14. Overholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmåltal i 2019 (2019-0005765)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag til overholdelse af udvalgets anlægsmåltal på i alt 101 mio. kr. i 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der reperiodiseres anlægsbudget for i alt 45,3 mio. kr. til 2020 som følge af udefra kommende forhold, jf. tabel 2.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der sker en erfaringsbaseret reperiodisering af budgetter for 10,5 mio. kr. til 2020, jf. tabel 3.
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at udskyde anlægsprojekter for i alt 17,5 mio. kr. til 2020, jf. tabel 4.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 23. januar 2019 besluttet en fordeling mellem fagudvalgene af kommunens samlede anlægsmåtal på i alt 3.036 mio. kr. i 2019. Forvaltningerne er blevet bedt om at fremlægge en indstilling til deres udvalg om overholdelse af måltallet i 2019.

Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) anlægsmåltal udgør 101 mio. kr. i 2019. Til sammenligning har forvaltningen i 4. anlægsoversigt i 2018 indmeldt et anlægsbudget på i alt 174,2 mio. kr. i 2019, jf. bilag 1.

Der skal derfor reperiodiseres og udskydes anlægsprojekter for i alt 73,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Gældende anlægsbudget og måltal i 2019 (t. kr., 2019 p/l)

Beløb

 

Samlet budget på anlægsprojekter i 2019

174.232

 

KFU anlægsmåltal i 2019

101.000

Budget, som skal udskydes for at leve op til måltal - forskel på budget og måltal

73.232

KFU skal tage stilling til forvaltningens forslag til overholdelse af måltallet i 2019.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemgået alle anlægsprojekter og vurderet behovet for budget i 2019 sammen med konsekvenser for brugerne og økonomien ved helt eller delvist at udskyde projekterne.

De projekter, hvor det er muligt at reperiodisere hele eller dele af budgettet til 2020 er inddelt i tre kategorier nedenfor.

  1. Projekter der kan reperiodiseres på grund af udefra kommende forhold
  2. Projekter, hvor der erfaringsbaseret kan ske en reperiodisering af dele af budgettet, uden at eksekveringen forsinkes af den grund
  3. Projekter, hvor der skal træffes beslutning om udskydelse

Nedenfor gennemgås de tre kategorier, og i bilag 2 er der en beskrivelse af projekter i hver kategori med en kort forklaring.

1. Projekter der kan reperiodiseres på grund af udefra kommende forhold

På en række anlægsprojekter i Kultur- og Fritidsforvaltningens portefølje er der af forskellige årsager opstået ændringer, og der kan på den baggrund reperiodiseres i alt 45,3 mio. kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 2.

Tabel 2. Projekter påvirket af udefra kommende forhold (t.kr. 2019 p/l)

Projekt

Nuværende budget 2019

Nyt budget 2019

Budget, der flyttes til 2020

DGI-byen anlægstilskud

38.760

8.000

30.760

Fjernmagasin - flytning og skimmelafrensning

10.750

7.250

3.500

Udearealer på Østre Gasværksgrunden ifm. permanent skøjtehal på Østerbro

8.600

2.000

6.600

Klubhus ved Mimersparken

4.056

500

3.556

Nyt Valby Bibliotek

830

0

830

I alt

62.996

17.750

45.246

Se uddybende forklaring på de enkelte projekter i bilag 2.

2. Erfaringsbaseret reperiodisering af budgetter

Der er en række anlægsbudgetter, hvor forvaltningen baseret på erfaring ikke forventer, at de fulde budgetter bliver udmøntet i 2019. Det drejer sig fx om tilskud til foreninger fra Klubhuspuljen og projekter finansieret af puljerne til smarte investeringer. Her vurderer forvaltningen, at der er grundlag for at udskyde en del af budgetterne til 2020 uden, at det i sig selv vil medføre forsinkelser i eksekveringen.

I alt udgør den erfaringsbaserede reperiodisering af budgetterne 10,5 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Erfaringsbaseret reperiodisering (t.kr. 2019 p/l)

Projekt

Nuværende budget 2019

Nyt budget 2019

Budget, der flyttes til 2020

Klubhuspulje 2017

2.799

2.099

700

Klubhuspulje 2018

3.273

1.636

1.636

Klubhuspuljen - varig

2.917

1.458

1.458

Byggehonorar - projektledelse i KFF

3.348

2.449

899

Investeringspuljeprojekter i KFF samlet

38.371

32.615

5.756

I alt

50.708

40.648

10.450

Se uddybende forklaring på de enkelte projekter i bilag 2.

