Emmy og Edvard Arnhofs Legat for huslejehjælp til allerfattigste syge i København

Fundatsformål

Huslejehjælp til de fattigste syge i København

Kan søges af

Uddeling finder sted blandt ansøgere til kommunens almindelige trangslegat.
Ansøgere skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.
Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

Der kan kun søges trangslegat hvert andet år.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema downloades - se øverst på denne side.

 

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Casper Benzons Legat

Fundatsformål

Slægtslegat af Casper Hermann von Benzon. Kan kun søges af familiemedlemmer.

Kan søges af

Ægte descendenter, både mandlige som kvindelige, af afdøde kammerjunker Jacob v. Benzon, afdøde kammerherre Peter Ulrik Frederik v. Benzon og afdøde kammerjunker, major Lars v. Benzon, der er født i Danmark og bærer eller har ret til at bære familienavnet “Benzon”.

Kun værdige, trængende descendenter - ikke absolut, men relativt - kan komme i betragtning.

Ansøgninger
Ansøgningsperiode: 1. april - 30. juni.

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Det Caroline Benzon-Lous´ske Legat

Fundatsformål

Slægtslegat oprettet af Mette Christine Caroline von Benzon, født Lous. Kan kun søges af familiemedlemmer.

Kan søges af

Ægte descendenter, både mandlige som kvindelige, af

· generalinde Bielefeldt, født Jensenius (søster til legatstifterens moder, admiralinde Dorothea Lous) og
· professor Christian Carl Lous (broder til legatstifterens fader, admiral Andreas Lous).

Ansøgninger
Ansøgningsperiode: 1. april - 30. juni.

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

O.G. Blechingbergs Understøttelseslegat

Fundatsformål

Foreningen til Lærerinders Understøttelse og Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse.

Kan ikke søges

Eventuel uddeling finder kun sted ved ledigblevne legatlodder. 
 

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Landinspektør, Afdelingschef C.F.V. Boock og Hustrus Legat

Fundatsformål

Ældre fhv. tjenestepiger, rejse-landinspektører, enker efter landinspektører, lærerenker, vanføre, voldsramte, frimurere, uddannelse. 

Kan for tiden ikke søges.

Eventuel uddeling finder kun sted ved ledigblevne legatlodder. 
 

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Fælleslegatet til fordel for Københavns Brandvæsen

Fundatsformål

Til bedste for enker efter ansatte ved Københavns Brandvæsen

Kan søges af

Enker efter ansatte ved Københavns Brandvæsen.

Ansøgning

Ved ansøgning skal henvendelse ske til:

Københavns Brandvæsen
Økonomiafdelingen
H.C. Andersens Boulevard 23
1553 København V
Telefon 33 66 29 71

Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals til medgiftsudstyr

Medgiftsudstyrs- og trangslegat for trængende af den borgerlige eller anden honet stand eller kunstnere/professionister samt til fattige enker eller enkemænd, med fortrinsret for slægtninge af legatstifterne

Fundatsformål

Medgiftsudstyrs- og trangslegat fortrinsvis til slægt

Kan søges af

Uddeles som medgiftsudstyrslegat til slægtninge. Ansøgninger

Ansøgningsperiode: Hele året.

Postadresse - ingen personlige henvendelser

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Bystævneparkens Venner

Fundatsformål

Humanitært arbejde i Bystævneparken, herunder opmuntring og støtte for beboerne.

Kan søges af

Beboerne i Bystævneparkens plejehjem.

Henvendelse:

Ved ansøgning skal henvendelse ske til forstanderen ved et af de 6 plejehjem i Bystævneparken, evt. til forstander Charlotte Agger, Plejecentret Pilebo.

Evt. yderligere information. Ingen personlig henvendelse
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599 København V

Guldsmedemester Jørgen Dalsgaards Legatfond for værdige trængende

Fundatsformål

Værdige trængende personer i Københavns Kommune. 
Samme kriterier som til kommunens trangslegat.

Kan søges af

Ansøgere skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.
Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

Der kan kun søges trangslegat hvert andet år.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema downloades - se øverst på denne side.

 

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

De 10 gamle legater

Fundatsformål:

Bruges som hjælp i ganske særlige tilfælde til trængende københavnske borgere og/eller velgørende/almennyttige institutioner med tilknytning til København.

