4. Indstilling om medlemsforslag om Københavns Kommunes opbakning til Arbejdermuseets optagelse på UNESCOs verdensarvsliste (2018-0324771)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om der skal gives en anbefaling til, at Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning (Arbejdermuseet) i Rømersgade optages på UNESCOs verdensarvsliste.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at overborgmesteren og kultur- og fritidsborgmesteren på vegne af Københavns Kommune anmodes om at rette en officiel henvendelse til Arbejdermuseet, hvori kommunens positive holdning til Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning (Arbejdermuseet) i Rømersgades ansøgning om at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste tilkendegives.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

2. at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen, såfremt museet optages på UNESCOs verdensarvsliste, om, i dialog med relevante forvaltninger og Arbejdermuseet, at udarbejde en plan for tiltag, der skal understøtte UNESCO-udpegningen, herunder tilvejebringelse af skiltning og indsatser på turismeområdet,

3. at Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt museet optages på UNESCOs verdensarvsliste, indgår i en dialog med Teknik- og Miljøudvalget om, at en mulig UNESCO-udpegning inddrages i vurderingen af sager, der kan påvirke miljøet i Rømersgade, dvs. i byggesager, spørgsmål om lokalplan mv.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen henviste den 1. november 2018 et medlemsforslag om Københavns Kommunes opbakning til Arbejdermuseets optagelse på UNESCOs verdensarvsliste til Kultur- og Fritidsudvalget med inddragelse af Teknik- og Miljøudvalget. (Bilag 1)

Løsning

Arbejdermuseet er et statsanerkendt museum, der har til formål at formidle arbejdernes og arbejderbevægelsens historie fra industrialiseringen (ca. 1850) til i dag – og i forlængelse heraf dansk hverdagshistorie i perioden. Museet driver desuden arkiv- og forskningsvirksomhed og løfter således opgaven med at dokumentere og berette om denne del af danmarkshistorien.

Arbejdermuseet har et omfattende samarbejde med skoletjenesten i Københavns Kommune og er efter eget udsagn blevet besøgt af mere end 25.000 børn i 2017. Arbejdermuseet har som ambition at nå alle børn i løbet af deres skolegang, hvilket bl.a. praktiseres ved brug af museets bygning som et unikt, autentisk læringsmiljø, hvor historien kommer til live.

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at museet bidrager til København som en levende metropol og trækker tråde tilbage til Københavns udvikling og arbejderbevægelsens historie.

Bygningen, hvor Arbejdermuseet har hjemme, er opført af Arbejderbevægelsen i 1879 som en forenings- og forsamlingsbygning og er blandt de ældste af sin slags i verden.

Arbejdermuseet har i over ti år arbejdet for, at museets bygning optages på UNESCOs verdensarvsliste, bl.a. med udgangspunkt i, at museet er ét af kun få fysiske vidnesbyrd om den internationale arbejderbevægelses historie.

Kulturministeren gav i juli 2018 sin opbakning til en optagelse af Arbejdermuseets forenings- og forsamlingsbygninger på verdensarvslisten, da museet blev tilføjet den såkaldte tentativliste, som er en forudsætning for en optagelse på verdensarvslisten. En eventuel optagelse på listen kan imidlertid ligge mange år ude i fremtiden og er ikke garanteret.

En opbakning fra Københavns Kommune er, sammen med høje krav til forskning, beskyttelse, forvaltning og formidling, en forudsætning for den endelige nominering.

Understøttende tiltag i tilfælde af en senere optagelse på verdensarvslisten

Såfremt Arbejdermuseets bygning optages på verdensarvslisten, kan der forventes en øget interesse for museet fra både borgere og turister. I dette tilfælde kan det overvejes, hvordan kommunen kan understøtte dette i forhold til at sikre den bedst mulige tilgængelighed og information om museet og bygningen, bl.a. gennem skiltning.

Det kan endvidere overvejes, hvordan en eventuel optagelse på listen kan indarbejdes i kommunens indsatser på turismeområdet og i den øvrige kommunikation til omverdenen.

Det vurderes desuden at være af betydning for bygningens fremtræden, hvordan de fysiske omgivelser tager sig ud. Derfor anbefales det, at Kultur- og Fritidsudvalget indgår i en dialog med Teknik- og Miljøudvalget om, at en UNESCO-udpegning inddrages i vurderingen af sager, der kan påvirke miljøet i Rømersgade, dvs. i byggesager, spørgsmål om lokalplan mv.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil Borgerrepræsentationen blive forelagt indstillingens 1. at-punkt, og Kultur- og Fritidsforvaltningen vil følge udviklingen omkring Arbejdermuseets mulige optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste. Såfremt Arbejdermuseet bliver nomineret, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen:

  • udarbejde en konkret plan for understøttende tiltag på området i samarbejde med øvrige relevante parter.
  • tage kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen om at understøtte en dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Diverse

 

 

Mette Touborg

                          /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. december 2018:

Der blev begæret afstemning om følgende af Jens Kjær Christensen stillede ændringsforslag til indstillingens 3. at-punkt:

"at Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt museet optages på UNESCOs verdensarvsliste, indgår i dialog med Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at sikre miljøet i Rømersgade. Der bør derfor udarbejdes en bevarende lokalplan og ligeså skal der i byggesagsbehandlingen tages hensyn til ovenstående formål."

Et mindretal (Maria Frej og Jens Kjær Christensen) stemte for ændringsforslaget.

Et flertal (Rune Dybvad, Tue Hækkerup, Jonas Bjørn Jensen, Franciska Rosenkilde, Kim Hjerrild, Marcus Knuth og Christopher Røhl Andersen) stemte imod.

Ændringsforslaget blev således forkastet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte herefter indstillingen.

 

Jens Kjær Christensen, Christopher Røhl Andersen, Maria Frej, Franciska Rosenkilde og Kim Hjerrild ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Partierne konstaterer, at der ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets budget er afsat midler til skiltning og øvrige indsatser."

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.