Mål og data på beholdere og rum

Når der skal laves plads til affald, så opstår der mange spørgsmål:

  • Er der plads nok i gården?
  • Hvor stejl må trappen være, før vi skal have installeret en lift?
  • Er der plads til en container?

Herunder kan du finde mål på containere og hvor meget plads der er brug for i affaldsrum og rundt om containerne. Målene på beholderne er vejledende. Målene vil variere lidt afhængig at leverandør.

Affaldsrum (pdf)

Trapper (pdf)

Vip-container (pdf)

Ophalercontainer (pdf)

Firehjulet beholder (pdf)

Tohjulet beholder (pdf)

Beholder til glas (pdf)

Beholder til papir (pdf)

Lodret lift

En lodret lift løfter en affaldsbeholder lodret op mellem f.eks. kælderniveau og terrænniveau. Affaldsbeholderen kan have et volumen fra 140 liter til 600 liter og hænger på et svingbart løftebeslag. Det er nødvendigt med en låge i gelænderet eller rækværket i terrænhøjde.

Løftehøjden kan være op til ca. 3 meter.

Liften er fremstillet af varmgalvaniseret plade og drevet af en el-motor. Betjening sker ved hjælp af nøgle eller et styrekabel tilsluttet en styreboks.

Skrålift

Skrålifte findes både med og uden bundplade (platform). Liften løfter affaldsbeholderen, der kan være fra 140 liter til 600 liter, skråt op mellem f.eks. kælderniveau og terrænniveau. Løftehøjden er i princippet ubegrænset, men ofte benyttes en skrålift ved 3-7 trin.

Liften er fremstillet af varmgalvaniseret plade og drevet af en el-motor. Betjening sker ved hjælp af nøgle eller et styrekabel tilsluttet en styreboks.

Skinnesystem

Skinnesystemer anvendes til transport af 600 liters affaldsbeholdere fra gårdniveauet gennem en kældergennemgang frem til fortovsniveauet.

Systemet etableres ofte i forbindelse med gårdrydninger som en fælles affaldstransportvej gennem kældergennemgange med tilstrækkelig stor lofthøjde.

Skinnesystemet er fremstillet af varmgalvaniserede profiler, hvoraf den ene kan klappes ind til væggen eller svinges ud og fastlåses. Systemet monteres med en bæreprofil direkte på væggen eller gulvet.

Slisker

Ved niveauforskelle på adgangs- eller transportvejen på mindre end 55 cm og en stigning på maksimalt 1:4, kan forskellen udlignes med løse U-profiler eller en dørkplade (sliske) i aluminium.

Sporvidden på u-profilerne sikres ved tap/hul. Når U-profilerne ikke er i brug, kan de placeres i en holder på væggen. Når dørkpladen (slisken) ikke er i brug, kan den være fastlåst til fx en væg.

Fikseringssystem

Nogle vælger at have affaldsbeholderne opstillet synligt, fx i gården. I så fald er det væsentligt for synsindtrykket, at beholderne er fastholdt i lige rækker med ensartet afstand imellem beholderne.

Fikseringsudstyr er modulopbygget efter affaldsbeholdernes mål og fås både fritstående på søjler og i en væghængt udgave.

Centralsug

Centralsugsystemet er egnet til installation i store enkeltejendomme eller hele boligområder. Centralsugsystemet kan også tænkes installeret under gadenettet i byområder, som ønskes bilfri af hensyn til miljøet.

Der placeres et antal gadeindkast, som hver enkelt beboer eller erhvervsdrivende har nøgle til. Et sådant system er fx installeret i Nyhavn og i Havnestaden.

Sådan virker det

Affaldsskakten eller gadeindkastet er koblet til et rørsystem. Ved hjælp af et centralt sugeanlæg fjernes affaldet successivt fra bunden af hver enkelt affaldsskakt og suges gennem et nedgravet rørsystem til en central. Her ender det via en cyklon og en komprimator i en lukket container.

Ved et sådant anlæg kan en væsentlig del af arbejdskraften til affaldshåndtering spares. Til gengæld er der betydelige anlægsomkostninger.

Mobilsug

Mobilsugsystemet, hvor sugeenheden er monteret i en speciel skraldebil, er velegnet til mindre ejendomme, men kan dog også dække flere ejendomme med et betydeligt antal lejligheder.

Mobilsugsystemet er med sine mindre pladskrav derudover ofte velegnet til installation i eksisterende ejendomme.

Det skal bemærkes, at der stadig skal afsættes plads i terrænniveau til beholdere for indsamling af bl.a. papir og pap.

Sådan virker det

Systemet er opbygget med en eller flere opsamlingstanke for affald placeret i kælderrum, nedgravet eller i særskilte affaldsgårdhuse. Affaldet ender via gårdindkast eller skakte i tankene, hvis størrelse er afstemt efter det antal husstande, der anvender indkastet/skakten. Størrelsen kan variere mellem 1000 liter og 7000 liter. Et rørsystem, som forbinder de enkelte opsamlingstanke, ender i et dokningssted, hvor mobilsugbilen kan tilkobles.

Tømning af tanken sker én gang om ugen med mindre andet aftales med Byens Drift, Affald og Genbrug. Tømningen sker ved, at mobilsugsbilen via dockningsstedet opbygger et kraftigt vakuum i rørsystem og tank. Ved fjernbetjent åbning og lukning af luft- og afspærringsspjæld i den enkelte tank kan tankene tømmes en efter en.

Affaldsrum i gården

Når et nyt affaldsrum skal placeres i gården, er det vigtigt, at det ligger så tæt på porten som muligt og i niveau med gårdens øvrige belægning. Vejen fra affaldsrummet og hen til porten skal have en jævn belægning uden huller. Det letter skraldemandens dagligdag og minimerer støjen. Belægningen skal også være nem at holde is- og snefri om vinteren.

