Oversigter over Borgerrepræsentationens medlemsforslag

Du kan nederst på siden downloade oversigter over Borgerrepræsentationens medlemsforslag som er inddelt i valgperioderne 2006-2009, 2010-2013 og 2014-2017.

Til hver valgperiode er der to oversigter:

  • Oversigt ”Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag” viser de udvalgshenviste og/eller vedtagne medlemsforslag, som er i proces Københavns Kommune, men som endnu ikke afsluttet eller endeligt håndteret.
  • Oversigt ”Afsluttede medlemsforslag” viser de tidligere udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag, som er håndteret og afsluttet af Københavns Kommune. Når et medlemsforslag er afsluttet, står det ikke længere på oversigten ”Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag” men kun på oversigten ”Afsluttede medlemsforslag”. Leder du efter et bestemt medlemsforslag, bør du derfor se begge oversigter igennem.

Ret til at fremsætte medlemsforslag

Et medlem har en ret, der kaldes initiativretten. Initiativretten betyder blandt andet, at medlemmet har ret til at fremsætte medlemsforslag både i de politiske udvalg og i Borgerrepræsentationen.

Et medlem, der har udnyttet sin initiativret, har krav på:

  • at få sit medlemsforslag optaget på førstkomne dagsorden, forudsat at anmodningen er fremsat rettidigt, og
  • at få sit medlems forslag realitetsbehandlet, medmindre der er tale om et kommunalretligt ulovligt forslag.

Medlemsforslag der fremsættes i Borgerrepræsentationen

Når et medlem bruger sin initiativret til at fremsætte et medlemsforslag i Borgerrepræsentationen, skal medlemmets forslag på dagsordenen for Borgerrepræsentationens næste møde. Har du en ide til et medlemsforslag, kan du som borger forsøge at få indflydelse ved at kontakte en af borgerrepræsentanterne. Medlemsforslag, som skal behandles i Borgerrepræsentationen, skal altid handle om konkrete kommunale anliggender vedrørende Københavns Kommune.

På mødet i Borgerrepræsentationen sker der ofte det, at medlemsforslaget bliver henvist til behandling i et af de politiske udvalg. Herefter skal den forvaltning, som ligger under det udvalg, som medlemsforslaget er blevet henvist til, udarbejde en indstilling til det pågældende udvalg, om hvordan medlemsforslaget skal håndteres. Af indstillingen til udvalget skal det fremgå, om udvalget har kompetence til at træffe den endelige beslutning omkring medlemsforslaget, eller om medlemsforslaget skal forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (igen). Det er også muligt, at medlemsforslaget lægges op i udvalget til en foreløbig drøftelse inden udvalget tager endelig stilling til medlemsforslaget.

Medlemsforslag der fremsættes i et politisk udvalg

Proceduren, når et medlem bruger initiativretten til at fremsætte et medlemsforslag i et politisk udvalg, er stort set den samme som beskrevet ovenfor. Medlemsforslaget skal handle om kommunale anliggender indenfor det pågældende udvalgs ressortområde, og medlemsforslaget skal når det er rettidigt indgivet sættes på dagsordenen på det førstkommende møde i udvalget.

På mødet i udvalget vil beslutningen også ofte være, at den pågældende forvaltningen skal arbejde videre med medlemsforslaget og efterfølgende lægge en indstilling frem for udvalget osv.