Kriterier

Enkeltydelser er sidste mulighed for hjælp. Hvis du kan få hjælp efter anden lovgivning, skal denne mulighed udnyttes først. Hvis du fx kan få boligstøtte, boligindskudslån, kronikerbevilling eller SU lån, skal disse muligheder udnyttes, før du kan komme i betragtning til en enkeltydelse.

Du kan ikke modtage enkeltydelser, hvis kommunen vurderer, at du har eller har haft mulighed for at klare dig selv ved en fornuftig tilrettelæggelse af din økonomi. Hvis du har formue, uanset formuens størrelse, vil dette indgå i vurderingen af, om du kan få hjælp. Hvis du fx har en gammel bil, der ikke har højere værdi end skrotpræmien, eller hvis du har en pensionsordning, du kan hæve, betragtes dette som formue.

Hjælp til flytning

Hvis du har udgifter i forbindelse med en flytning, kan du få hjælp, hvis kommunen vurderer, at du opfylder betingelserne. Flytningen skal blandt andet være en nødvendig forbedring af dine bolig- eller erhvervsforhold, og du skal i øvrigt ikke selv have råd til udgiften.

Hjælp til sygebehandling

Hvis du har udgifter til sygebehandling, der er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet (fx medicinudgifter eller tandbehandling), kan du få hjælp, hvis kommunen vurderer, at du opfylder betingelserne for hjælp, og i øvrigt ikke selv har råd til udgiften.

Hjælp til samværsudgifter

Hvis du har samvær med dit barn, kan du få hjælp til udgifterne i forbindelse hermed, hvis kommunen vurderer, at du opfylder betingelserne for hjælp, og i øvrigt ikke selv har råd til udgiften. Det kan for eksempel være udgifter til dit barns mad under samværet.

Kan jeg få hjælp til briller?

Københavns Kommune har den 19. februar 2015 indgået en prisaftale med Thiele, der betyder, at en række persongrupper kan modtage økonomisk støtte fra kommunen til køb af nye briller. Førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003 og andre persongrupper, herunder kontanthjælpsmodtagere, kan søge kommunen om økonomisk støtte.

For at søge om enkeltydelse til briller henvender du dig typisk først hos optikeren, der laver et prisoverslag, som du sender til kommunen sammen med et ansøgningsskema for enkeltydelser, og dokumentation for aktuelle faste indtægter og udgifter samt eventuel formue.

På baggrund af de oplysninger kommunen modtager sammen med ansøgningen, vurderes det, om du opfylder betingelserne for at modtage økonomisk støtte. Hvis der udstedes en brillebevilling, tager du den med til optikeren, som bestiller dine briller for dig. Husk at bevillingen kun gælder i 30 dage.

Bemærk at der er tale om udvalgte briller, der typisk vil ligge i omegnen af 250-300 kr. På baggrund af kommunens vurdering af din økonomiske situation kan der forekomme egenbetaling på brillerne, udover det bevilgede beløb. 

HUSK! Det er meget vigtigt, at du sørger for at have modtaget bevillingen fra Københavns Kommune, før du køber dine briller. Ydelsen kan nemlig ikke gives bagudrettet, og du kan derfor ende med at skulle betale det hele selv. Sagsbehandlingstiden kan tage op til 6 uger.

Er du i tvivl, om du er berettiget til enkeltydelse, eller har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Enheden for Sociale Ydelser i Borgercenter Voksne.

 

Særlige regler for pensionister

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter reglerne før 1. januar 2003, kan du søge om tilskud som personligt tillæg igennem Enheden for Sociale Ydelser i pensionsteamet på tlf. 33 17 25 34.

Har du en sag i Center for Rusmiddelbehandling København så kan du henvende dig i den enhed, du er tilknyttet og få udleveret skemaet. Kontaktinformation til enhederne finder du her.

Har du en sag et andet center i Socialforvaltningen, fx Borgercenter Handicap skal du kontakte det pågældende center. Se adresserne herunder. 

Hjælp til faste udgifter

Du kan som altovervejende hovedregel ikke få hjælp til faste og forudsigelige udgifter. Disse udgifter skal dækkes af dit løbende forsørgelsesgrundlag, fx kontanthjælp eller uddannelseshjælp. I helt særlige tilfælde kan du rent undtagelsesvist få hjælp til disse udgifter. Dette forudsætter, at kommunen vurderer, at det er af helt afgørende betydning for dig, og at du i øvrigt opfylder en række andre betingelser.

Du kan ikke få en enkeltydelse, hvis den direkte kompenserer for en sanktion i fx din kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Hvornår får jeg svar?

§ 81 - HJÆLP TIL ENKELTUDGIFTER

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid § 81

15 dage

Vi beregner sagsbehandlingstiden på baggrund af gennemsnittet i sidst opgjorte kvartal (Sidst opgjort 4. kvartal 2016).

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist: 28 dage

 

§ 81A - UDSÆTTELSESTRUEDE LEJERE

Gennemsnitligsagsbehandlingstid § 81A

15 dage

Vi beregner sagsbehandlingstiden på baggrund af gennemsnittet i sidst opgjorte kvartal (Sidst opgjort 4. kvartal 2016)

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist: 28 dage

 

§ 82 - HJÆLP TIL SYGEBEHANDLING, MEDICIN ELLER LIGNENDE

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid § 82

28 dage (Sygebehandling, medicin)
39 dage (Tandbehandling)

Vi beregner sagsbehandlingstiden på baggrund af gennemsnittet i sidst opgjorte kvartal (Sidst opgjort 4. kvartal 2016)

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist: 42 dage (Sygebehandling, medicin) 56 dage (Tandbehandling)

 

§ 82A - TILSKUD TIL TANDPLEJE

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid § 82a

40 dage

Vi beregner sagsbehandlingstiden på baggrund af gennemsnittet i sidst opgjorte kvartal (Sidst opgjort 4. kvartal 2016)

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist: 56 dage

 

§ 83 - SÆRLIG HJÆLP VEDRØRENDE BØRN

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid § 83

19 dage

Vi beregner sagsbehandlingstiden på baggrund af gennemsnittet i sidst opgjorte kvartal (Sidst opgjort 4. kvartal 2016)

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist: 28 dage

 

§ 85 - HJÆLP TIL FLYTNING

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid § 85

9 dage

Vi beregner sagsbehandlingstiden på baggrund af gennemsnittet i sidst opgjorte kvartal (Sidst opgjort d. 9. november 2016)

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist: 28 dage

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor, som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen indenfor 4 uger, efter du har fået kommunens afgørelse. 

Hvis kommunen fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage. 

Hvis du ikke føler dig hørt eller forstået, eller du har svært ved at forstå kommunens afgørelse, kan du rette henvendelse til kommunens Borgerrådgiver