs Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 24. august 2015 om politisk behandling 

Læs også Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 18. maj 2015 om mulighed for nedgravede i offentligt areal

Hvis der er skakt i ejendommen

Hvis der er skakt i ejendommen, skal det besluttes på et møde med deltagelse af beboerne i ejendommen, at man vil benytte den nedgravede løsning i stedet for skakt. Dokumentation for beslutningen skal vedhæftes byggeansøgningen. 

Der kan være mulighed for at beholde affaldsskaktene og kombinere dem med en nedgravet løsning. Kontakt en kundekonsulent fra Affald og Genbrug, hvis du vil vide mere. 

Byggetilladelse

I skal ansøge om byggetilladelse elektronisk via Byg og Miljø (åbner i nyt vindue). Projektet, der skal søges er "Ny indretning af ubebyggede arealer"

De nødvendige bilag, der skal vedhæftes er: 

 • Målfast tegning, der viser placering af de nedgravede løsninger på ejendommen. Tegningen skal også vise afstande til skel og bygninger (Se under placering og etablering)
 • Godkendelse af anlægget fra Center for Affald og Genbrug
 • Tilladelse fra Tilladelse til Vejændring, hvis løsningen skal nedgraves i offentligt areal
 • Under "Planlagt arbejde" skal redegøres for, at de tekniske krav til systemet er overholdt. 
 • Dokumentation for beboernes beslutning og nedgravet løsning, hvis der er skakt i ejendommen

Tekniske krav

Området omkring den nedgravede affaldsløsning skal være belyst i mørke områder af hensyn til brugerne og af hensyn til renovatøren. 

Inderbeholderen skal være med faste sider og bund og være:

 • Udført i syrefast eller galvaniseret stål (Bioaffald skal være syrefast i bundkaret eller epoxylakeret)
 • Forsynet med 2- eller 3‐krogs tømningssystem  (3-krog må kun benyttes ved rumopdelt beholder, hvis nødvendigt) – Fuldsvejset eller boltet sammen 
 • Forsynet med et enkelt tømningssystem – flaskespil eller lignende  (ikke med manuelt betjent kæde/snor mv.)   

Yderbeholderen skal være:

 • Af beton eller andet fast materiale og sikret mod indtrængende vand (fx støbt i et stykke) og evt. opstigende grundvand (forankres).  
 • Forsynet med et sikkerhedssystem med gulv eller faste sider (anbefalet mindst 90 cm høje), som automatisk sikrer hullet over yderbeholderen ved tømning. 

​Belægningen omkring beholderne skal udføres, så der ikke trænger regn eller andet overfladevand ind i beholderne 

Afstanden fra systemets tømningskrog til vejkant/sted, hvor kranbil kan holde, må maksimalt være 2‐ 6 m. Der skal være god oversigt, og der må ikke være fortov, cykel‐ sti eller parkering mellem indkast/system og det sted, hvor kranbilen holder.

Desuden skal:

 • Bilens støtteben kunne slås ud 
 • Der være en frihøjde over indkastet på ca. 10 m 

Hvis systemet placeres på køreareal, skal det beskyttes mod påkørsel.      

Kørearealerne skal: 

 • Kunne tåle tung trafik op til 32 ton totalvægt
 • Være mindst 3,5 m brede, og   
 • Være udformet så kranbilen kan køre til og fra tømmestedet uden at bakke. Der kan evt. etableres et vendeareal til en lastbil med en længde på 10 meter.     

Det er valgfrit for ejer, hvilke affaldstyper, der skal håndteres i nedgravede løsninger. Hvis der ikke etableres nedgravede løsninger til alle fraktioner, skal kommunen beholdere på hjul benyttes til de øvrige affaldstyper.

Indkastene skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvilken type affald, som skal i det enkelte indkast. Københavns Kommunes farvekoder for de enkelte affaldstyper skal benyttes.

Glasbeholdere skal være forsynet med flaskebremse og have støjdæmpende indsats 

 

Størrelse og farver

Det er vigtigt, at indkast har en størrelse og udformning, der passer til det affald, der skal kastes i beholderen. Indkast til dagrenovation skal være tilstrækkeligt stort til at beboerne nemt kan få poser af en vis størrelse ned i beholderen for at modvirke, at det bliver for besværligt, så der sættes meget affald på jorden omkring indkastet. Det skal også sikres, at de enkelte affaldstyper holdes rene, så genanvendelsesmuligheden sikres. Volumen af beholderen til restaffald bør være en størrelse, så tømningsfrekvensen er én gang pr. uge. 