3. Projekter, hvor der skal træffes beslutning om udskydelse

Den sidste kategori udgøres af de projekter, hvor der skal træffes beslutning om en egentlig udskydelse. Projekterne er foreslået ud fra en vurdering af, at udskydelse vil være til mindst mulig gene for brugerne. Udskydelsen af projekterne vil ikke medføre direkte økonomiske tab, da de endnu ikke er igangsat.

Forvaltningen indstiller, at der udskydes projekter for i alt 17,5 mio. kr. til 2020, jf. tabel 4.

Tabel 4. Projekter der foreslås udskudt (t.kr. 2019 p/l)

Projekt

Nuværende budget 2019

 

Nyt budget 2019

Budget, der flyttes til 2020

Urbanplanen - Solvang Bibliotek

7.004

0

7.004

Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020

6.046

2.200

3.846

Opgradering af to stadionbaner til kunstgræs

4.000

1.400

2.600

Vinterbadning Islands Brygge

1.244

0

1.244

Ren by- og nattelivspakke

1.224

0

1.224

Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg

714

0

714

Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus

700

200

500

Styrket turistindsats - mobil løsning

404

0

404

I alt

21.336

3.800

17.536

Se uddybende forklaring på de enkelte projekter i bilag 2.

Opsamling

Samlet set foreslår forvaltningen udskydelse af budgetter for 73 mio. kr. i de tre kategorier, jf. tabel 5.

Tabel 5. Overblik over foreslået reperiodisering (t. kr., 2019 p/l)

Kategori

Nuværende budget 2019

Nyt budget 2019

Budget, der flyttes til 2020

Projekter påvirket af udefra kommende forhold

62.996

17.750

45.246

Erfaringsbaseret reperiodisering

50.708

40.648

10.450

Projekter, hvor der skal træffes beslutning om udskydelse

21.336

3.800

17.536

I alt

135.040

62.198

73.232

 

Anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet i andre forvaltninger

Forvaltningen bemærker, at der er en række anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet, som er forankret i andre forvaltninger. Se bilag 3 for et samlet overblik. De andre fagudvalg skal også reperiodisere og udskyde anlægsprojekter for at nå ned på deres måltal og det har konsekvenser for projekter, der vedrører KFU.

Fx har Økonomiudvalget besluttet at udskyde genopretning og renovering af Ryparkens Idrætsanlæg, renovering af Huset:KBH og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg på Hovedbiblioteket. Teknik- og Miljøudvalget har tilsvarende besluttet at udskyde kunstgræsbane i Nørrebroparken og i Kulbaneparken og anlæg af Pio Parken. I bilag 3 er oplistet, hvilke projekter på KFU's område, som andre fagudvalg har besluttet at udskyde.

Det er muligt at overføre anlægsmåltal mellem fagudvalgene, hvis der er ønske om at sikre gennemførelse af specifikke projekter i en anden forvaltning. Det forudsætter, at det afgivende udvalg reperiodiserer eller udskyder projekter for tilsvarende beløb.

Anlægsbudgetter i 2020 og 2021

Økonomiudvalget godkendte den 23. januar 2019 indkaldelsescirkulæret for budget 2020, som indeholder en styringsmodel for anlæg i 2020 og 2021. Den indebærer, at udvalgene i forbindelse med deres budgetbidrag for 2020 skal fremlægge periodisering af anlægsbudgetter i 2020 og 2021, så kommunen samlet set overholder et anlægsmåltal på 2,7 mia. kr.

For KFU betyder det, at anlægsbudgetterne for 2020 og 2021 ikke må overstige 89 mio. kr. i begge år. Anlægsbudgetterne ser pt. ud som vist i tabel 6.

Tabel 6. Anlægsbudgetter og anlægsmåltal 2019, 2020 og 2021 (mio. kr., 2019 p/l)

År

2019

2020

2021

I alt

Anlægsbudget - efter godkendelse af denne indstilling

101

183

32

316

Anlægsmåltal

101

89

89

279

Forvaltningen vil fremlægge forslag til periodisering af anlægsbudgetterne i 2020 og 2021, så de overholder måltallet, i forbindelse med behandlingen af KFU's budgetbidrag for 2020.

Økonomi

Indstillingen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af udvalgets beslutning vil forvaltningen tage de nødvendige skridt i forhold til reperiodisering og udskydelse af projekterne. Ny periodisering af anlægsbudgetterne vil blive indmeldt til Økonomiforvaltningen i forbindelse med 1. anlægsoversigt 2019, der forelægges Økonomiudvalget den 19. marts 2019.

Forvaltningen vil følge anlægsprojekterne tæt og vende tilbage til udvalget, hvis der sker ændringer, som betyder, at der skal ske yderligere prioriteringer.

