5. Orientering om dialogen med foreningerne vedrørende investeringsforslaget "Effektiv svømmehalsdrift" (2019-0061840)

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om dialogen med foreningerne vedrørende investeringsforslaget "Effektiv svømmehalsdrift".

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om dialogen med foreningerne til efterretning.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 27. februar 2019, at investeringsforslaget om effektiv svømmehalsdrift indgår i forhandlingerne om investeringspuljen i forbindelse med Overførselssagen 2018/2019.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede videre, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal arbejde videre med sagen på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser og tilkendegivelser. I denne sammenhæng forudsatte Kultur- og Fritidsudvalget, at det videre arbejde sker i en tæt dialog med de berørte foreninger, og at Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2019 skal orienteres om dialogen med foreningerne.

Løsning

Overordnet er sigtet med investeringsforslaget "Effektiv svømmehalsdrift" at skaffe den nødvendige svømmekapacitet til de mange, særligt børn, der står på venteliste i Københavns svømmeklubber.

Forslaget lægger op til at udvide åbningstiden i kommunens svømmehaller med 24 timer ugentligt og gerne mere – mod at svømmeklubber tager ansvar for dele af driften i svømmehallerne. Forvaltningens personale vil kun være tilstede i begrænset omfang i den udvidede tid. Der er ikke tale om at foreningerne skal foretage fuld rengøring af hallerne, men alene at der svabres i baderummene, opfyldes sæbe og papir på toiletter, at der holdes øje med at ingen uvedkommende kommer i hallen, at man sikrer den fornødne hygiejne, og at man kender procedurer, hvis der sker uheld mm.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil stadig have et beredskab med to servicevagter, der kan komme til hjælp på tilkald, hvis der sker noget samt tage vandprøver. Det er fortsat Kultur- og Fritidsforvaltningens medarbejdere, der gør rent i svømmehallerne.

Overdragelse af driftsansvar til foreninger er gennemført med succes i flere andre kommuner, og særligt Aarhus Kommune har gode erfaringer. Modellen er endvidere allerede indført i København i dag i de fire skolesvømmehaller, som alene bruges af skoler og foreninger.       

Kultur- og Fritidsforvaltningen har indledt en dialog med Svømmeklubben MK31, Hovedstadens Svømmeklub, Rådet for Større Badesikkerhed og Dansk Svømmeunion om sagen. Disse foreninger blev også sidste år hørt om forslaget. Inden mødet i Kultur- og Fritidsudvalget vil et orienteringsnotat om dialogen med foreningerne blive fremsendt til udvalgets medlemmer, med henblik på at notatet kan danne grundlag for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med at indarbejde foreningernes bemærkninger i den videre implementering af forslaget.

 

Mette Touborg

                             /Morten Clausen               

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2019:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at investeringsforslaget om effektiv svømmehalsdrift (KFU den 27. februar 2019, punkt 3) trækkes tilbage med henblik på en ny dialog med de berørte foreninger m.fl. Kultur- og Fritidsforvaltningen vender tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget på et senere tidspunkt.