20. Omprioritering af bibliotekernes budgetmidler fra Filmstriben til e-bøger (2019-0343989)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til omprioritering af bibliotekernes budgetmidler fra Filmstriben til flere e-bøger.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der omprioriteres midler fra Filmstriben til flere e-bøger.

Problemstilling

Hvis Københavns Biblioteker skal fortsætte med det nuværende niveau for adgang til fysiske og digitale bøger i 2020, er der behov for at prioritere flere midler til indkøb.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede status på det digitale bibliotek på udvalgets møde den 5. december 2019. På baggrund af drøftelsen anmodede udvalget Kultur- og Fritidsforvaltningen om en indstilling om bl.a. Filmstriben samt en statistik over bibliotekernes materialekonto.

Løsning

I de seneste tre år har bibliotekerne oplevet en kraftig vækst i udlånet af digitale bøger, samtidig med at borgerne stadig efterspørger fysiske bøger i stort omfang. På landsplan falder udlånet af fysiske bøger med ca. 3% årligt, mens udlånet af digitale bøger stiger med 25% årligt. Den samme tendens gør sig gældende i København.

Det udfordrer de kommunale bibliotekers materialebudgetter og kræver en omprioritering inden for materialebudgettet, hvis bibliotekerne skal imødekomme udviklingen i borgernes behov.

Udviklingen har været mærkbar på folkebibliotekernes fælles tjeneste, eReolen, hvor den enkelte kommune både fastsætter en månedlig udlånskvote for den enkelte borger (typisk 3-5 udlån) og en samlet månedlig budgetramme for kommunens samlede udlån af digitale bøger.  

Sidste år måtte flere kommuner lukke for borgernes adgang til digitale bøger sidst på måneden, fordi den månedlige budgetramme, de havde afsat, blev overskredet. I de berørte kommuner kunne nye brugere således kun i meget begrænset omfang få adgang til digitale bøger og eksisterende brugere kunne ikke få adgang til reserverede digitale bøger eller læse videre i den serie, som de var i gang med. Det giver en dårlig brugeroplevelse, og borgerne har svært ved at forstå, at de ikke kan låne bøger, fordi andre borgere har brugt kommunens kvote.

Biblioteksplanen for Københavns biblioteker lægger vægt på litteratur og læsning af både fysiske og digitale bøger. For at skabe gode rammer for Københavnernes adgang til litteratur i planperioden frem til 2024 foreslås det at øge den personlige udlånskvote for e-bøger til 5 pr. måned og at omprioritere midler, så Københavns biblioteker ikke løber tør for penge til digitale bøger.

Forøgelsen af den personlige udlånskvote har ikke store økonomiske konsekvenser, men det fremgår af brugerundersøgelser, at begrænsningen har betydning for den samlede vurdering af tilbuddet, og begrænsningen kan have betydning for børnebøger, der typisk er kortere og hurtigere læst end voksenbøger.

Omprioriteringen af midler til digitale bøger er nødvendig, fordi København både har et voksende indbyggertal og en stigning i benyttelsen af digitale bøger på ca. 25% årligt. Forvaltningen foreslår, at midlerne prioriteres fra Filmstriben. Hvis ikke omprioriteringen fra Filmstriben vælges, kan alternativet være at reducere den kommunale kvote til digitale bøger eller at nedprioritere indkøbet af fysiske bøger.

Modsat bibliotekernes øvrige digitale tilbud er Filmstriben ikke koblet til bibliotekernes aktiviteter såsom læsekampagner, litteraturfestival og skolesamarbejde, men fremstår som et isoleret filmtilbud, som i øvrigt ikke er strategisk prioriteret i Biblioteksplanen 2019-23. Begrænsningen i bibliotekernes filmtilbud vil betyde, at det fremover vil være muligt at benytte Filmstriben på biblioteket, men ikke det tilbud, der hedder "Filmstriben – I lænestolen", som kan benyttes hjemmefra. 

Forbruget på "Filmstriben - I lænestolen", dvs. film der kan ses hjemmefra, var i 2019 på 3,8 mio. kr., og antallet af lånte film var 53.431. Tilbuddet omhandler primært spillefilm, og prisen på lån er mellem 8 og 30 kr. – i gennemsnit ca. 16 kr. Ca. 8% af københavnerne har set en eller flere film. Det er muligt at se op til tre film om måneden, men langt de fleste ser en enkelt film om året, hvilket betyder, at der er rigtig mange unikke brugere, der ser ganske få film. En reduktion i antal af mulige film pr. måned til enten to eller én film, vil derfor ikke have den store betydning i forhold til at frigive midler. Derfor er det nødvendigt at lukke helt for dette tilbud for at skaffe de nødvendige midler til at fastholde niveauet for adgang til digitale bøger på eReolen.

Filmstribens tilbud – "På biblioteket" indeholder kort- og dokumentarfilm samt børnefilm, der også benyttes i forbindelse med bibliotekernes filmarrangementer for børn. Det er kuraterede film, der ikke kan ses på andre streamingtjenester, og film der er udgivet i samarbejde med Det danske Filminstitut. Dette tilbud vil fortsat være tilgængeligt, men kun på biblioteket, og der er ikke begrænsning i antallet af film, der kan ses.

Det samlede materialebudget er i 2020 på 42 mio. kr. Bilag 1 indeholder fordelingen af budget 2019 på hovedposter.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen tilrette materialebudgettet med henblik på ikrafttrædelse hurtigst muligt i 2020.

 

Mette Touborg 

                                                                                       / Jakob Heide Petersen

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. januar 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen. 

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen vender tilbage med et oplæg til bibliotekernes fremtidige film- og tvtilbud.