9. Restaurations- og Nattelivsplan, fællesindstilling (2017-0074661)

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2017 med bilag skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2017 med bilag sendes i offentlig høring i perioden fra den 5. april 2017 til og med den 22. maj 2017 (bilag 1).

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 21. januar 2016 at igangsætte en revision af kommunens restaurationsplan.

Den 10. november 2016 pålagde Borgerrepræsentationen Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen følgende:

”at udarbejde en plan for reduktion af gener fra nattelivet, herunder se på støjgener, bevillinger og renhold, der ikke bare omfatter Strøget, men de mest belastede områder i hele byen.”

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet udkast til en samlet Restaurations- og Nattelivsplan (bilag1). En del af Restaurations- og Nattelivsplanen er ”Handleplan for nedbringelse af gener fra nattelivet” (bilag 2) og ”Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling” (bilag 3).

Som baggrund for planen og for at udpege de mest belastede områder er nattelivet i hele byen kortlagt, og der er holdt møder med lokaludvalg og erhvervsinteressenter (bilag 4). Teknik- og Miljøforvaltningen har derudover udarbejdet udkast til en helhedsplan for Strøget, som indstilles separat fra restaurations- og nattelivsplanen.

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den samlede Restaurations- og Nattelivsplan skal sendes i offentlig høring.

Løsning

Et alsidigt kultur- og fritidsliv - herunder restaurations- og natteliv - bidrager til, at København flere gange er blevet kåret som verdens bedste by at bo og leve i.

København er i en positiv udvikling, og antallet af besøgende og arbejdspladser inden for restaurationsbranchen er stigende. I Region Hovedstaden alene har restaurationsbranchen oplevet en stigning på 6.000 arbejdspladser inden for de seneste seks år.

Det er positivt for København, at byen vokser og udvikler sig. Men en by med et restaurations- og natteliv i vækst giver også udfordringer i forhold til plads og gener.

Det er derfor kommunens ønske at sikre en balance mellem et aktivt natteliv og det at bo i byen.

Gener opleves i stigende grad af nattelivets naboer. Mange borgere tilkendegiver, at særligt Indre By har nået et mætningspunkt, og at støjen fra mennesker på gaden om natten er et voksende problem. Forvaltningerne har kortlagt forskellige aktiviteter med relation til nattelivet (bilag 4), og har også holdt indledende dialogmøder med lokaludvalgene og erhverv med relation til nattelivet.

Både kortlægning og dialogmøder fortæller, at generne primært kommer fra ”festen i gaden”. Der er dog mest "fest i gaden", hvor der er en høj koncentration af restaurationer i dele af Indre By, Vesterbro og Nørrebro. Derudover er der om sommeren også gener fra nattelivet i havneparken på Islands Brygge.

Byens restaurations- og natteliv skal, ligesom det øvrige kulturliv, bæres frem af principper om fællesskab, respekt og kvalitet, jf. Kultur- og Fritidspolitikken (2016-2019). Både beboere, besøgende og byens erhvervsliv er en del af byens fællesskab, og med Restaurations- og Nattelivsplanen lægges en politisk ramme for, hvordan udviklingen af byens restaurations- og natteliv kan ske med respekt for alle.

Restaurations- og Nattelivsplanen indeholder en handleplan (bilag 2), som særligt retter sig mod initiativer, der kan medvirke til at begrænse generne fra nattelivet - til gavn for både naboer, gæster og erhvervsliv.

Restaurations- og Nattelivsplanen omfatter følgende temaer:

  1. Begrænsning af gener fra nattelivet.
  2. Et trygt og inkluderende natteliv.
  3. Udvikling af Københavns bydele.
  4. Service og partnerskaber omkring by- og nattelivet.

Den nye Restaurations- og Nattelivsplan bygger videre på målsætningen i den tidligere restaurationsplan om at fremme dialogen mellem kommune, borgere og restauratører og sætter samtidig mere fokus på nattelivets gener – både i forhold til restauratørernes ansvar og kommunens indsats for at nedbringe generne.

Forvaltningerne arbejder løbende på at skabe de bedst mulige forhold i nattelivet, og dette arbejde vil fortsætte under den politiske behandling og høringen af planen. Der er allerede igangsat en række initiativer, fx stop for nattilladelser udvalgte steder, forsøg med nattelivsvagt om torsdagen og forskrift for udendørs musikarrangementer. Flere igangsatte tiltag kan ses på sidste side i bilag 2.

Den nye plan tager afsæt i kommunens arbejde med kvaliteterne i Fællesskab København og Storbykultur. Planens gennemgående fokus er at søge balance mellem et aktivt restaurations- og natteliv og hensyn over for naboerne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis den videre proces fører til, at flere af de beskrevne initiativer i handleplanen ønskes igangsat, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægge budgetnotat herom i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018. På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningerne, at igangsættelse af samtlige initiativer vil koste 27-33 mio. kr. i anlæg og 56-75 mio. kr. i service i perioden 2018-2021. Der er tale om et tidligt estimat, som vil blive kvalificeret frem til budgetforhandlingerne. Mange af initiativerne er skalerbare, hvilket vil fremgå af kommende budgetnotater.

Emne

Anlæg

Drift 2018-2021 samlet

Renhold og toiletter

Øget renhold, herunder spuling, og et øget antal toiletter

20-25 mio. kr.

24-29 mio. kr.

Festivalplads

7 mio. kr.

4-600.000 kr.

Kampagne

Adfærdskampagne der kan skabe opmærksomhed på behovet for hensyn i nattelivet

300.000 kr.

 

Ekstra tilsyn

Øget støjvagt i antal og dage

 

9-11 mio. kr.

Diverse

Trafikforsøg, skiltning, forsøg med udeservering, alkoholzoner, fordeling af arrangementer

3-500.000 kr.

500.000 kr.

Service og udvikling

Ændring af bevillingspraksis og udviklingsplaner for nattelivet

 

2-3 mio. kr.

Regulering

Samarbejde mellem kommune og politi, justering af lukkelov

 

0-1,2 mio. kr.

Dialog og partnerskaber

Kommunalt tryghedskorps, håndtering af større forsamlinger, privat nattelivskoordinator  

 

21-30 mio. kr.

I alt (afrundet)

27-33 mio. kr.  

56- 75 mio. kr.

I budgetaftalen 2014 blev der afsat midler til en pulje, der skulle medvirke til at nedbringe generne fra nattelivet i form af støj, urinering på gader mv. Puljen udløber i 2017. Det afsatte beløb udgjorde 3,8 mio. kr. i drift i 2014 og 3,5 mio. kr. årligt i drift i 2015-2017. En videreførsel af puljen vil skulle tillægges ovenstående tal.  

Videre proces

Udkast til Restaurations- og Nattelivsplan sendes i offentlig høring i perioden fra den 5. april til og med den 22. maj 2017. Høringen sker via kommunens høringsportal. Forvaltningerne vil, som led i høringen, afholde en række workshops med forskellige interessentgrupper.

Restaurations- og nattelivsplanen vil herefter blive forelagt til endelig politisk godkendelse i Borgerrepræsentationen.

 

Mette Touborg                                          Pernille Andersen

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. marts 2017:

Følgende repræsentanter fra Indre By Lokaludvalg havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

  • Bent Lohmann    
  • Marietta Bonnet

Endvidere havde Christian Vitting Gregersen fra HORESTA foretræde for udvalget om sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen.

Sagen blev udsat. 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. april 2017:

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen overfor Borgerrepræsentationen.