Beskæftigelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Puljer i Arbejdsmarkedsstyrelsen hjælper ledige i job. Målgrupperne er for eksempel kontanthjælpsmodtagere, personer med handicap og personer med psykiske lidelser. Her på siden findes information til tilskudsmodtagere og ansøgere.

 

Børn og unge

Slots- og Kulturstyrelsen - Børn og unge

Indsatser for små børn, skolebørn og unge

Kunst & Kultur

Statens kunstfond og Statens Kunstråd
På Kunst.dk er alle informationer om puljer under Statens Kunstfond og Statens Kunstråd samlet. Der gives støtte til professionel kunst inden for kunstarterne litteratur, billedkunst, musik, scenekunst, arkitektur, film, kunsthåndværk og design. Statens Kunstfonds midler anvendes til bl.a. treårige stipendier, arbejds- og rejselegater og komponisthonorarer, til indkøb af kunstværker og til udførelse af kunstværker i det offentlige rum (billedkunstneriske udsmykningsopgaver). Fonden kan også præmiere kunstneriske værker.

Kulturstyrelsen
På Kulturstyrelsens hjemmeside er der en samlet oversigt over puljer rettet mod kunst og kulturarbejde. Herunder Aviser og blade, Biblioteker, Arkitektur, Billedkunst, Digitalisering, Internationalt, Litteratur, Musik og Scenekunst.

Natur, Fødevarer, Landbrug, Fiskeri, Økologi, Landdistrikter

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
På siden findes en tilskudsguide med links til puljer, der støtter initiativer inden for områderne fødevarer, landbrug, fiskeri, økologi og landdistrikter.
Her finder du blandt andet en oversigt over tilskudsordninger inden for landdistriktsprogrammet, særligt børne- og ungeaktiviteter og natur og miljø.

Socialt arbejde & integration

Børne- og Socialministeriet
Satspuljemidlerne bruges til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Socialstyrelsen
Administrerer puljer rettet mod ældre, børn og unge, handicappede og udsatte.

Sundhed

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Administrerer puljer målrettet organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte, medvirker til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdomme.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen udmønter hvert år en række puljemidler, som kommuner og andre kan søge. Her på siden kan du finde link til en oversigt over aktuelle puljer og information om ansøgningsprocedure m.v.

Forebyggelsesfonden
Støtter projekter, der forbedrer arbejdsmiljøet inden for nedslidningstruede brancher og jobgrupper, projekter der forbedrer genoptræning og rehabilitering og projekter der øger bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.
 

 

Tips- og lottomidler

Tips- og lottomidler
Her kan du finde oplysninger om dette års tips- og lottopuljer. Hvilke formål der kan ydes støtte til og hvor du kan søge om støtte. Samtidig kan du finde og søge oplysninger om uddelingerne de sidste 5 år tilbage i tiden.

Trafik

Trafikstyrelsen
Trafikstyrelsen administrerer to puljer med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne, samt en pulje til kørsel med veterantog.

 

Undervisning, læring og forskning

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Find oversigt over europæiske og nordiske programmer, som giver tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for alle sektorer i uddannelsessystemet.