22. Drøftelse af udkast til kortlægning af musik i Københavns Kommune (2018-0127446)

Kultur- og Fritidsudvalget foreslås at drøfte udkast til kortlægning af musik i Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden tage stilling til forslag til høringsproces. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

    1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter udkast til kortlægning af musik i Københavns Kommune

    2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til høringsproces

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. juni 2018, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal udarbejde en samlet kortlægning af musik i Københavns Kommune samt udkast til musikplan for Københavns Kommune.

Første del af kortlægningen, der omhandler musikundervisning til børn og unge, blev forelagt Københavns Kommunes Musikudvalg den 18. december 2018. Forvaltningen har efterfølgende indarbejdet Musikudvalgets bemærkninger, og første del af kortlægningen blev herefter forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 27. februar 2019.

Københavns Kommunes Musikudvalg anmodede på et møde den 4. april 2019 om - udover afsnittene om børn og unge samt det rytmiske område - at få udvidet kortlægningen med et afsnit om det klassiske musikområde. Det nyeste udkast til kortlægningen er siden drøftet i Musikudvalget henholdsvis den 25. juni 2019 og den 14. august 2019, hvorefter Musikudvalgets kommentarer er indarbejdet.

Løsning

På mødet den 14. august 2019 besluttede Musikudvalget, at udvalget har behov for yderligere en drøftelse af kortlægningen, idet Musikudvalget ønsker at uddybe problemstillinger og anbefalinger til brug for udkast til musikplan.

Efter planen skulle kortlægningen af musikområdet være forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2019, hvorefter den skulle sendes i høring hos relevante interessenter.

Den samlede kortlægning af musik i Københavns Kommune samt udkast til musikplan skulle herefter have været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2019. 

Forslag til ny høringsproces

For at kortlægningen af musik i Københavns Kommune ikke forlænges mere end højest nødvendigt, foreslås det, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det seneste udkast af kortlægningen (Bilag 1) og - sideløbende med Musikudvalgets videre drøftelser - sender det i høring hos relevante interessenter (Bilag 2).

På baggrund af høringssvarene samt Musikudvalgets endelige kommentarer vil en samlet kortlægning af musik i Københavns Kommune samt udkast til musikplan blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 14. november 2019.

Udkast til høringsbrev er vedlagt som bilag 3.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis forslaget godkendes, vil kortlægningen af musik i København blive sendt i høring med en høringsfrist den 9. oktober 2019.

 

Mette Touborg

                                                                     /Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. september 2019:

Sagen blev udsat af tidsmæssige grunde.