Legatportioner:

Årlig legatsum/afkast er på ca. 8.000 kr. - der uddeles typisk legatportioner på 1.000 kr. til 3.000 kr.

Legatet kan søges af:

Trængende københavnske borgere og/eller velgørende/almennyttige institutioner med tilknytning til København.

Der lægges for enkeltpersoner - udover selve tilknytningskravet - særligt vægt på, om der er tale om uforudsete udgifter, hvortil der ikke kan ydes hjælp efter den sociale lovgivning. Endvidere lægges vægt på om trangskriteriet er opfyldt, hvilket beror på en vurdering af den enkelte ansøgers forhold kombineret med en samlet afvejning i forhold til de øvrige indkomne ansøgninger.

For studerende er det en betingelse at ansøgningen vedrører sociale forhold og ikke udgifter i forbindelse med selve studiet. Studerende har mulighed for at søge andre legater, som varetages af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Presse, Rådhuset, 1599  København V.

Ansøgningsfrister:

Uddeling finder sted én gang om året i maj måned. Ansøgningsfrist er den 30. april. 

Legatansøgning/henvendelse:
Ansøgning skal sendes til Socialforvaltningen, Sekretariatet, Rådhuset, 1599 Kbh. V.
Evt. e-mail kan sendes via Socialforvaltningen, Sekretariat: SOF_Sekretariatet@sof.kk.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 21636046.

Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys legat

Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys legat er til minde om hendes forældre rodemester Emil Fløy og hustru Antoinette

Fundatsformål

2/3 går til navngivne institutioner, resten til ugifte trængende kvinder over 50 år.

Kan søges af

Uddeling til ugifte trængende kvinder over 50 år finder sted blandt ansøgere til kommunens almindelige trangslegat.
Ansøgere skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.
Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

Der kan kun søges trangslegat hvert andet år.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema downloades - se øverst på denne side.

 

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Harriet Førslev og Edna Vernings fond til fordel for beboerne i Utterslevgaard

Fundatsformål

Støtte til fordel for beboerne i pensionistboligerne Utterslevgaard. 

Kan ikke søges

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Grosserer A.W. Galle og hustru Karen Galles legat

Fundatsformål

Fremme af blindes mulighed for at få adgang til litteratur og lignende på bånd eller andre opgaver til gavn for blinde. 

Kan ikke søges.
Uddeling til legatformålet finder for tiden sted efter indstilling af Dansk Blindesamfund. 

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Fhv. kommunelærer Otto Grønbech og hustrus legat

Fundatsformål

Slægtslegat. Kan kun søges af trængende slægtninge af legatstifterne.

Kan søges af

Trængende slægtninge af legatstifterne:A. Otto Ludvig Grønbechs familie, der nedstammer fra: 

Pastor Christian Adam Egede Grønbech i ægteskab med 1) Hansigne Højer, 2) Marie Clausen eller 3) Karen Kirstine Petersen, samt personer i ægteskab med de nævnte personers efterkommere, ogB. Kirstine Marie Grønbechs familie, der nedstammer fra: 

Gårdejer Niels Eskildsen i ægteskab med Karen Pedersen, samt personer i ægteskab med de nævnte personers efterkommere.

 

Som hjælp til en videregående uddannelse, specielt på Danmarks Tekniske højskole, Tandlægehøjskolen, Farmaceutisk Læreanstalt eller Landbohøjskolen, herunder også - efter afsluttet eksamen - som hjælp til videregående studier i udlandet.

Ansøgninger 

Ansøgningsperiode: 1. april - 30. juni.

Postadresse - ingen personlige henvendelser

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Jubilæumslegat

Fundatsformål

Til enker eller ugifte døtre af mænd, som ved deres død var bosiddende i København, og som havde haft kongelig eller kommunalt embede, eller været næringsdrivende.

Kan ikke søges

Eventuel uddeling finder sted efter indstilling fra Kongehuset. 
Eventuel uddeling finder kun sted ved ledigblevne legatlodder.

 

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Københavns Kommunes fællesfond for trængendes landophold

Fundatsformål

Hjælp til trængende børn og voksne til landophold/rekonvalescensophold (ikke ferie).

Kan søges af

Legatet kan søges af trængende børn og voksne som hjælp til landophold/rekonvalescensophold (ikke ferie).

Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Ansøgningsperioden er fra den 1. marts til den 30. april.
Ansøgningsskema kan i ansøgningsperioden downloades herfra eller afhentes i Borgerservice.

