5. Håndtering af anbefalinger om coronavirus (2020-0060342)

Der skal tages stilling til implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndtering af smitterisiko ved coronavirus inden for Kultur- og Fritidsforvaltningens område.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

1. at Kultur- og Fritidsforvaltningen aflyser egne arrangementer med et forventet deltagerantal over 1.000, eller, hvor det giver mening, begrænser deltagerantallet

2. at Kultur- og Fritidsforvaltningen konkret vurderer smitterisikoen ved egne arrangementer med færre end 1.000 deltagere, før de gennemføres

3. at tilskudsmodtagere, der påvirkes af aflysninger i marts 2020 og tab, som følge af efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om håndtering af coronavirus, fortsat kan anvende det tildelte tilskud inden for betingelserne for bevillingen i øvrigt og med en henstilling om minimering af tab

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

4. at eksterne lejere af Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter, der ønsker at opsige lejekontrakt efter fristen for opsigelse, som følge af efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om håndtering af coronavirus, ikke opkræves leje.

5. at Kultur- og Fritidsudvalget i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer kan søge om udmøntning af midler i Puljen til uforudsete udgifter til budgetmæssig kompensation for konstaterede huslejetab i forbindelse med aflysning af eksterne arrangementer som følge af myndighedernes anbefalinger.

6. at Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges til at forlænge perioden for tilladelse af ovenstående, såfremt sundhedsmyndighederne forlænger perioden for anbefaling af særlige tiltag.

 

Problemstilling

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndtering af smitterisiko i forbindelse med coronavirus påvirker såvel tilskudsmodtagere som Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner i form af aflysninger og eventuelle tab af billetindtægter.

Enkelte større (pt. over 1.000 deltagere) arrangementer anbefales aflyst helt, og arrangementer med færre end 1.000 deltagere vurderes konkret i forhold til smitterisiko, f.eks. ved mange udenlandske deltagere eller arrangementer på begrænset plads.

Løsning

Kultur- og Fritidsudvalget har støttet en række aktører, som lige nu bliver berørt af aflysninger af hele eller dele af deres arrangementer i marts 2020 (bilag 1 og 2).

Forvaltningen anbefaler festivaler, kulturaktører og events støttet af Københavns kommune at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til begrænsning af udbredelse af coronavirus. 

Hvis anbefalingerne medfører aflysninger, begrænsning af deltagerantal eller andre foranstaltninger, der medfører tab af indtægter eller ændringer i økonomiske forpligtelser, henstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen til, at aktørerne forsøger at minimere tab og spild.

De tilskud, der allerede er udbetalt, kan fortsat anvendes til de formål, de er givet til, også selvom arrangementet må ændres eller helt aflyses.

Forudbetalinger af såvel leje som honorarer og billetter anerkendes som udgifter, og kan fortsat indgå i tilskudsregnskaberne, selvom arrangementet bliver mindre eller helt aflyses.

Forvaltningen henstiller til, at bestillinger af alle ikke-kontraktbundne ydelser begrænses, således at der ikke indgås nye bindende aftaler om betaling for ydelser og varer, som ikke anvendes på grund af aflysninger.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget kan søge om at få dækket et eventuelt fald i konstaterede huslejetab som følge af aflysning af eksterne arrangementer på grund af myndighedernes anbefalinger fra Puljen til uforudsete udgifter, Service. Anmodningen kan foretages i forbindelse med de kommende sager om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen følger situationen nøje og udsender indformation til de berørte aktører.

 

Mette Touborg

 

                                                                                     / Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. marts 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen og bemyndigede forvaltningen til løbende at følge de aktuelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om yderligere, nødvendige tiltag. Kultur- og Fritidsudvalget anmodede om at blive orienteret om situationen og eventuelle yderligere, nødvendige tiltag. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om at udarbejde en oversigt over aflyste kultur- og idrætsarrangementer mv. på baggrund af coronavirus.