10. Kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken i Nordhavn (2020-0096307)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om nærværende indstilling om Tunnelfabrikken skal sendes i høring til relevante parter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at nærværende indstilling vedrørende mulighed for kommunale kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken i Nordhavn sendes i høring hos Østerbro Lokaludvalg, Nordhavn IF, DGI og DIF, Rådet for Visuel Kunst samt relevante kultursamarbejdspartnere og kulturiværksættere med henblik på at sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget efter høringen.

Problemstilling

By og Havn planlægger sammen med NREP og Unionkul at omdanne Tunnelfabrikken (den tidligere ØTC-fabrik) ved Oceanvej i ydre Nordhavn til en multifunktionel smeltedigel af kultur, erhverv og ungdomsboliger (bilag 1).

Konsortiet bag udviklingen af Tunnelfabrikken (By og Havn, NREP og Unionkul) er relativt langt i processen, men der kan være mulighed for, at Københavns Kommune kan spille ind med faciliteter og/eller aktiviteter i tråd med konceptet for bygningen (bilag 2). Omfang og muligheder skal, i givet fald, afklares nærmere med konsortiet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at de forskellige forslag til, hvad der kan etableres i hallen, sendes i høring hos Østerbro Lokaludvalg, Nordhavn IF, DGI og DIF, Rådet for Visuel Kunst, relevante kultursamarbejdspartnere og kulturiværksættere, med henblik på fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Sigtet er, at dette følges op af en dialog med konsortiet om, hvorvidt interessenternes visioner og ønsker kan realiseres indenfor rammen af de ledige kvadratmeter i Tunnelfabrikken, herunder om der er mulige syneriger og samarbejder med allerede igangsatte initiativer. Målet er, at godkendte forslag kan indgå i forhandlingerne om Budget 2021.

Løsning

Tunnelfabrikken blev bygget i 1990’erne til støbning af Øresundsbroens tunnelelementer. Hallen står i dag rå og autentisk, som da den var i funktion, og er et vidnesbyrd om en del af Københavns nyere industrihistorie. Den gamle fabrik ønskes genanvendt som ramme om et kraftcenter for kultur og fællesskaber i hele området (bilag 2).

Ombygningen af Tunnelfabrikken med kultur og erhverv kommer før de første boliger i ydre Nordhavn, og ambitionen er, at aktiviteterne i Tunnelfabrikken skal være en dynamo for byudviklingen. Med ombygningen af fabrikken er der med andre ord mulighed for at indarbejde kommunale faciliteter og aktiviteter i et nyt byområde med en forventet stor befolkningstilvækst.

Konsortiet har meldt ud, at Tunnelfabrikken planlægges som det største kulturhus i Danmark med temaer som kunst & kultur, innovation & samarbejde, test & skab, leg & oplev samt mad & gro. I udviklingen af Tunnelfabrikken er fællesskab, inklusion og bæredygtighed desuden i fokus både miljømæssigt, kulturelt, socialt og økonomisk.

Tunnelfabrikken har 24 meter fra gulv til loft og et gulvareal på i alt ca. 18.000 m². Ved at indskyde adskillige etagedæk opnås et areal på ca. 70.000 m² ekskl. ungdomsboliger (bilag 3). Lokalerne vil generelt fremstå rå med synlige stålkonstruktioner, højt til loftet (over 6 meter) og åbne facader. Udendørs er det planen at etablere aktiv bynatur med både aktivitetszoner, plads til afholdelse af events og stille zoner, herunder også nyttehaver og kunstpark.

Kommunale kultur- og idrætsfaciliteter i Nordhavn
Nedenfor er listet en række forskellige ideer til kommunale faciliteter/aktiviteter, som der kan arbejdes videre med. Ideerne stammer bl.a. fra forvaltningens løbende dialog med lokaludvalg, lokale foreninger, forbund m.fl. om facilitetsbehov i bydelen. En del af ideerne vil være oplagte at gå videre med som partnerskaber med eksterne aktører.

Kulturfaciliteter
Det nære kulturhus
Et kommunalt kulturhus i Tunnelfabrikken kan give adgang til foreningsaktiviteter som f.eks. keramikværksted, yoga, strik og børnegymnastik. Et kulturhus på 500-1.000 m² vil samtidig være modvægt til de større koncepter i bygningen.

Åbne værksteder a la Godsbanen 
Et værkstedsmiljø inspireret af Godsbanen i Aarhus kan være hjemsted for kultur i alle afskygninger. Værkstederne kan bygges op omkring foreninger og frivillige som veludstyrede, åbne værksteder for f.eks. tekstil, træ, metal, lasercutter, 3D-print og grafisk arbejde.

Bæredygtigt iværksætterhus
Forskellige aktører har tilkendegivet interesse for at skabe et flagskib for kreativt, bæredygtigt iværksætteri, der både kan rumme kreative og bæredygtige virksomheder og borgerorienterede aktiviteter inden for f.eks. madområdet og nye typer af kulturtilbud. Ekstern finansiering til et sådant miljø kan afdækkes i dialog med konsortiet.