Se her hvor byens borgerservice-centre ligger.

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for børn og unge

Fundatsformål

Støtte til projekter, institutioner samt personer med tilknytning til Københavns Kommune til fordel for børn og unge, fortrinsvis til formål, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige.

Kan søges af

Personer, institutioner samt foreninger mv. med tilknytning til Københavns Kommune. Bemærk at legatet ikke kan søges til uddannelsesformål, herunder studierejser.

Ansøgninger

Ansøgningsperiode: Hele året 
Ansøgningsskema: Nej 

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Københavns Kommunes fælleslegat for beboerne i Nørre Hospital

Fundatsformål

Opmuntring og støtte for beboerne på Nørre Hospital. 

Kan ikke søges

Eventuel henvendelse til Centerchefen i Plejecentret Sølund, Ryesgade 20, 2200 N. telefon 35 28 40 00

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Københavns Kommunes legat for institutioner

Fundatsformål

Almennyttige institutioner, bortset fra børne- og ungdomsarbejde.

Kan søges af

Almennyttige og velgørende københavnske institutioner og foreninger, bortset fra børne- og ungdomsarbejde.

Ansøgninger

Ansøgningsperiode: Hele året.
Ansøgningsskema: Nej.

Postadresse - ingen personlige henvendelse

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599 København V

Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer

Fundatsformål

Værdige, trængende personer med bopæl i Københavns Kommune.

Kan søges af

1. Trangslegat til københavnske folkepensionister:
Ansøger skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.
Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema og vejledning downloades - se nederst på denne side.

Folkepensionister kan kun søges trangslegat hvert andet år.

2. Trangslegat til trængende enlige københavnske forsørgere:
Ansøger skal være enlig forsørger og have hjemmeboende børn under 18 år.
Der lægges vægt på ansøgers økonomiske forhold.
Der anvendes ansøgningsskema (fælles). Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema og vejledning downloades - se nederst på denne side.

Hvis der er mange, der opfylder betingelserne for at modtage et legat, kan en ansøger dog højst tildeles ét legat hver andet år.

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599 København V

Jacob og Helene Michaelsens fond

Fundatsformål

Til glæde for børn og beboere på Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde og Helene Michaelsens Hjem for ældre Kvinder - eller til lignende institutioner. 

Kan ikke søges

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. A

Fundatsformål

Slægtslegat. Kan kun søges af familiemedlemmer.

Kan søges af

Værdige, trængende personer, som er ægte descendenter af afdøde direktør Michael Hermann Nielsens forældre, gårdejer Jørgen Nielsen og Ane Nielsen, født Jørgensen, Dramstrup, Nørre Jærnløse sogn, eller
· som er hans gudbørn, eller
· som i mindst 10 år har været ansat hos ham eller i de forretningsudsalg, i hvilke han har haft aktieinteresser.

Ansøgninger
Ansøgningsperiode: 1. april - 30. juni.

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599 København V

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B

Fundatsformål

 1. Til trængende gamle husassistenter eller institutioner, der virker herfor
 2. Til forskning særlig kræft- tuberkulose - og gigtforskning
 3. Til formål der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer

Kan søges af

 1. Uddeling til trængende gamle husassistenter finder sted blandt ansøgere til kommunens almindelige trangslegat.
  Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
  Ansøgere skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.
  Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
  Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

  Der kan kun søges trangslegat hvert andet år.

  I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema downloades - se øverst på denne side.

 2. Til kræft-, tuberkulose- og gigtforskning.(Kan søges hele året - intet ansøgningsskema).
 3. Til formål, der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer. (Kan søges hele året - intet ansøgningsskema).Bemærk, at legatet ikke pt. har midler til uddeling (juli 2017),

Ansøgningsskema
Der anvendes kun ansøgningsskema til fundatsformål 1) til husassistenter/folkepensionister (trangslegat).

 

Postadresse - ingen personlige henvendelser

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

 

Det Nissenske Kapelgods - til enlige københavnske mødre

Som enlig mor med hjemmeboende børn under 18 år kan du søge Det Nissenske Kapelgods –  til enlige mødre. Legatet bliver uddelt én gang om året.

For at komme i betragtning til legatet for enlige mødre skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de sidste to år 
 • Du skal have hjemmeboende børn under 18 år
 • Din bruttoårsindtægt må ikke overstige 250.000 kroner.  (Du kan se din bruttoårsindtægt på din seneste årsopgørelse fra SKAT)
 • Du må ikke have fået legatet sidste år.

