Anmodning

Når en bygherre ønsker at opføre et større byggeri eller ændre på anvendelsen af en eller flere ejendomme, skal de anmode om opstart af planarbejde. Anmodningen sendes til Center for Byplanlægning. Når Center for Byplanlægning har modtaget anmodningen, vil vi vende tilbage inden for 10 arbejdsdage. 

Afklaring

Fase 1 afklaring

Afklaringsfasen er den indledende fase i planarbejdet i Københavns Kommune. Den består af 4 temaer, som skal afdækkes for at sikre at lokalplanprocessen kommer godt fra start. Hvis vi vurderer, at der skal laves en lokalplan, indgås en samarbejdsaftale imellem Center for Byplanlægning og bygherre. I samarbejdsaftalen fastlægges lokalplanforløbet.

Startredegørelse

Når der er lavet en samarbejdsaftale går vi i gang med at lave en startredegørelse. På baggrund af startredegørelsen afgør Teknik- og Miljøudvalget om arbejdet med lokalplanen skal sættes i gang og udstikker retningslinjer for det videre arbejde.

På den måde kender Teknik- og Miljøudvalget på et tidligt tidspunkt til, hvad der rører sig i kommunen. Og Center for Byplanlægning har et bedre grundlag for at gå videre med arbejdet og lave selve lokalplanforslaget.

Nogle lokalplanforslag er dog så uproblematiske, at en startredegørelse ikke er nødvendig. I disse tilfælde springes denne fase over. 

Find aktuelle startredegørelser på lokalplannyhedssiden

Lokalplanforslag

Når det er besluttet, at der er behov for en lokalplan, går vi i gang med at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget består af en redegørelse for projektet, planforslaget og forholdet til områdets omgivelser. Desuden en redegørelse for forholdet til anden planlægning og endelig selve lokalplanbestemmelserne med tilhørende kort og illustrationer.

Forslaget forelægges Teknik- og Miljøudvalget, der beslutter om det skal sendes videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med en anbefaling om offentliggørelse. Økonomiudvalget kontrollerer, at forslaget stemmer overens med kommuneplanen, og anbefaler over for Borgerrepræsentationen, at forslaget vedtages til offentliggørelse. Hvis forslaget ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen ledsages det af et forslag til kommuneplantillæg, der ændrer kommuneplanen, så lokalplanen kan lade sig gøre.

Borgerrepræsentationen beslutter herefter, om forslaget skal offentliggøres.

Offentlig høring

Lokalplanforslaget bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og på Bliv Hørt, hvor du kan se materialet og indsende høringssvar til forslaget. Høringsperioden varer 8 uger, og der afholdes eventuelt et borgermøde. På borgermødet er der mulighed for at drøfte planforslaget med forvaltningens medarbejdere og eventuelt med politikere fra Borgerrepræsentationen.

I høringsperioden kan du desuden se lokalplanmaterialet og referat af den politiske behandling på det lokale bibliotek, hos Borgerservice og i Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13. 

Du kan se alle aktuelle lokalplanforslag i kommunens høringsportal blivhoert.kk.dk/lokalplaner

 

Den færdige lokalplan

Efter høringsperioden bearbejdes høringsforslagene og lokalplanen sendes til politisk behandling. Center for Byplanlægning laver en indstilling til Borgerrepræsentationen om de indkomne høringssvar, eventuelt med forslag til ændringer i lokalplanen. Forslag til ændringer skal sendes til dem, der berøres af ændringerne, så de får mulighed for at komme med kommentarer. Ændringer, der berører lokalplanforslagets principper (dvs. formål og anvendelse), kan ikke vedtages, men kræver, at der skal udarbejdes et nyt lokalplanforslag.

Indstillingen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, der videresender indstillingen, eventuelt med mindre ændringer, til Borgerrepræsentationen med anbefaling om vedtagelse. Borgerrepræsentationen afgør, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Lokalplanen bekendtgøres på Københavns Kommunes hjemmeside.

Ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet og alle, der har sendt høringssvar til forslaget, bliver orienteret om vedtagelsen af planen. Lokalplanen træder i kraft ved bekendtgørelsen. 
 
Alle lokalplaner i København kan findes via www.kk.dk/lokalplaner.