4. Forudbetaling af tilskud samt planlægning af fremtidige aktiviteter i relation til Covid-19 krisen (2020-0081390)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forudbetaling af tilskud til det københavnske kultur- og fritidsliv samt planlægning af aktiviteter, der afholdes efter 31. august 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Kultur- og Fritidsforvaltningen får adkomst til at udbetale tilskud for 2. halvår i juni 2020
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at udbetalingen af tilskud for 2. halvår følger den beskrevne forretningsgang
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner påbegynder planlægning af aktiviteter, som afholdes efter 31. august 2020
  4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Kultur- og Fritidsforvaltningen opfordrer tilskudsmodtagere til at påbegynde planlægning af aktiviteter, som afholdes efter 31. august 2020

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 31. marts 2020 en hjælpepakke til det københavnske kultur- og fritidsliv som følge af Covid-19 krisen. Som en del af hjælpepakken fik Kultur- og Fritidsforvaltningen adkomst til at udbetale tilskud for 1. halvår af 2020 hurtigst muligt, samt at forberede udbetaling af tilskud for 2. halvår i juni 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vender nu tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med en indstilling om, hvorledes udbetaling af tilskud for 2. halvår 2020 kan foregå.

I hjælpepakken var desuden en beslutning om, at der ikke reduceres i tilskud på kultur- og fritidsområdet, selvom aktiviteter indskrænkes eller aflyses. Aktører blev opfordret til at fortsætte deres store engagement i byens kultur- og idrætsliv og betale kunstnere og regninger. For at forberede genåbning af byens kultur- og fritidsfaciliteter er der behov for at påbegynde planlægningen af aktiviteter efter 31. august 2020.

Løsning

Adkomst til udbetaling af tilskud for 2. halvår 2020

Tilskuddet for 2. halvår til aktører og institutioner udgør mindst 60 mio. kr. For aftenskolernes vedkommende drejer det sig i 2. halvår 2020 om 24 mio. kr. og for foreningernes vedkommende om ca. 35 mio. kr. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at forvaltningen får adkomst til at forudbetale tilskud for 2. halvår i juni 2020 for at afhjælpe de likviditetsproblemer, nogle tilskudsmodtagere oplever som følge af Covid-19 krisen.

Forudbetaling kan ske med hjemmel i bevillingsreglerne.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at forudbetaling af tilskud for 2. halvår 2020 følger den forretningsgang, som er beskrevet nedenfor.

Forretningsgang for udbetaling

Udbetaling efter anmodning fra tilskudsmodtager

Økonomien hos nogle tilskudsmodtagere er ikke påvirket af Covid-19 krisen, og de har derfor ikke et ekstraordinært behov for likviditet. Da der er negative renter for indlån i de fleste banker, kan en automatisk forudbetaling af tilskud for 2. halvår medføre tab for tilskudsmodtagere, hvis de ikke anvender midlerne umiddelbart efter udbetaling. For at undgå tab hos tilskudsmodtagerne, indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen at hel eller delvis udbetaling af tilskud for 2. halvår skal ske på anmodning fra den enkelte tilskudsmodtager.

Forudbetaling af medlemstilskud til folkeoplysende foreninger forventes  ikke  at resultere i tab, da medlemstilskuddet til den enkelte folkeoplysende forening er et mindre beløb. Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger for 2. halvår 2020 udbetales derfor uden anmodning og i videst muligt omfang efter modregning af eventuelle tilbagebetalinger.

Tilskud til aftenskoler udbetales efter anmodning og i videst muligt omfang efter modregning af eventuelle tilbagebetalinger.

Udbetaling af tilskud

Som udgangspunkt imødekommes en anmodning om hel eller delvis forudbetaling af tilskud for 2. halvår umiddelbart. Forvaltningen vil dog foretage en særskilt vurdering af anmodningen for de tilskudsmodtagere, som har kendte økonomiske udfordringer, der ikke er relateret til Covid-19 krisen. Det sker for at sikre, at tilskudsmodtagerens økonomiske udfordringer ikke forværres yderligere ved forudbetaling, samt at tilskuddet fortsat anvendes til formålet.

Opfølgning på tilskud

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 31. marts 2020, at der ikke reduceres i tilskud på kultur- og fritidsområdet, selv om aktiviteter indskrænkes eller aflyses som følge af Covid-19 krisen. Tilskudsmodtagerne kan således fortsat anvende det tildelte tilskud inden for betingelserne for bevillingen i øvrigt - og med en henstilling om minimering af tab. Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab for udgifterne på de vilkår, der er beskrevet i tilskudsaftalen.

Nogle tilskudsmodtagere er omfattet af statslige kompensationsordninger i forbindelse med Covid-19 krisen. Eventuel statslig kompensation skal fremgå ved regnskabsaflæggelse, så forvaltningen kan føre tilsyn med, at tilskudsmodtager ikke modtager dobbelt kompensation for udgifter.

Planlægning af aktiviteter efter 31. august 2020

Regeringen har besluttet, at der skal gælde et forbud mod større arrangementer frem til den 31. august 2020. Forvaltningens egne institutioner samt tilskudsmodtagere har derfor aflyst de fleste aktiviteter frem til denne dato.

For at forberede genåbning af Københavns kultur- og fritidstilbud, er der behov for at træffe beslutning om planlægning af aktiviteter, som afholdes efter 31. august 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at forvaltningens institutioner påbegynder planlægning af aktiviteter, som afholdes efter 31. august 2020. For at minimere eventuelle tab, vil forvaltningen ved indgåelse af kontrakter tage forbehold for aflysning som følge af efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forbindelse med Covid-19.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at tilskudsmodtagere opfordres til at påbegynde planlægning af aktiviteter, som afholdes efter 31. august 2020. Tilskudsmodtagere opfordres til at tage forbehold for aflysning som følge af efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forbindelse med Covid-19 ved indgåelse af kontrakter.

Økonomi

Da Københavns Kommune på flere fronter arbejder med at afbøde konsekvenserne af Covid-19 krisen i forhold til leverandører (tilskudsmodtagere) på mange forskellige forvaltningsområder, forudsætter indstillingen en nærmere koordinering med Økonomiforvaltningen i forhold til likviditetsstyringen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er i løbende dialog med Økonomiforvaltningen om de hjælpetiltag, som er igangsat på kultur- og fritidsområdet.

Afrapportering til Kultur- og Fritidsudvalget vil ske dels på årsniveau, dels i forbindelse med sager om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger.

 

Mette Touborg

                                                                 / Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. maj 2020: 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.