Mødedato
27-02-2019 11:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Investerings- og innovationsforslag om biblioteker og kulturhuse (2019-0036108)
3 Investeringsforslag om effektiv svømmehalsdrift (2019-0032784)
4 Innovationsforslag om borgerrettet digital service (2019-0030745)
5 Investeringsforslag om udvikling af rammerne for cafédriften i Kulturhuset Indre By, Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld (2018-0236877)
6 Investeringsforslag om kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning (2019-0031132)
7 Investeringsforslag om udvidelse af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus (2019-0024201)
8 Styrkelse af services i International House (2019-0012432)
9 Brobold - fodbold i byrummet (2019-0022260)
10 Festivalplads i København (2018-0327239)
11 Nye bademuligheder i Københavns Havn (2018-0202816)
12 Forslag til høringsvar til Spildevandsplan 2018 (2019-0036000)
13 Medlemsforslag om etablering af et festivalhus (2019-0013810)
14 Medlemsforslag om intern høring om modeller for musiktilbud til børn (2019-0013810)
15 Medlemsforslag om gavlmaleriet Cykelpigen (2019-0048161)
16 Medlemsforslag om aktiviteter i STORM20 (2019-0048161)
17 Skitse til biblioteksplan for 2019-2023 (2018-0219620)
18 Screening - Ketsjersportens Hus (2018-0289613)
19 Samarbejde mellem København og Hamborg (2018-0264118)
20 Nedlæggelse af Københavns Kommunes Snydknap (2019-0011351)
21 Modtagelse af Københavnermodel (bymodel) som fondsgave (2019-0013810)
22 Kortlægning af tilbud om musikundervisning til børn og unge i Københavns Kommune (2018-0127446)
23 Budget for folketingsvalg 2019 (2019-0022013)
24 Team Copenhagen, godkendelse af tilskudsaftale for 2019 (2018-0287913)
25 Godkendelse af tilskudsaftale mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Wonderful Copenhagen om Copenhagen Eventures 2019-2021 (2017-0001407)
26 Fællesindstilling: Ansøgning, Royal Run 2019 (2018-0304124)
27 Københavns Kommunes Ældrepolitik 2019-2022 - Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar (2019-0029514)
28 Ansøgning om driftsstøtte fra SaltoMortale (2019-0010154)
29 Ansøgning om støtte til Poesiens Hus (2019-0021240)
30 Ansøgning om støtte til Syriske Filmdage 2019 (2019-0000588)
31 Ansøgning om støtte til kulturhus i Pladehallen fra Børnekulturstedet Karens Minde (2019-0015595)
32 Ansøgning om støtte til renovering af Vagthuset Torvegade (2019-0022624)
33 Ansøgning om støtte til det regionale spillested ALICE (2018-0342051)
34 Ansøgning fra Kulturtårnet om midler til forhøjelse af værn (2019-0009561)
35 Ansøgning om støtte til anlæg af formidlingsplatform (2019-0048799)
36 Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget
37 Meddelelser
38 Eventuelt
39 B-sag: Grosserer A.W. Galles og hustru Karen Galles legat - Legatportion til Dansk Blindesamfund (2018-0342701)
40 B-sag: Kommende sager (2017-0049114)