Mette Touborg

                                                                    / Annegrete Vallgårda   

Diverse

                      

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. januar 2019:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen med følgende ændringer:

- Opgradering af stadionbaner til kunstgræs udskydes helt til 2020

- For investeringspuljeprojekterne reperiodiseres 17,4 pct. fremfor 15 pct. af budgettet til 2020

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen i 1. anlægsoversigt indmelder, at måltal på i alt 2.312 t. kr. overføres fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik og Miljøudvalget til følgende projekter:

- Planlægning af 8-mandskunstgræsbane i Kulbaneparken for 962 t.kr. i 2019 (TMU nr. 149 (Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret))

- Planlægning af Pio Parken for 800 t.kr. i 2019 (TMU nr. 242)

- Planlægning af kunstgræsbane i Nørrebroparken for 550 t.kr. (TMU nr. 272)

 

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede endvidere Kultur- og Fritidsforvaltningen om at gennemføre en fondsdialog om Ungdommens Demokratihus. Arbejdet skal gennemføres i samarbejde med aktørerne.

 

 

Oversigt over Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsprojekter med budget i 2019 og nyt budget i 2019 efter Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.                                                                                      

 

 

Nr.

 

Projekt (t.kr. 2019 p/l)

 

Budget i 2019

Forslag til nyt budget i 2019

1

Byggehonorar - projektledelse i KFF

3.348

2.449

2

Klubhus ved Mimersparken

4.056

500

3

Øget selvbetjente kulturfaciliteter

1.734

1.734

4

Forbedret adgang ved automatisk dørkontrol

390

390

5

Fjernmagasin - flytning og skimmelafrensning

10.750

7.250

6

Urbanplanen - Solvang Bibliotek

7.004

0

7

Vinterbadning Islands Brygge

1.244

0

 

8

Udearealer Østre Gasværksgrunden ifbm. permanent Skøjtehal Østerbro

 

8.600

 

2.000

9

Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020

6.046

2.200

10

Forprojektering af nyt bookingsystem

1.173

1.173

11

Styrket turistindsats - mobil løsning

404

0

12

Klubhuspulje 2016

3.568

3.568

13

Klubhuspulje 2017

2.799

2.099

14

Klubhuspuljen - varig

2.917

1.458

15

KFF anlægspulje: Flytning af Nørrebro Bibliotek

842

842

16

KFF anlægspulje: Vanløse Kulturhus (Stairway)

3.036

3.036

17

KFF anlægspulje: Blågårdsplads Bibliotek & Poesiens Hus

1.466

1.466

18

KFF anlægspulje: Keglebaner i GMC

500

500

19

Udstillinger og åbning af Københavns Museum

16.533

16.533

20

Klubhus til Husum Boldklub - tilskud

6.630

6.630

21

Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg

714

0

22

Ren by- og nattelivspakke

1.224

0

23

DGI-byen anlægstilskud

38.760

8.000

24

Klubhuspulje 2018

3.273

1.636

25

Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus

700

200

26

Hafnia-Hallen - etablering af toiletter og omklædningsrum

3.320

3.320

27

Opgradering af to stadionbaner til kunstgræs

4.000

0

28

Nyt Valby Bibliotek

830

0

 

I alt

135.861

66.985

 

 

Nr

 

Investeringspuljeprojekter (t.kr. 2019 p/l)

 

Budget i 2019

Forslag til nyt budget i 2019

29

Skærmkommunikation

936

774

30

Smartbetaling (investeringspuljen)

4.074

3.366

31

Videreførsel af styrket borgerkontakt

204

169

32

Borgerservice 2020

5.840

4.825

33

Automatiseret græsklipning og baneopstregning

3.672

3.034

34

Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad

204

169

35

Digital blanketløsning til ansøgninger

204

169

36

Brugervenlig adgang til svømmehaller

2.285

1.888

37

Den intelligente bygning 1.0

6.242

5.157

 

38

 

Målrettet skærmbetjening, automatisering, kommunikation og brug af data

 

11.259

 

9.302

39

Automatisering fase 2

1.400

1.157

40

Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal

900

744

41

Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift

1.150

950

 

Investeringspuljeprojekter i KFF samlet

38.371

31.702

 

I alt

174.232

98.687

 

Måltal der ønskes overført til Teknik- og Miljøudvalget

 

Nr

Projekt

Budget i 2019

Måltal til TMU

149

Kulbaneparken (8-mands)

962

962

242

Anlæg af Pio Parken

800

800

272

Kunstgræsbane Nørrebroparken

550

550

Subtotal

2.312

2.312

 

I alt anlægsmåltal til KFU (inkl. overførsel til TMU)

 

100.999