Hvordan er samarbejdet struktureret?

De boligsociale indsatser i København er struktureret med udgangspunkt i de 6 udsatte byområder som er beskrevet i 'Politik for udsatte byområder.'

I hvert udsat byområde struktureres samarbejdet i:

 • Boligsocialt forum med ledere fra Københavns Kommunes syv forvaltninger, medarbejdere med direkte ansvar for det boligsociale arbejde, koordinatorer fra boligorganisationer, lokaludvalgssekretær.

 • Arbejdsgrupper med Praksis/nøglepersoner fra de relevante forvaltninger. Fx jobrådgiver eller sundhedsplejerske. Koordinatorer fra boligorganisationer.

 • Faglige praksisnetværk - er en mulighed i forbindelse med udvidelse af arbejdsgruppernes arbejde.

Hvem udfører indsatsen?

Boligorganisationerne er driftsansvarlige for de boligsociale helhedsplaner. Typisk ansætter de boligsociale medarbejdere til at gennemføre arbejde i de enkelte boligafdelinger eller på tværs af afdelinger.

Der hvor indsatserne har snitflader til kommunens driftsopgaver foregår det i samarbejde med kommunale medarbejdere.

Hvad går den kommunale medfinansiering til?

10,6 % kan efter lokale aftaler i kontrakter bruges til:

 • Frikøb af kommunale medarbejdere
 • Indsatser
 • Koordinerende lokale netværk
 • 1,9 % går til facilitering af samarbejde

Hvad er en boligsocial helhedsplan?

En boligsocial helhedsplan er en midlertidig (som regel 4-årig) indsats, der skal skabe forebyggelse og social udvikling i udsatte almene boligområder.

Hvem betaler?

En boligsocial helhedsplan er primært finansieret af Landsbyggefondsmidler.

I tilfælde af samarbejde mellem boligorganisation og Københavns Kommune, medfinansierer kommunen typisk  med 12,5 % af helhedsplanens samlede ramme.

Hvordan samarbejdes der omkring de boligsociale helhedsplaner?

 • Tværgående boligsociale indsatser bliver udviklet i arbejdsgrupper under Boligsocialt Forum.

 • Det konkrete samarbejde beskrives i kontrakter for hvert byområde.

 • Det Boligsociale Forum i hvert af de seks udsatte byområder indgår en samarbejdsaftale og koordinerer bydelens boligsociale arbejde.

Hvor og hvordan udarbejdes en boligsocial helhedsplan?

 1. I dialog med den koordinerede indsats i bydelen, kommunens forvaltninger centralt og decentralt udarbejder boligorganisationerne prækvalifikationer.  
 2. Arbejdsgrupper med nøglepersoner fra kommune og boligorganisationer udarbejder helhedsplan og kontrakter omkring samarbejdet i bydelen.

Hvem godkender?

 • Helhedsplanen godkendes i kommunen af de politiske udvalg og Borgerrepræsentationen.

 • I boligorganisationerne godkendes planen på afdelingsmøder i de enkelte boligafdelinger.

 • I sidste ende skal ansøgningen godkendes af Landsbyggefonden.

Hvad samarbejdes der om?

Boligorganisationerne og Københavns Kommune samarbejder omkring 5 ud af de syv indsatsområder som en boligsocial helhedsplan kan igangsætte.

De fem indsatsområder er områder, hvor der er fælles snitflader:

 • Børn og unge
 • Udsatte grupper
 • Sundhed
 • Beskæftigelse
 • Kultur og fritid

De øvrige indsatser: Netværk, inddragelse og demokrati, samt Image og kommunikation koordineres kun i boligorganisationerne.

Hvad er et boligsocialt forum?

Et boligsocialt forum er et bydelsdækkende samarbejde mellem kommunale lokale aktører og boligorganisationernes lokale indsatser.

I foraene sidder de lokale forvaltningsledere, lokaludvalgssekretæren, de boligsociale koordinatorer fra boligorganisationerne og projektlederne i de boligsociale indsatser. Foraene koordineres af Teknik og Miljø forvaltningen.

Hvorfor samarbejde Københavns kommune med de almene boligorganisationer?

Samarbejdet mellem Kommunen og boligorganisationerne skal sikre:

 • At aktiviteter i de boligsociale helhedsplaner er med til at løfte udsatte byområder til Københavnerniveau.

 • At boligsociale indsatser og metoder forankres i kernedriften i kommune og boligorganisationer.

 • At der er synergieffekt mellem lokale indsatser, så de får størst mulig effekt.

 • At der ikke opstår parallelindsatser.