Hvorfor omlægges området?

De nye organisatoriske rammer har til formål, at understøtte borgernes oplevelse af et sammenhængende forløb, med fokus på kontinuitet og færrest mulige skift. Der er endvidere lagt vægt på, at der ”ikke findes en forkert indgang til Borgercenter Voksne”, og at borgerne kan henvende sig og få råd og vejledning i samtlige nye enheder, uanset hvad henvendelsen måtte dreje sig om.

Endelig skal den nye organisering understøtte sammenhængen mellem myndighedsdelen og den udførende indsats, igennem en bedre koordinering på tværs af myndigheds- og udførerområdet. At sikre den helhedsorienterede og sammenhængende indsats, er en forudsætning for at skabe positiv bevægelse og positiv social mobilitet i borgernes liv. Der er ligeledes behov for at samle opgaverne i en hensigtsmæssig organisering, som skaber robusthed og fleksibilitet i de nye større enheder. 

Grundprincipperne for omlægningen

Gennem inddragelse af brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere, er nedenstående principper formuleret. De danner grundlag for den nye organisering og de nye løsninger på Myndighedsområdet – Socialt udsatte og psykiatri.

 • ’Ingen forkert indgang’ - Borgerne skal betjenes med råd og vejledning, uanset hvilken indgang, borgeren vælger.
 • Kontinuitet - Borgerne skal opleve sammenhængende forløb, hvor indsatser i forskellige enheder overlapper og hænger sammen, uden at borgeren skal starte forfra med sin livshistorie.
 • Tværgående indsatser - Samspillet og samarbejdet med de vigtigste samarbejdsparter (BIF, Region H, Boligorganisationerne m.fl.) skal forenkles og styrkes, så der i endnu højere grad arbejdes på tværs.
 • Robusthed og fleksibilitet - Organiseringen skal understøtte, at de forskellige indsatser er robuste og fleksible i forhold til fremtidige ændringer og skal samtidig fremme opbygningen af stærke faglige og professionelle miljøer.
 • Fokus på pejlemærker - Organiseringen skal understøtte realiseringen af de politiske mål og pejlemærker for den sociale indsats
 • Sammenhæng - Sagsbehandling og støtteindsatser skal hænge bedre sammen – fra udredning, sagsbehandling, over indstilling og visitation til indsats og opfølgning.

Hvad kommer omlægningen til at betyde for borgeren?

 • Borgerne vil opleve, at der ikke er nogen forkert indgang. Borgerne skal betjenes med råd og vejledning, uanset hvilken indgang, borgeren vælger at træde ind af.
 • Borgerne vil opleve et mere sammenhængende forløb, hvor indsatser i forskellige enheder overlapper og hænger sammen, uden at borgeren skal starte forfra med sin livshistorie. Et sammenhængende forløb fra udredning, sagsbehandling, over indstilling og visitation til indsats og opfølgning.
 • Borgerne vil opleve færre skift og en øget kontinuitet i deres forløb.
 • Borgerne vil opleve et styrket samarbejde med andre samarbejdspartner omkring eget forløb.
 • Borgerne skal opleve et sammenhængende forløb, hvor borgeren først ”slippes”, når der er indgået aftale om de næste skridt. 

Enhedernes arbejdsområder

Hjemløseenheden

Opgaver:

Hjemløseenheden varetager opsøgende indsatser og sagsbehandling for hjemløse og voldsramte. Desuden er der samlet en række opgaver vedrørende andre grupper af socialt udsatte i enheden, bl.a. visitation til og opfølgning på borgere på udsatte-botilbud, Christiania-indsatsen samt skæve boliger. Enheden betjener en åben borgermodtagelse. 

 Arbejdsområder:
 • Modtagelse, rådgivning og vejledning
 • Sagsbehandling (handleplaner, VUM, boligindstillinger)
 • Visitation, botilbud – udsatte
 • Koordination af Udskrivningsforløb for hjemløse
 • Støttekontaktperson (SKP)/Gadeplansindsats – hjemløse
 • Unge-hjemløseindsats
 • Transitprogrammet 
 • ACT + CTI (Housing first)
 • Skæve boliger
 • Christiania-projektet
 • Diverse projekter: Sociolancen, thai-kulturformidling, Grønlænder-strategien, exit 

Psykiatrienheden

Opgaver:

Psykiatrienhedens hovedopgaver er at udrede borgere samt indstilling, visitation og opfølgning på borgere i psykiatriske botilbud samt borgere, som modtager støtte i egen bolig. SKP-indsatsen over for psykisk syge og socialt isolerede borgere varetages ligeledes af enheden. Enheden varetager endvidere samarbejdet med Region H i forhold til færdigbehandlede patienter i psykiatrien samt indgår i samarbejdet i Psykiatriens Hus, hvor der etableres en fælles borgermodtagelse

Arbejdsområder:
 • Modtagelse, rådgivning og vejledning
 • Botilbud – udredning, indstilling og revurdering (VUM)
 • Visitation til botilbud, psykiatri, §§107-108 VUM og visitation, § 85, hjemmevejledning
 • Øvrig sagsbehandling, komplekse borgersager
 • Færdigbehandlede i psykiatrien
 • Psykiatriens Hus
 • Peer to peer
 • Støttekontaktperson til psykisk syge og socialt isolerede borgere
   

Enheden for Sociale Ydelser

Opgaver:

Enheden for Sociale Ydelser varetager sagsbehandlingen af ansøgninger om enkeltydelser, §100 & §102 samt tillæg m.v. efter førtidspensionsreglerne. Desuden er FØP-administrationssagerne samlet i enheden. Enheden betjener en åben borgermodtagelse samt bemander BIF-modtagelsen på Lærkevej.