Det er væsentligt, at der er plads til at vende beholderne samt at køre dem ud og ind, både i selve affaldsrummet og i porten.

Placering af beholdere

Det er vigtigt at overveje, hvordan beholderne til genbrug, fx papir- eller papbeholderen, skal stå i forhold til dagrenovationen:

Hvis genbrugsbeholderne står forrest sammen med beholderne til dagrenovation eller endda helt henne ved opgangen, risikerer man, at alt affaldet ryger derned. Til gengæld er det bekvemt at sortere.
Hvis genbrugsbeholderne står bagerst sammen med beholderne til dagrenovation, risikerer man, at beboerne ikke gider sortere. 
I de fleste tilfælde anbefaler vi, at papirbeholdere står forrest, efterfulgt af dagrenovation og derefter papbeholdere. Pap kan eventuelt anbringes sammen med storskrald.

Sol og genbrug

Tænk også over, hvor i gården, der er sol, og hvor der er skygge. Beboerne vil sikkert helst sidde i solen og skraldet helst i skyggen!

Standplads i det fri

Der er intet til hinder for at indrette standplads for affaldsbeholdere under åben himmel. Men anbringes beholderne i det fri, vil det være hensigtsmæssigt at markere standpladsen. En afskærmning fra omgivelserne skal, foruden den rent æstetiske funktion, først og fremmest beskytte mod kraftig blæst og direkte sol.

Affaldsbeholderne bør være placeret i samme niveau som skraldebilen. Hvis dette ikke er muligt, skal de placeres, så de nemt, vha. tekniske hjælpemidler, kan transporteres op og ned (jf. Bygningsreglementerne for småhuse og for etage- og erhvervsbyggeri).

I Københavns Kommune er det desuden et krav, at beholdere som anbringes i det fri ved etageejendomme skal holde en afstand på mindst 5 meter til vindue i beboelsesrum eller køkken. Det er desuden hensigtsmæssigt, at der er en spulehane ved eller i nærheden af standpladser i det fri.

Affaldsrum indendørs

Hvis affaldsrummet indrettes i en bygninger, skal der være:

  • En adgangsdør til det fri
  • Ventilation
  • God plads til manøvrering af beholderne

Af hensyn til en nem og sikker tømning af affaldsbeholderne bør rummet ligge i terrænniveau, uanset om det er placeret i en etageejendom eller i et særskilt affaldsrum uden for bygningen.

Storskrald på ejendommen

Sørg for, at det er tydeligt markeret, hvor storskrald skal stå. Der skal være plads nok til, at storskraldet kan opbevares og til, at skraldemanden nemt kan få fat i skraldet.

Flere forskellige fraktioner afleveres i dag samme sted som storskrald, men skal stilles separat: Elektronikaffald, pvc, træ til genanvendelse, bygge- og nedrivningsaffald (Men kun fra gør-det-selv-arbejde!) og hårde hvidevarer. Da hver type afhentes og behandles særskilt, er det nødvendigt med god plads til at stille dem adskilt fra hinanden det samme sted, som storskraldet placeres.

Nedgravet affaldsløsning

I Københavns Kommune er der mulighed for, at boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligforeninger mv. kan etablere nedgravede affaldssystemer på egen grund.

Læs mere om kommunens krav og anbefalinger til udformning og placering af nedgravede affaldsbeholdere.

Pladsforhold og volumen

Københavns Kommunes affaldssystem bygger på kildesortering, for så får man den bedste kvalitet for at kunne genbruge og genanvende affaldet.  Hvis kildesorteringen skal lykkes, skal affaldsbeholderne opstilles bolignært og i terræn, så man har nem adgang til dem. Desuden skal renovatøren have let adgang til at kunne tømme affaldsbeholderne. Det er vigtigt, at der er plads nok til affaldsbeholderne, inkl. fremtidige sorteringskrav, og til at opbevare de forskellige affaldsfraktioner, indtil de afhentes.

For storskrald (inkl. træ til genanvendelse og stort elektronikaffald, herunder kølemøbler) anbefaler vi, at der afsættes god plads. Der skal som udgangspunkt afsættes ½ m2 pr. bolig til storskraldet. Det anbefales, at mulighederne for direkte genbrug og affaldsminimering er til stede ved at beboerne i ejendommen kan bytte effekter f.eks. på særlige byttehylder i et storskraldsrum, kælderrum eller lignende.

I ejendomme med meget små gårdanlæg eller hvor der skal tages særlige arbejdsmiljømæssige hensyn, skal der i samarbejde med Københavns Kommune findes en alternativ affaldsløsning.

Placering af affaldsbeholdere

For boliger skal affaldsbeholdere kunne opstilles i terræn enten i affaldsrum i bygninger, i skure eller i det fri. Hvis opsamlingsstedet for affald placeres frit i gården, skal beholderne placeres længere væk end 5 meter fra beboelses- eller køkkenvindue. Specifikke krav til adgangsforholdene er nærmere beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald med tilhørende retningslinjer. Standplads for storskrald, træ til genanvendelse og stort elektronikaffald må placeres maksimalt 30 meter fra skel mod vej. Placeringen aftales med Københavns Kommune.

Transport‐ og adgangsvejen for affaldsindsamlingen skal være skridsikker, ren og vedligeholdt, samt oplyst. Desuden skal underlaget være jævnt og kørefast og have egenskaber, der svarer til f.eks. fliser. Stigninger må ikke overskride Arbejdstilsynets reglement. Ved etablering af nye standpladser skal der laves en aftale med kommunen via NEM Affaldsservice om tømning fra det nye sted senest 4 uger inden ibrugtagning.