Hvor meget har kommunen hidtil tjent på frikøb af deklarationerne, og hvad går pengene til?

Kommunen har i alt fået ca. 80 mio. kroner ind ved frikøb. Pengene går til en tilskudspulje, hvorfra der kan ydes tilskud til boligsociale formål. Tilskud har typisk været givet til fællesfaciliteter som f.eks. legepladser og beboerlokaler i private udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og almene afdelinger.

Teknik- og Miljøudvalget har den 21. oktober 2009 besluttet, at der skal bruges 15,5 mio. kr. af tilskudspuljen til afhjælpning af installationsmangler (bad og toilet) i de almene boliger. Udvalget har ligeledes besluttet, at der skal bruges 20,1 mio. kr. af tilskudspuljen til finansiering af grundkapital ved opførelse af nye almene boliger.

Hvor mange ejendomme er omfattet, og hvor mange har frikøbt sig?

Vi ved, at der er deklarationer lyst på i alt 28 ejendomme med 2.956 lejligheder.

Siden 1998 har 7 ejendomme frikøbt sig.

Hvad er det for nogle deklarationer, kommunen har lyst på ejendommene og hvorfor?

Kommunen og staten gav tilbage i begyndelsen af 1920’erne tilskud til opførelse af en række ejendomme. Til gengæld skulle staten og kommunen have et eventuelt overskud ved salg af ejendommen – forstået som forskellen mellem den oprindelige anskaffelsessum (fratrukket det offentlige tilskud) og den nuværende værdi, fratrukket værdien af de forbedringer kommunen har godkendt.

Staten trak sig ud af ordningen i 1998 og overlod det til kommunerne at administrere den.

Hvad koster det at frikøbe sig og hvad er det værd for kommunen?

Frikøbet koster forskellen mellem den oprindelige anskaffelsessum (fratrukket det offentlige tilskud) og den nuværende værdi fastsat ved en særskilt vurdering, fratrukket værdien af de af kommunen godkendte forbedringer.

Det er derfor ikke muligt at sige, hvor meget det vil koste for den enkelte ejendom at frikøbe sig, før der foreligger en særskilt vurdering af ejendommen, og før der er overblik over forbedringerne, der skal være godkendt af kommunen.

Hvis en ejendom ønsker at frikøbe sig, skal ejeren henvende sig til kommunen. Vi vil så se på, hvilke forbedringer vi har godkendt, ligesom vi vil tage skridt til at få foretaget en særskilt vurdering af ejendommen. Når vurderingen foreligger, vil vi kunne beregne en frikøbspris.

Puljen til toilet og bad er nu lukket.

Der vil ikke kunne søges om midler til andre formål, før der kommer indtægter fra nye frikøb.

Kan kommunen ikke bare slå en streg over sit tilgodehavende?

Nej. For det første har en række ejendomme allerede frikøbt sig fra deklarationen, så det ville ikke være rimeligt at lade de resterende slippe.

For det andet kan kommunen og det offentlige i det hele taget ikke sådan bare slå en streg over sine tilgodehavender – eller mulige indtægter.

Er der hjemfaldsret på nogle af ejendommene, og hvad betyder det?

Der er så vidt vi ved kun en enkelt ejendom med hjemfaldsret tilbage på listen over de 28 ejendomme.
For ejendomme med hjemfaldsret sker frikøb ifølge en bekendtgørelse på nogle andre betingelser. Nemlig ved at beregne det oprindelige tilskud tillagt 150 %.

For dem vil det alt andet lige være billigere at komme fri af deklarationerne end for de øvrige ejendomme. Derfor har de stort set alle frikøbt sig fra tilskudsdeklarationen.

Hvad betyder det for en andelsboligforening?

Det betyder især to ting:

  • at foreningerne ikke kan opskrive værdien af ejendommen som følge af forbedringer, uden at disse er godkendt af kommunen,
  • at kommunen – hvis andelsboligforeningen gerne vil sælge ejendommen eller dele af den – skal have overskuddet - altså forskellen mellem den oprindelige anskaffelsessum (fratrukket det offentlige tilskud) og den nuværende værdi, fratrukket værdien af de forbedringer kommunen har godkendt.

Hvor mange af ejerne er vidende om, at der er lyst en ”kommunal deklaration” på deres ejendom?

Vi har i marts 2009 og igen i 2011 henvendt os til ejerne af de 28 ejendomme, så de ved godt, at der er lyst en tilskudsdeklaration.