Størrelse på inderbeholdere samt mål og farver for beholdernes indkast:

Affaldstype   Str.         Mål på indkast                              Farvekoder
                                   (op til de angivne mål)                  (CMYK-kode)

Restaffald       5 m3       Tromle 40 cm/80 cm                     Mørk grøn (90‐60‐80‐30)
Papir              4 m3       Brevsprække 50 cm lang                Blå (85‐55‐0‐0)
Glas               4 m3       Rundt Ø 20 cm                             Hvid (0‐0‐0‐0)
Pap                               Brevsprække 100 cm lang              Lys brun (25-40-20-20)
Plast               5 m3       40 x 40 cm                                   Lys grå (15-10-0-40)
Metal              5 m3       40 cm                                          Mørk grå (5-10-0-85)
Bioaffald          2,5 m3    Tromle 15-20 cm (max 30 cm)      Brun (71-92-100-19)

Yderbeholderens størrelse

Det kan være en fordel, at yderbeholderne er af samme størrelse (fx 5 m3 ), så de enkelte inderbeholdere evt. kan flyttes mellem forskellige yderbeholdere, og derved gøre systemet mere fleksibelt.

Placering og etablering

 • Ejer skal senest fire uger før første tømning ønskes give besked til Affald og Genbrug via Nem Affaldsservice om idriftsættelse af systemet.
 • Krav om afstand mellem system og bygninger/skel i bygningsreglementet og brandforskrifter skal overholdes. Afstandskrav til naboskel er ved risiko for brandspredning 2,5 m og til facader/vinduer 5 m.
 • Genanvendelige affaldstyper skal placeres, så de er let tilgængelige for beboerne. Det skal tilstræbes, at indkastet til beholderne etableres bolignært. Det er kundekonsulenten fra Affald og Genbrug, der vurderer om beholderne ligger bolignært.
 • Systemet skal være tilgængeligt for handicappede 
 • Der skal være fri passage ‐ 0,6 m ‐ foran det enkelte indkast af hensyn til chaufførens sikkerhed og arbejdsmiljø ved tømning. 

Økonomi og ansvar

 • Ejer afholder alle omkostninger i forbindelse med etableringen og vil efter etablering have ejerskabet og pligt til at vedligeholde systemet. Er løsningen etableret i offentligt areal, tinglyser kommunen en deklaration, der fastlægger ejer- og vedligeholdelsespligten. 
 • Information til beboerne om det nye system skal varetages og bekostes af ejer. 
 • Ejer skal betale de til enhver tid fastsatte affaldsgebyrer. 
 • Ejer skal, når der er fastsat særgebyrer, betale særskilt for:
  • Eventuel ekstratømning ‐ fx som følge af forhindringer ved den ordinære tømning, hvis affald eller andet er placeret på pladen omkring indkastet. 
  • Iværksættelse af anden tømning, fx hvis de nedgravede beholdere ikke kan tømmes pga. manglende vedligeholdelse eller uhygiejniske forhold, herunder væske i bunden af beholderen (fx ved udsætning af 600 l. beholdere). 
 • Ligger beholderne i offentligt vejareal skal ejer betale leje for brug af vejarealet til kommunen. Lejen følger markedsprisen og afhænger af beliggenheden. 

 

Gode råd

Vær opmærksom på:

Om systemet er brandsikret/hærværkssikret  
At beholderlåg og dækplader skal være tætte 
At indkastene holdes rene og hygiejniske af hensyn til brugerne 

Hvis Københavns Kommune får designet egne indkast og etablerer nedgravede systemer i særlige områder, vil boligselskaber kunne købe kommunens indkast. 

Ejere, der ønsker at etablere nedgravede affaldssystemer, skal være opmærksomme på, at der kan ske ændringer i Københavns Kommunes regler for sortering af affald, som senere kan få indflydelse på den samlede affaldsløsning hos ejer.