Beskæftigelseskrav – Betingelser for at modtage sygedagpenge

For at have ret til sygedagpenge som selvstændig er det en betingelse, at du opfylder følgende betingelser:

• Har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 6 måneder, inden for de seneste 12 måneder
• Har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i den seneste måned forud for sygefraværet
• Har udøvet virksomhed med mindst 18½ time ugentligt.

Hvis virksomheden har eksisteret i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Hvornår skal jeg anmelde fravær?

Frister

Indberetning skal ske senest tre uger efter første fraværsdag.  Hvis du indberetter for sent, har du først ret til sygedagpenge fra den dag, din indberetning er modtaget.

Hvis du har tegnet en forsikringsordning, har du ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag. Du skal anmelde fraværet senest en uge efter, at du har ret til sygedagpenge.

Hvis du har indgået en aftale om ret til sygedagpenge fra første fraværsdag i de første to uger af sygeperioden ved langvarig eller kronisk sygdom, skal du anmelde fraværet til kommunen senest en uge efter første fraværsdag.

Hvad skal jeg gøre med oplysningsskemaet, som jeg har modtaget?

Du har modtaget et oplysningsskema i din digitale postkasse, fordi du ifølge din indberetning fortsat er sygemeldt. Du skal oplyse, hvor lang tid du forventer, at være syg og give dit bud på, om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover.

Du skal besvare oplysningsskemaet inden 8 dage efter skemaet, er sendt til dig.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen og finde oplysninegr på 'Mit Sygefravær' (husk at have dit NemID klar).

 

Beregning af sygedagpenge

Ved sygdom har du ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. Hvis du har tegnet en frivillig forsikring, har du ret til sygedagpenge fra tredje fraværsdag. Du kan også vælge at indbetale en forhøjet forsikringspræmie, der giver ret til sygedagpenge fra første fraværsdag. Hvis du har tegnet en frivillig forsikring, har du ret til mindst 2/3 af højeste dagpengesats.

Sygedagpengene beregnes på grundlag af din årsopgørelse fra skattevæsenet for det seneste regnskabsår. Hvis du har fået udsat fristen for indgivelse af selvangivelsen, eller hvis selvangivelsen er indgivet rettidigt, men årsopgørelsen endnu ikke foreligger, anvendes din årsopgørelse for det seneste forudgående regnskabsår.

Medhjælpende ægtefælle

Sygedagpenge til en medhjælpende ægtefælle beregnes på grundlag af det beløb, der er overført til særskilt beskatning hos den medhjælpende ægtefælle.

Nystartede virksomheder

Hvis du er nystartet selvstændig erhvervsdrivende, er der to muligheder for beregning af dine sygedagpenge:

• Beregning på basis af din seneste årsopgørelse som lønmodtager
• Beregning baseret på et revisorattesteret regnskab for virksomheden for et helt kalenderår.
• Det er en betingelse, at regnskabet er opgjort på samme måde som skattevæsenets årsopgørelse. Regnskabet skal være kommunen i hænde senest 6 uger efter anmodningen om sygedagpenge.

Udbetaling af sygedage

Sygedagpengene udbetales med lige store andele pr. dag. Medmindre andet er oplyst, udbetales sygedagpengene efter en 5 dags-uge. Der er dog ikke ret til sygedagpenge på søgnehelligdage.

Sygedagpenge beregnes ugevis, og udbetales månedsvis bagud til NemKonto den sidste torsdag i måneden.

Udbetalingen går til og med søndagen før udbetalingsugen. Det betyder, at man nogle måneder modtager en udbetaling på fire ugers sygedagpenge og andre måneder på fem ugers sygedagpenge.

Satser

Du kan se de gældende satser for 2016 her.

Delvis genoptaget arbejde

Du kan få nedsatte sygedagpenge som supplement til din indtjening, når det skønnes, at din erhvervsevne er midlertidigt nedsat således, at du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde.

Sådan beregner vi supplerende sygedagpenge:

• Hvis du genoptager dit arbejde med højst end 25 %, beregnes dine sygedagpenge, så du kan modtage 75 % af din dagpengesats.
• Hvis du genoptager dit arbejde med mere end 25 %, beregnes dine sygedagpenge, så du kan modtage 50 % af din dagpengesats.
• Hvis du genoptager dit arbejde med mere end 50 %, har du ikke ret til supplerende sygedagpenge.

Når du genoptager arbejdet helt eller delvist, skal du fuld eller delvis raskmelde dig via NemRefusion. Det betragtes som en delvis genoptagelse af arbejdet, hvis du passer firmaets telefon, ordner momsregnskab eller lignende.

Kronisk sygdom

Du har mulighed for at indgå en aftale med kommunen om ret til sygedagpenge i de første to uger af sygeperioden.

Er du selvstændig erhvervsdrivende med en kronisk sygdom, og har du ikke tegnet en forsikring efter sygedagpengelovens § 45, kan du indgå en aftale med os.

Aftale som kan indgås:

• Når den selvstændige erhvervsdrivendes sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse.
• Fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst ti fraværsdage inden for ét år.
• Der foreligger lægefaglig dokumentation for, at den selvstændige erhvervsdrivendes langvarige eller kroniske fravær i væsentligt omfang forøger den normale fraværsrisiko.
• Til brug ved godkendelse kan kommunen indhente lægeerklæring, der betales af kommunen.
• Aftalen kan indgås for to år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen.

Blanket DP 213

- Her kan du finde blanketten DP 213, der bruges til ansøgning om indgåelse af aftale
 

Frivillige forsikringsordninger

Personer, der driver en selvstændig erhvervsvirksomhed, kan tegne en forsikring og dermed sikre sig sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode.

• Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at der er indtægt i virksomheden.
• Man kan vælge mellem at sikre sig sygedagpenge fra tredje fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra første fraværsdag (type 2-forsikring).

Der er Udbetaling Danmark, der administrerer frivillige forsikringsordninger, så kontakt dem, hvis du vil vide mere om disse.