Sådan søger du legatet

Ønsker du at søge legatet, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du kan hente skemaet på Københavns Kommunes hjemmeside om legater fra den 1. august til den 30. september, se nedenfor (Ansøgningsskema - Københavns Kommunes trangslegater (trængende enlige forsørgere). Du kan også hente skemaet i Københavns Borgerservice. Du kan også ringe til kommunen på tlf. 33 66 33 66 og få skemaet tilsendt.

Se her hvor byens borgerservice-centre ligger

Skemaet kan du enten aflevere i Københavns Borgerservice eller sende til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Presse, Rådhuset, 1599  København V.

Du skal søge senest den 30. september.

Så hurtigt får du svar

Du får skriftligt svar i slutningen af november fra

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Det Nissenske Kapelgods - til slægtninge efter legatstifterne

Fundatsformål

Trængende personer af legatstifternes familie
 

Kan søges af
Trængende personer af legatstifternes familie - Hans Nicolai Nissens og hustru Eva Catharine Pechüle, testamente af 6. oktober 1767.
Slægtskab med legatstifterne skal dokumenteres første gang legatet søges.
Der lægges vægt på ansøgers økonomiske forhold, hvorfor årsopgørelse fra ansøger, evt. ægtefælle/samlever og ansøgers forældre skal vedlægges (kun årsopgørelse fra forældrene, hvis ansøger er under 20 år).
Der anvendes ansøgningsskema
Ansøgningsperioden er 1. april - 30. juni.
I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema og vejledning downloades - se nederst på denne side.

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599 København V

 

Georg og Emilie Petersens legatfond

Fundatsformål

1. Trængende unge mennesker under uddannelse, og 
2. Støtte til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner og lignende for børn og unge.

Kan søges af

1. Til studier og etablering for københavnske studerende, som har boet i Københavns Kommune de seneste 3 år, og 
2. Københavnske institutioner, foreninger m.v.

Ansøgning

1. Ansøgningsperioden for studerende er 1. februar-31. marts. Man søger via ansøgningsskemaet for Uddannelseslegater

2. Ansøgningsperioden for støtte til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner og lignende for børn og unge er hele året. Der er ikke noget ansøgningsskema. Man søger ved at skrive til adressen: 

Postadresse - ingen personlige henvendelse
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599 København V

Fonden Gunhild Emilie Elisabeth Schönes legat for beboerne i hus 10, Plejehjemmet Lindegården

Fundatsformål

Til ekstra forplejning, underholdning, udflugter mv. til glæde for de til enhver tid værende beboerne i Hus 10.

Kan søges af

Beboerne i Hus 10, Lindegården.

Henvendelse

Ved ansøgning skal henvendelse ske til Bocenter Lindegården, Boserupvej 7, 4000 Roskilde. Tlf. 4633 4622.

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

Salomon Soldin og hustru Hanne Soldins legat

Fundatsformål

Til private københavnske stiftelser for ældre personer for at hjælpe stiftelserne til fortsat virksomhed og som  huslejehjælp til værdige, trængende personer i Københavns Kommune.

Kan søges af

Private københavnske stiftelser for ældre personer for at hjælpe stiftelserne til fortsat virksomhed. 
Ansøgningsperiode: Hele året.
Intet ansøgningsskema

Huslejehjælp til værdige, trængende personer i Københavns Kommune
Uddeling finder sted blandt ansøgere til kommunens almindelige trangslegat.
Ansøgere skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.
Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

Der kan kun søges trangslegat hvert andet år.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema downloades - se øverst på denne side.

 

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599 København V

Etatsråd Johannes Theodorus Suhr og hustrus legat

Fundatsformål

Til filantropiske institutioner med københavnsk tilknytning. 

Kan for tiden ikke søges.

Eventuel uddeling finder kun sted ved ledigblevne legatlodder. 

Yderligere information:
Postadresse - ingen personlige henvendelse

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599 København V

Tandlæge Agnes Wibeks mindelegat

Fundatsformål

Til enlige trængende kvinder. I praksis blandt ansøgere til Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer.

Kan søges af

Ansøgere skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.
Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

Der kan kun søges trangslegat hvert andet år.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema downloades - se øverst på denne side.

 

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V