Arbejdsområder:
 • Modtagelse, rådgivning og vejledning
 • Sagsbehandling og administration:
 • Enkeltydelser AKL §§81-85
 • Førtidspensionstillæg m.v.
 • § 100, merudgifter
 • § 102
 • Gældsrådgivning
 • Husvilde, administration og koordination
 • Repatriering
 • Administrationssager
   

Bolig- og beskæftigelsesenheden

Opgaver:

Bolig- og Beskæftigelsesenheden varetager dels de boligsociale opgaver og dels de beskæftigelsesrettede opgaver, såvel i forbindelse med rehabiliteringsindsatsen og koordineringen af ressourceforløb som leverandøropgaver for BIF. Den boligsociale anvisning, deleboligordningen og opfølgning på fraflytningssager er ligeledes placeret i enheden. Enheden betjener en åben borgermodtagelse. 

Arbejdsområder:
 • Modtagelse, rådgivning og vejledning
 • Rehabiliteringsteam
 • Koordinering af ressourceforløb
 • Tilkendelse af førtidspension
 • Personlige vejledere
 • Helhedsorienterede mentorer
 • Udskrivningsmentorer
 • Øvrig sagsbehandling – komplekse sager
 • Boliganvisningen
 • Tomgangsleje og istandsættelse
 • Deleboligordningen (visitation, støtte)
 • Boligrådgiverindsats, Kontaktpersonordningen
 • Sagsbehandling, boligsociale sager Sociale mentorer (unge mentorer)
 • Gadeplansindsatsen, ”Drikkegruppen”
 • Helhedsplaner, det boligsociale samarbejde
   

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser

Opgaver:

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser varetager kriminalpræventive programindsatser, herunder Bandeexit. Enheden har ligeledes ansvaret for God løsladelse, herunder den indledende og koordinerende sagsbehandling i disse sager. Desuden varetager enheden opgaver i forbindelse med kommunens antiradikaliseringsindsats

Arbejdsområder:
 • Rådgivning og vejledning(Henvendelse efter aftale)
 • Exit-programmet
 • God løsladelse, koordinerende sagsbehandling
 • Samarbejde ift. radikaliseringsindsats
 • SSP+ koordinering (Samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi)

Kontaktoplysninger og åbningstider

Hjemløseenheden

Åben modtagelse

Griffenfeldsgade 44
2200 København N
Telefon: 33 17 41 22

Åbnings- og telefontid:
Mandag - fredag: 10-13

 

Psykiatrienheden

(Befinder sig på to adresser)

Åben modtagelse

Griffenfeldsgade 44
2200 København N
Telefon: 33 17 42 62

Åbnings- og telefontid:
Mandag - fredag 10-13
-------------------------------------

Personlig henvendelse efter aftale
Valdemarsgade 6
1665 København V
Telefon: 33 17 68 96

Telefontid:
Mandag - fredag 10-13

 

Enheden for Sociale ydelser

Åben modtagelse

Matthæusgade 1
1666 København V
Telefon:
33 17 25 33 (generel rådgivning og enkeltydelser)
33 17 25 34 (førtidspension)

Åbningstider:
Mandag – onsdag: 10-15
Torsdag: 13- 18
Fredag: 10-13

Telefontider:
Mandag - torsdag 10-14 (førtidspension lukket onsdag)
Fredag 10:00 - 13:00

Bolig- og beskæftigelsesenheden

Åben modtagelse
Svanevej 12
2400 København NV
Områdechef: Susanne Søgaard Grøn
Tlf.: 33 17 44 01
        33 17 44 02

Åbnings- og telefontid:
Mandag – fredag: 10-13
-------------------------------------
Personlig henvendelse efter aftale
Spaniensgade 25
2300 København S
 Tlf.: 33 17 23 59
         33 17 23 39

Telefontid:
Mandag - fredag: 10–13 

Enheden for kriminalpræventive indsatser

Personlig henvendelse efter aftale

H.C. Andersens Boulevard 25, 1. sal
1553 København K
Tlf.: 21 69 43 95

Telefontid:
Mandag - fredag: 10-15.
 

Postkasser

De enkelte Enheder
 

Enheden for Sociale ydelser: Socialeydelser@sof.kk.dk

Hjemløseenheden: Hjemloeseenheden@sof.kk.dk

Psykiatrienheden: Psykiatrienhed@sof.kk.dk

Bolig- og Beskæftigelsesenheden: Boligbeskeftigelsesenhed@sof.kk.dk

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser: EKI@sof.kk.dk

Fagspecifikke
 

Fogedsager: Fogedsager.BCV@sof.kk.dk

God Løsladelse: GodLoesladelse@sof.kk.dk

Personlige Vejledere: PersonligeVejledere@sof.kk.dk

Boliganvisningen: Boliganvisningen@sof.kk.dk

Udskrivningskoordinatorer: Udskrivningskoordinator@sof.kk.dk

Færdigbehandlet patienter: fbpatienter@sof.kk.dk

 

Husk, at du ikke må sende personfølsomme oplysninger, hvis du ikke sender fra en sikker mailpostkasse. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os via enten personlig henvendelse, telefon eller almindelig post