Rehabiliteringsteamets sammensætning

Du kan se den helhedsprægede indgangsvinkel til din sag af den måde, som rehabiliteringsteamet er sat sammen på. Teamet består nemlig af repræsentanter fra både Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundhedsforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen (kun hvis du er under 30) og en sundhedskoordinator (læge) fra Region Hovedstaden.

Rehabiliteringsplanen

Hele rehabiliteringen består af en ”rehabiliteringsplan”, som igen består af tre dele. For hver del skal der udfyldes et skema. De tre dele er:

  • Rehabiliteringsplanens forberedende del
  • Indstillingsdelen og
  • Indsatsdelen

Indsatsdelen udfylder vi kun, hvis du får et ressourceforløb. Får du fleksjob, førtidspension eller revalideringsydelse er det dog stadig led i rehabiliteringen, selvom indsatsdelen ikke udfyldes. I stedet får du en jobplan.

Se Skema over trin i rehabiliteringen

Rehabilitering: Mere end genoptræning

Ordet ”rehabilitering” betyder oprindeligt ”igen at blive duelig”. Ordet er tidligere mest blevet brugt i betydningen ”genoptræning”, f.eks. fysisk genoptræning efter ulykke eller sygdom. Med den nye reform betyder ordet mere.
 
Nu bruges ordet nemlig også om en særlig, helhedspræget indsats for at hjælpe dig ind på arbejdsmarkedet. Ideen er bl.a. at vi på jobcenteret foretager en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold, uddannelse, tidligere job, etc.

På den måde opnår vi et helhedspræget syn på din situation. Det er nødvendigt for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe.

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb varer mellem 1 og 5 år. Forløbet består som oftest af både sociale tilbud, sundhedstilbud og beskæftigelsestilbud. Tilbuddene sættes sammen og koordineres på tværs af de forskellige områder og forvaltninger.

Ressourceforløb kan fx indeholde:

  • Kurser i at håndtere stress og angst
  • Tildeling af støtte- og kontaktperson
  • Hjælp til boligproblemer
  • Behandling for misbrug
  • Motions- og sundhedstilbud
  • Støtte og rådgivning fra coach, terapeut eller psykolog
  • Mentorstøtte

Gennemgående/koordinerende sagsbehandler

Ressourceforløbets indsats for at hjælpe dig omfatter både beskæftigelse, uddannelse, det sociale område og sundhedsområdet. Der er derfor brug for en person, der kan få de forskellige områder til at arbejde sammen til din fordel. Denne person er den gennemgående sagsbehandler, som bliver din faste kontaktperson.

Den gennemgående sagsbehandler koordinerer (samordner) altså de forskellige tilbud på tværs af forvaltningerne. Derfor kaldes den gennemgående sagsbehandler også den ”koordinerende sagsbehandler”.

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet tager sig af vurderingen af din sag og udarbejder en indstilling. Dvs. en anbefaling om hvad teamet mener, vil være den rette beslutning i forhold til dig. Det er Socialforvaltningen eller Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen der foretager den endelige afgørelse mht. din sag.

Formålet med ressourceforløbet

Ressourceforløbet skal udvikle og hjælpe dig med at udnytte dine ressourcer – dvs. dine evner, dine styrker, dit netværk, m.m. – på den bedst mulige måde. Meningen med forløbet er at få dig i arbejde eller uddannelse.

Du er selv hovedpersonen i ressourceforløbet og har derfor mulighed for at påvirke indholdet af ressourceforløbet og rækkefølgen af tilbuddene i forløbet.

Hvor foretages afgørelsen?

Socialforvaltningen (Socialcenter København) afgør sager om førtidspension. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (Jobcenter København) afgør sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhverv, revalidering, samt anden indsats efter beskæftigelsesloven.