3. Orientering om lukning af Sluseholmen for biler og busser (2019-0048586)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om lukningen af Sluseholmen for bil- og bustrafik fra marts 2019 og ca. 18 måneder frem.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager Teknik- og Miljøforvaltningens orientering

om lukningen af Sluseholmen for bil- og bustrafik i ca. 18 måneder til efterretning.

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har besluttet, at vejen Sluseholmen fra marts 2019 bliver lukket for gennemkørende trafik i halvandet år, fordi infrastrukturen i området skal bygges færdig.

I takt med at Sluseholmen og Teglholmen udbygges med både nye byggerier og ny infrastruktur, kan det ikke undgås, at trafikafviklingen i perioder bliver påvirket. Bygherren Danica Ejendomme skal snart etablere den sidste infrastruktur i kvarteret omkring vejen Sluseholmen. Der skal etableres tre nye gennemsejlingskanaler på tværs af den nuværende vej Sluseholmen, og samtidig skal der bygges tre nye broer hen over disse kanaler.

Broerne bliver etableret  som en del af de fællesanlæg, der er fastlagt i lokalplanen for Sluseholmen. Den nuværende trafikafvikling kan ikke opretholdes under byggeprocessen, blandt andet fordi hele vejbanen skal graves bort tre steder. Vejen skal lukkes i ca. 18 måneder, for at opgaven kan løses på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde for både trafikanter og håndværkere.

På lokaludvalgets møde vil Centerleder Ivan Partov fra Gravetilladelser orientere lokaludvalget om konsekvenserne af vejlukningen.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om vejlukningen til efterretning.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. Lokaludvalget opfordrede Ivan Partov til at følge op på de spørgsmål, der kom fra borgerne.