Hvilken dokumentation skal jeg sende?

Nationalitet- og opholdsforhold

 • Opholdstilladelse/arbejdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger

Social begivenhed

 • Ophørt arbejde (fyreseddel/opsigelse eller tilladelse til at kontakte arbejdsgiver)
 • Dokumentation for afbrudt eller afsluttet uddannelse samt SU oversigt
 • Dokumentation for ophørt understøttelse fra A-kasse eller sygedagpenge

Opholdskrav

 • Dokumentation for ophold i udlandet de seneste 7 år

Indtægts- og formueforhold

 • Lønsedler fra de sidste tre måneder
 • Ægtefælles lønsedler fra de sidste tre måneder
 • Kontooversigt (engagementsoversigt) fra dags dato fra din bank
 • Kontoudtog for de sidste tre måneder for alle konti fra din bank
 • Ægtefælles kontooversigt (engagementsoversigt) fra dags dato
 • Ægtefælles kontoudtog for de sidste tre måneder for alle konti
 • Dokumentation for kapitalpension/pensionsopsparing (hent din pensionsrapport fra www.pensionsinfo.dk)
 • Dokumentation for spærret børneopsparing
 • Dokumentation for anden formue 

Boligforhold og særlig støtte

 • Dokumentation for betalte boligudgifter for de sidste 3 måneder (herunder husleje, varme, el, vand, ejendomsskat)

Forskellen på integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp?

Når vi behandler din ansøgning om økonomisk hjælp tager vi automatisk stilling til, om du har ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Hvis du har haft ophold i Riget i 7 år ud af de seneste 8 år
Har du haft ophold i Danmark, Færøerne og Grønland i 7 år ud af de seneste 8 år, vil det være din alder og dit uddannelsesniveau der afgør, om du skal have uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

 • Er du under 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse*, skal du gå i gang med en uddannelse, og du vil blive bevilget uddannelseshjælp indtil da.
 • Er du over 30 år, eller har du en erhvervskompetencegivende uddannelse*, vil du blive bevilget kontanthjælp.

*En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Har opbrugt retten til dagpenge og/eller arbejdsmarkedsydelse, kan du måske modtage kontantydelse. 
Læs mere om reglerne for kontantydelse her.

Hvis du ikke har haft ophold i Riget i 7 år ud af de seneste 8 år
Har du ikke haft ophold i Danmark, Færøerne og Grønland i 7 år ud af de seneste 8 år, vil du som udgangspunkt have ret til integrationsydelse.
Du kan læse mere om reglerne for integrationsydelse her. 

 

Jeg har modtaget en partshøring?

En partshøring er din mulighed for at blive hørt og komme med en udtalelse, inden vi træffer en afgørelse i din sag. Du får at vide, hvilken afgørelse vi har tænkt os at træffe, og hvilke oplysninger vi lægger til grund for det.

Hvis du er uenig i disse oplysninger eller har yderligere oplysninger, skal du kontakte os indenfor partshøringsfristen. 

Du kan altid ringe til os inden for partshøringsfristen og bede om at få fristen forlænget, hvis du har brug for mere tid til at fremskaffe evt. dokumentation.
I partshøringsbrevet står der, hvordan du skal kontakte os. 

Vi træffer en afgørelse i din sag efter partshøringsfristen. 

Vi sender partshøring og afgørelse til din Digital Post. Hvis du er fritaget digital post, vil du modtage brevet med posten. 

Hvad er engangshjælp og hvordan søger jeg det?

Engangshjælp er til dig, som er bevilget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, men ikke kan forsørge dig selv og din familie, indtil du får udbetalt integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp første gang.

Når du søger integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp foretager vi automatisk en vurdering af, om du er berettiget til engangshjælp i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Du kan ikke få udbetalt særlig støtte til høj husleje eller høje forsørgerudgifter som supplement til engangshjælpen. Du kan dog være berettiget til hjælp til nødvendige enkeltudgifter. Læs mere om enkeltudgifter under siden særlig økonomisk støtte.

Engangshjælpen udbetales forud og udbetales fra tidspunktet for ansøgningen og frem til første udbetaling af din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Du skal være opmærksom på at engangshjælp er skattepligtig, men du skal ikke betale ATP af den. Du skal som hovedregel ikke betale engangshjælpen tilbage.

Skal jeg betale hjælpen tilbage?

Hvis vi konstaterer, at du har fået udbetalt penge, du ikke har ret til, sender vi dig et brev med krav om tilbagebetaling.

Når du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, har du pligt til straks at meddele kommunen om enhver ændring i dine personlige og økonomiske forhold. Hvis ikke du giver os de rigtige oplysninger eller lader vær med at fortælle os det, skal du betale de penge tilbage du ikke er berettiget til. 

Vi sender dig et partshøringsbrev, hvis vi konstaterer, at du har fået penge, som du ikke har ret til. Hvis du er enig i, det vi skriver i brevet, skal du ikke gøre noget. Hvis du derimod er uenig med os, skal du tage kontakt til os enten pr. telefon eller pr. mail indenfor den frist der står i brevet.

Når fristen for partshøringen er udløbet, træffer vi en afgørelse om tilbagebetaling. Du får et brev med afgørelsen, hvor der også står hvordan du kan klage, hvis du ønsker det. 

Hvis vi mener, at det er nødvendigt at foretage en anmeldelse til politiet vil det stå i brevet.

Hvis vi får at vide, at du arbejder sort samtidig med, at du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, sætter vi en undersøgelse i gang.

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået et krav om tilbagebetaling?

Det er Ydelsesservice, der træffer afgørelse, om du skal betale din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp tilbage. Vil du klage, står der i det brev du har fået med afgørelsen, hvordan du gør.

Det er Opkrævningsafdelingen, som står for selve tilbagebetalingen. Hvis du har spørgsmål i forhold til tilbagebetaling af beløbet, skal du kontakte Opkrævningsafdelingen på telefonnummer 70 80 70 10. Det er fx denne afdeling, du skal kontakte, hvis du ikke kan tilbagebetale beløbet på én gang.

Et tilbagebetalingskrav vil altid være brutto,  før skat, da uddannelses- og kontanthjælp er skattepligtig. Når du har tilbagebetalt uddannelses- eller kontanthjælpen, vil SKAT regulere den for meget indbetalte skat.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er flyttet til Københavns Kommune og modtog uddannelses- eller kontanthjælp i min gamle kommune?

Hvis du er flyttet til Københavns kommune fra en anden kommune, hvor du har fået integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, skal du nu søge om hjælp på ny. Du skal derfor møde op i et af Københavns jobcentre og melde dig ledig. Først når du har meldt dig ledig i jobcentret, kan du søge om integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp hos Ydelsesservice.