31. Kontingentstøtteordning til udsatte børn og unge (2017-0320476)

Kultur- og Fritidsudvalget skal, efter høring i Folkeoplysningsudvalget, tage stilling til en model for kontingentstøtteordning til udsatte børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den model for en kontingentstøtteordning målrettet udsatte børn og unge, som fremgår af denne indstilling.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede på sit møde den 12. oktober 2017 Folkeoplysningsudvalget om bemærkninger til forslag til en kontingentstøtteordning for udsatte børn og unge. Forslaget har været i høring på Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. oktober 2017.

Løsning

Folkeoplysningsudvalget bakker op om forslaget til kontingentstøtteordningen men bemærker dog, at det også bør være muligt for foreningerne at henvende sig direkte til forvaltningen og søge om kontingentstøtte på vegne af udsatte børn og unge. Foreningerne og familierne bør således ikke nødvendigvis henvises til ordningen via FritidsGuiderne.

Forvaltningen vurderer, at ordningen kan tilrettelægges således, at den imødekommer dette ønske. Dog foreslår forvaltningen, at en sådan ændring i ordningen bør kombineres med, at foreningen på tro og love skriver under på, at de har været i dialog med forældrene, og at forældrene herigennem har redegjort for og sandsynliggjort deres støttebehov. Dette skal ske for at sikre, at midlerne ikke tilfalder personer uden støttebehov.

For at sikre at støtten også tilkommer nye medlemmer, foreslår forvaltningen endvidere, at halvdelen af midlerne i udgangspunkt øremærkes til kontingentstøtte til børn henvist via FritidsGuiderne.

Om kontingentstøtteordningen

I forbindelse med aftalen om Budget 2018 er der samlet for perioden 2018-2021 afsat 5,6 mio. kr. til en kontingentstøtteordning for udsatte børn og unge.

Forvaltningens forslag til en kontingentstøtteordning tager afsæt i § 11, stk. 6, i lov om social service. Ordningen foreslås målrettet børn og unge i alderen 6-17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune. Forslaget indebærer, at der årligt afsættes 160.000 kr. til løn og administration i centralforvaltningen, mens resten af midlerne går til kontingenter og udstyr/stævner.

Ordningen skal være nem både for foreningerne og familierne. Derfor er ordningen ikke baseret på kontrol og krav om dokumentation men på en række principper, som sikrer, at støtten tilfalder de rette familier.

Kernen i ordningen er, at der maksimalt kan gives 1.000 kr. i kontingentstøtte pr. barn pr. år. Kontingentstøtten udbetales direkte til foreningerne. Loftet for kontingentstøtten betyder, at en del familier forventes at skulle bidrage med egenbetaling. Der foreslås endvidere afsat en pulje til støtte til udstyr, stævnedeltagelse m.m., hvor der som udgangspunkt vil være et loft på 500 kr. pr. barn pr. år.

Forvaltningens oplæg til kriterier og principper for kontingentstøtteordningen fremgår af bilag 1.

330 nye børn kan hvert år i perioden 2018-2021 få gavn af ordningen, samtidig med at de allerede kontingentstøttede børn kan fortsætte på ordningen, såfremt familiens økonomiske situation ikke har ændret sig.

Det forventes, at kontingentstøtteordningen i perioden 2018-2021 samlet set vil kunne inkludere og fastholde 1.320 børn i kultur- og fritidslivet. Den overordnede målsætning er, at 75 % af børnene er fastholdt efter seks måneders deltagelse.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, implementerer Kultur- og Fritidsforvaltningen kontingentstøtteordningen i overensstemmelse med Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger.

 

Mette Touborg

 

                                                          / Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 9. november 2017:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.