32. Pulje til tværgående bydelsindsatser i 2018 (2017-0318868)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til udmøntningen af de 1,4 mio. kr., der med Budget 2018 er afsat til en pulje til tværgående bydelsindsatser i 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at de 1,4 mio. kr. gives som tilskud til Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn under de vilkår, som er angivet i denne indstilling.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2018 blev der afsat 1,4 mio. kr. i 2018 til en pulje til tværgående bydelsindsatser.

Løsning

Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn opfordrede i brev af 18. august 2017 (bilag 1) Kultur- og Fritidsudvalget til at afsætte en pulje til understøttelse af den nuværende samarbejdsaftale mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn (bilag 2).

Samarbejdsaftalen, som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 14. december 2016, har som overordnet formål at få et stærkere foreningsliv, flere aktive foreningsmedlemmer og flere idrætsaktive - herunder også dem, der ikke selv finder vej til foreningerne. Samarbejdsaftalen omfatter et øget samarbejde mellem Idrætsforum København, DGI Storkøbenhavn og centralforvaltningen om bedre rådgivningstilbud og kurser målrettet foreningerne samt fire bydelsaftaler indgået med følgende decentrale enheder i Kultur- og Fritidsforvaltningen:

  • Kultur Syd (bilag 3)
  • Amager Kultur (bilag 4)
  • Kultur Østerbro (bilag 5)
  • Kultur og Fritid Nord (bilag 6)

Midlerne skal anvendes til understøttelse af aktiviteterne i disse lokalområder.

Det foreslås, at midlerne gives som tilskud til Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn under forudsætning af:

  • at Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn fremlægger en udmøntningsplan, der sætter rammerne for og præciserer anvendelsen af midlerne
  • at Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn ikke anvender midler til administration af midlerne, og at alle midler således er aktivitetsrettede
  • at Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn indsender en kort midtvejsevaluering i juni 2018 samt en slutevaluering i februar 2019. Heri skal anføres, hvilke indsatser der er iværksat hvor, samt resultaterne heraf.  

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn blive bedt om at indsende en udmøntningsplan til forvaltningen. På baggrund af udmøntningsplanen vil forvaltningen, i dialog med Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn, udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Midtvejs- og slutevalueringen vil tilgå Kultur- og Fritidsudvalget via KFU-portalen.

 

Mette Touborg

 

                                                          / Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 9. november 2017:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.