Hvilke betingelser skal medarbejderen opfylde over for kommunen?

Lønmodtageren skal opfylde mindst et af de nedenstående krav:

• Lønmodtageren skal være i aktuel beskæftigelse og skal have 240 timers beskæftigelse indberettet i indkomstregistret inden for de seneste seks afsluttede måneder. Beskæftigelsen skal være fordelt sådan, at der i mindst fem af de seks måneder er mindst 40 timers beskæftigelse i hver.
• Lønmodtageren ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, hvis lønmodtageren ikke var syg.
• Lønmodtageren ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis lønmodtageren ikke var syg
• Har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
• Er elev i lønnet praktik i en uddannelse der er reguleret ved eller i henhold til lov.
• Er ansat i fleksjob.

Overgang til jobafklaringsforløb

I kan anmode om refusion af udbetalt løn/sygedagpenge, hvis medarbejderen er overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb med ret til ressourceforløbsydelse. I dette tilfælde kan I ikke anmode om refusion ved hjælp af NemRefusion, men skal i stedet bruge blanket dp 202H, som skal sendes til Ydelsesservice København Sygedagpenge.

Hvilken dokumentation skal medarbejderen sørge for?

Hvis lønmodtageren anmelder sygdommen for sent til dig som arbejdsgiver, eller hvis dokumentationen, i form af lægeerklæring eller tro og love-erklæring, afleveres for sent, har lønmodtageren først ret til dagpenge fra dig fra dagen efter sygemeldingen eller afleveringen af dokumentationen.

Det er en betingelse for, at du som arbejdsgiver kan blive fritaget for at udbetale sygedagpenge, at du hurtigst muligt gør indsigelse over for lønmodtageren mod den sene sygemelding eller dokumentation.

Lønmodtageren kan ikke få udbetalt de mistede sygedagpenge fra kommunen i stedet.

Se video om, hvordan du bruger Mit Sygefravær, når medarbejderen skal søge sygedagpenge eller sende oplysningsskema til kommunen.

Hvornår skal der søges refusion?

Det kan være en god ide at søge refusion en gang månedligt, for så er alle informationer om fx ferie o.l. ført ajour. Se også fanen Vejledning når I er logget på NemRefusion, for mere information om at søge sygedagpengerefusion.

Frivillige forsikringsordninger for arbejdsgiver

Som privat arbejdsgiver kan du tegne en forsikring, der giver dig ret til refusion fra lønmodtagerens 2. fraværsdag. Beløbet svarer til de sygedagpenge, som du har pligt til at udbetale efter reglerne i sygedagpengeloven.

Mindre private arbejdsgivere kan tegne en forsikring for mindre private arbejdsgivere, når de samlede lønudgifter ikke overstiger 1750 gange det højeste sygedagpengebeløb pr. uge, og når du som arbejdsgiver har et aktivt CVR/SE-nummer.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer sygedagpengeforsikring for selvstændigt erhvervsdrivende og forsikrede private arbejdsgivere. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du vil vide mere om en sådan ordning.
 

Hvor kan man se, hvad der udbetales i sygedagpengerefusion?

Du kan altid hente og se udbetalingsspecifikationen i NemRefusion.

Hvornår udbetales sygedagpengerefusion?

Når vi har behandlet ansøgningen, og godkendt at virksomheden kan få sygedagpengerefusion, udbetaler vi refusionen til firmaets NemKonto den efterfølgende torsdag.

Information om NemID medarbejdersignatur

Indberetninger via NemRefusion kræver, at du har en NemID medarbejdersignatur (også kaldet digital signatur). Den kan bestilles hos Nets' hjemmeside her.

Har du spørgsmål til NemID medarbejdersignatur eller brug for hjælp, kan du ringe til Virk Support (NemRefusion) på telefon 7220 0030.

Når du har modtaget din NemID medarbejdersignatur, skal du have rettigheder til at anmode om refusionen. Det er din virksomheds Nem-Login-Administrator, som tildeler denne rettighed.