Musik- og kulturskolefaciliteter
Der er ønske om et aktivt musikliv i bydelen, som kan spille sammen med planerne om musikfællesskab i bygningen. Der kan etableres øvelokaler til musikskoler og andre musikudøvere, der tilknyttes en scene, som musikskoler også har adgang til. Det vil i den sammenhæng være oplagt med en større kulturskole med fokus på billedkunst, teater, keramik, film m.v.

Idrætsfaciliteter
Udendørs idrætsfaciliteter
Der kan etableres idrætsfaciliteter som f.eks. mindre boldbaner, løberuter og opbevaringsdepoter til maritimt udstyr langs kajkanter og lignende for at understøtte det voksende foreningsliv.

Naturorienterede idrætsgrene
Områdets lidt vilde natur gør det muligt at indtænke naturorienterede faciliteter f.eks. forhindringsløb, bmx-bane mv.

Street sport
Områdets rå karakter kan spille sammen med et større skater/parkouranlæg og faciliteter til slackline, basket mv.

Tennisbaner
Dansk Tennis Forbund har tanker om at afholde WTA (Women's Tennis Association) verdensturnering, som kunne have hjemsted i forbindelse med Tunnelfabrikken. Ideen vil kræve, at der etableres tennisbaner. Behov, krav og arealmæssige muligheder skal i så fald afdækkes nærmere.

Padeltennis

Padeltennis er en ny variant af tennis. Padeltenis er kendetegnet ved at være betydeligt nemmere at gå til, end det traditionelle tennisspil. Det betyder også at spillet tiltrækker en bredere målgruppe - herunder blandt andet squash-, bordtennis og badmintonspillere. Der er generelt stor efterspørgsel efter muligeder for at spille padeltennis, hvorfor der kunne arbejdes videre med mulighederne herfor i forbindelse med omdannelsen at Tunnelfabrikken. 

Petanque

Petanque er en af de sydeuropæiske idrætsgrene, som danskerne har taget til sig. Spillet er kendetegnet ved at kunne spilles på mange forskellige niveauer og af alle aldersklasser, da det ikke er så fysisk krævende. 

Multihal
Der kan etableres en indendørs multihal til idrætter som f.eks. boldspil, gymnastik og yoga.

Hybrid-faciliteter (kultur/idræt/sundhed)
Motorikhus
Der kan etableres et motorikhus i Tunnelfabrikken, som er målrettet hele byen, men med et fokus på lokalområdet. Et sådant hus kan tænkes sammen med brug af udearealerne.

Velfærdslaboratorium
Der kan etableres et laboratorium, hvor man gennem kunst og kultur søger svar på fremtidens udfordringer, f.eks. klima, demens, trivsel hos unge, præstationskultur, ensomhed m.m.

Madkultur
Tunnelfabrikken kan rumme faciliteter og/eller aktiviteter, der understøtter Københavns Kommunes Mad- og måltidsstrategi (2019), f.eks. med fokus på madoplevelser, bæredygtighed, formidling.

Saunahave
Med afsæt i et stigende fokus på adgang til fordybelse og velvære, kan faciliteten lægge kvadratmeter til et mentalt ”fitnessrum”, hvor man kan arbejde med mental sundhed gennem f.eks. vinterbadning, sauna og terapihave.

Lokalplan
Lokalplanforslag for Tunnelfabrikken har været i intern høring. Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at der arbejdes på en startredegørelse, som forventes behandlet 22. juni 2020. Der forventes stillet krav om et vist areal til kulturformål.

I nye lokalplaner er det et krav, at minimum 1 pct. af nybyggede kvadratmeter benyttes til fællesareal (f.eks. beboerlokaler). Der er mulighed for at gå i dialog med developerne af byområderne omkring mulige samarbejder om disse faciliteter, sådan som det kendes fra Byens Hus og Bella Uno ved Bellacentret.

Økonomi og tidsplan
Konsortiet/partnerskabet står bag finansieringen af omdannelsen af den tidligere tunnelfabrik til en samlet sum på i størrelsesordenen 500 mio. kr. Det er en forudsætning for business casen, at hele bygningen udlejes. Hertil kommer salg af ungdomsboliger. Det er ambitionen at begrænse byggeomkostningerne for ungdomsboligerne, så huslejen kan holdes nede..

Konsortiet bag Tunnelfabrikken har oplyst, at projektet udvikles frem til medio 2020. Fra medio til ultimo 2020 påbegyndes udlejning. Godkendelsen af lokalplanen forventes af ske medio 2021, med efterfølgende byggeperiode fra medio 2021 til primo 2023. Indflytning og åbning af Tunnelfabrikken forventes at kunne ske primo-medio 2023.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets tilkendegivelser.  Kultur- og Fritidsforvaltningen vil frem mod en eventuel videre behandling af sagen undersøge forhold som lejeudgifter, driftsudgifter, deponering m.v. med de involverede parter.

Sigtet er, at eventuelle realiserbare ønsker kan indgå i forhandlingerne om Budget 2021. 

Mette Touborg

                                                                 / Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. maj 2020: 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen, idet Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om også at indarbejde muligheder for gymnastiskfaciliteter i det materiale, der sendes i høring.